K°. 26 m DES 11 E r n es het MKliWEiliEP. TW.tAL.FUE J.tt.Ul.VU, Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uigegeven bij O. BAKKER Bz.te Nieuivedicp, De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert lich bij de Boekhaudelaren en Postkan» 'oren zijner woonplaats. O, 185 i. I .1 A H D A G ADVEUTENTIEN gelieve men ongeregeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regel» is 60 centen, voor eiken regel meer 15 cenieo, be'ialve 35 ceuten zegelregt voor elke plaatsing. 26 JUK IJ. XT X 3 "J W S IJ D 11T g 31T. HELDER en NIEUWEÜIEP, 24 Junij 1854. Uitslag der herstemming voor do keuze van een lid der Provinciale Stalen van Noortlhollandin hel hoofd-kics- districl Helder, op den 22 Junij 1854. Ingeleverd 236 stembriefjes. Van onwaarde verklaard 5 Alzoo 231 geldige stemmen. Uilgebragl op: den heer A. Swaaw 154 en den hoer C. Bakker Bz, 77 Zoodal de heer A. SWAAN is gekozen. Wij meencn onze lezers opmerkzaam te moeten ma ken op tle loffelijke pogingenwelke door de uederlundsche handelmaatschappij worden aangewend, om hier te lande cene katoenmarkt lo vestigen. Niet alleen zijn dezer dagen twee ladingen katoen direct uil New-Orleans voor rekening der handelmaatschappij te Amsterdam aangevoerd, maar eerstdaags zal zelfs een bekwaam jong koopman voor hare rekening naar Noord Amerika vertrekken, met het doel om aldaar relalicn aan te knoopen of uit te breiden. Bg deze gelegenheid vestigen wij ook de aandacht op de in den handel merkwaardige omstandigheid, dat spoedig te Amsterdam verwacht wordt ceno lading koffijdirect van Ceijlon. Men weet zich niet te herinnerendat in de laatsle vijftig jaren ecno lading Ceijlon koffij bij regtslreekschen aanvoer te Amsterdam is aangebragt. To 's Herlogenbosch had onlangs door eeno kat een ernstigen brand kunnen ontslaanindien de vlam en de rook niet tijdig ontdekt waren en een moedig arbeider zich niet alleen gewaagd had en door hem hot vuur was ge- bluschl. De huisvrouw van een slagter had in cene kamer laat vuur gestookt cn zich met haar huisgezin ter ruste be geven zonder dal het vuur geheel was uitgedoofd; de kal was, hoe weel men niet, met hot vuur in aanraking geko men en brandende was zij langs de gordijnen en door een hoop houtkrullen geloopenaan welke zij het vuur mede deelde; de vlam was oogenhlikkclijk door de zoldering naar boven gedrongen en ware zy niet tijdig en gelukkig, zoo als boven gezegd, ontdekt en gebltisehl geworden, dan had gewis gemelde vrouw met hare huisgenootenhel met den dood bekocht. Het arme dier was nagenoeg geheel ver brand. In Engeland wordt thans door velen geijverd voor het sluiten des zondags van allo herbergen koffijhuizen en zelfs van het nieuwe kristallen paleis nabij Londen, hetwelk mede bestemd is om aan de arbeidende volksklasse gelegen heid tol veredeling of althans onberispelijke uilspanning te geven en haar daardoor van zwelgerij en kroegrumoer terug te houden. De petitien die bij het Lagerhuis inkomen zegt de londensche Globe zijn een vrij goed middel, om de stemming des publieks te kennen. Wat nu heeft blijkens de ingekomen petitien gedurende de tegenwoordige parlo- menlszilling de aandacht van het britsche publiek vooral bezig houden? Wat is het punt, waarop hel engelsebe volk het dringendst de tusschenkomsl der wetgevende magt verlangt. Het antwoord is niet moegelijk: do oorlog ilaar- daargelatenis het sluiten der koffijhuizen enz. op zondag het vraagstuk van den dag. In de laatste zes maanden is er naauwelijks eene zitting voorbij gegaan zonder dat er ontelbare petitien aan het huis der gemeenten aangeboden werden voor of tegen het maken van wettelijke voorschriften op dit punt. Ziet men om naar meer blijken van dit maat schappelijk verschijnsel, dan kunnen wij wijzen op openbare meetings, gehouden in elk deel der hoofdstad en in elke voorname stad der provinciën, terwijl den 16den dezer, plegtigo receptie ten hove, door lord Hvrr^wvby een ad aan tle koningin is nangoboden waarin ouwetif cti dochters van arbeidslieden, kleine neringtlocudön Cw, vrotiwe- I lijke dienst! odencene herziening der wetsbepalingen den vei koop van sterke dranken vragen. T .'.-v v. -r" „.-•4,/

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1