OPENBARE VERKOOPING. ZAANLANDSCHE ZEIL- I® M-VEIiEEUG. WHEOTIMM) 9 Zaturdag den Islen Julij 1854, VOORZAAN, te ZAANDAM. ƒ10,000 op No. 14529 W. BOLLAND Men is voornemens op Woensdag, den 28slen Junij 1854, en volgende dagen, des voormiddags len 10 ure, aan het huis van HOLST Cojip. aan het Nieuwediep gemeente Helderten overslaan van bevoegde Beambten daartoe gecommitteerd, in het openbaar, om kontant geldlo verkoopen Eene aanzienlijke hoeveelheid verschillende KOOP MAN SCHA PPE N, voornamelijk beslaande in Kruideniers- Koloniale- en Grutterswaren, ingelegde en andere SeheepviclualiënOlieën en andere Vetstof fen, Verfwaren, Tabak en Sigaren, Touw- en Borstel werk, Ijzerwaren, Sterke Dranken, Likeuren en Wij nen in soorten, Wollcnstoffen en Kleedingslukken koperen- ijzeren- blikken- en houten- Gereedschappen van allerlei aard, Glas- en Aardewerk, Galanterieën, InstrumentenZeekaarten enz. Voorts WINKELGEREEDSCHAPPEN en MEUBELEN en HUIS RAAD, waaronder: een modern gladhoulen Ledikant, dito Toilet- en Waschlafel, een Canapé, Tafels en Stoelen, een Ladetafel, Lessenaars, Spiegels, kostbare VloerkleedenKarpetten en Gordijnen, Bedden met hun loebehooren. Eindelijk Eenige gebruikte KLEEDINGSTUKKEN en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Alles behoorende lot de in slaat van faillissement verkee- rende boedels van C. P. HOLST en C. A. LAMM en van C. P. HOLST, C. A. LAMM en W. G. MOOREgehandeld hebbende onder de firma HOLST fy Compagnie. De goederen zullen daags vóór den verkoopdag, van des voormiddags 9 lol des namiddags 5 ure kunnen worden bezigtigd. in de Namens hel Bestuur, K. MUL Pz.foor zit ter. H. van VOORST, Secretaris. Het bestuur van Tabitha, voornemens zijnde de gewone jaarlijksche verloting ter verzorging van verwaarloosde kinderen, in de eerste helft der maand Augustus te doen plaats hebben noodigl ton vriendelijk ste en dringendste de bewoners dezer plaats uit, daartoe door het inzenden van voorwerpen mede te werken. De leden van voornoemd bestuur belasten zich van heden aan met de ontvangst dor voorwerpen welke men daar toe goedgunstig wil afslaan. De leden des bestuurs zijn: Mejufv. EldersLastdrw gerVerheijWed. Met zeiaarManikus en Iloi landsterwijl het Mevrouw Stukman Bosse goedguu- sliglijk behaagd heeft don titel van Beschermvrouw dez inrigting aan te nemen. MAan de schuldeischers in het faillissement van CONSTANTIJN PIETER HOLST en CHARLES ANTON LAMMbeiden gehandeld hebbende onder do firma HOLST en Co. aan het Nieuwediop gemeente Hel der welke de bijeenkomst tot verificatie der schuldvor deringen niet hebben bijgewoond wordt door deze kennis gegeven dat de nadere dag der vergadering lot verificatie door den Edel Achlb. heer regler-commissarisis bepaald op Maandag den 2 October 1854, dos voormiddags ten elf ureen tevens herinnerddat die vergadering zal plaats hebben in het lokaal van de Arrondissemcnts-Regt- bank lo Alkmaarop het gemeentehuis aldaar. De Curator Alkmaar C. BOONACKER. 20 Junij 1854. BS3* Do ondergeteekende, voornemens zijnde om aan kin deren uit den fatsoenlijken standonderwijs te geven in het BREIJEN en andere vrouwelijke HANDWERKEN beveelt zich daartoe beleefdelijk aan. A. KIKKERT, geb. BOLL. nif.eweiiiep bij c bakker bz. gedrckt bij s. giitjes. Bij J. P. BEEK aan den Heldorbij wien in de Jj^Teersle week der thans trekkende vijfde klasse der 223sle Loterij, is gelrokken op No. 53 zijnde twee vijfdens 19264 ieder ƒ1500 en op No 519 ƒ1000 is we derom gelrokken op do 8sle lijst do kapitale prijs van alsmede op No. 14355 de prijs van ƒ400 en op No. 9235 zijndo twee vijfdens ƒ100 en zijn nog voor do thans trek kende laatste klasse nog hecle en gcdeellens te bekomen allen verkocht onder de handleekening van L. M. van GELDER te Nieuwediep. uit Londen, met alle lualsto uilvindingen in het PHOTO- GRAPHIE en DAGUERRÉOTIJPE waaronder do verba zing wekkende STERÉOSCOPE. PORTRETTEN lol buiten gewone groote (Pose kort, 2 tot 5 seconds waardoor hel levendig gelijkenis wordt bewaard.) Verzoekt de eer van een bezoek tot overtuiging. Blijft maar een korten lijd bij T. RIEMERS aan het Nieuwediep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 4