m den ij \y -vl ES HET NIEÜÏÏEDiEP, 01g e n uet m a a m ra a 854. 3 J ii Ta s j. 1T X E TT W 3 T XJ D CT O B1T. TWAALFDEJAAR&AMO, Sfo Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert licli bij de Boekhandelaren en Postkan-» toren zijner woonplaats. AD VERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot d regels is GO centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Staten-Genekaal. Junij 26. Do E. K. heeft het ontw. armenwet aangenomen met 26 tegen 5 en het ontw. tot wijziging der wetten betreffende de heffing van den accijns op het gemaal met 22 tegen 8 st. n 27. Voorts de wet op het bestraffen van sommige misdrij ven met 26 tegen 4 en dat omtrent de uitbreiding van de regtsmagt der kantonregters in strafzaken met 23 tegen 7 st. AANBESTEDING. Op Woensdag den 12den Julij 1854, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commis saris des Konings in de provincie Noordholland, of, bij afwezig heid van Z. H. E- G.door een der leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed: 1. Het doen van eemge herstellingen aan de Alambertska- degelegen tusschen de Kortenhoefsche en Loenderveen sche plassen. 2. Het bouwen eener Pastorie voor de Hervormde Gemeente te Houtrijk en Polanenmet de leverantie van alle daartoe benoodigde materialen. De aanbesteding van het eerste werk zal geschieden bij enkele inschrijving, die van het tweede werk bij inschrijving en opbod. De bestekken zullen ter lezing liggen, behalve aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur voornoemd, in de logementen en koffijhuizen waar de bestekken van waterstaatswerken gewoonlijk worden neder- gelegd. Acht dagen vóór de besteding zal, zoo veel noodig, aanwijzing in loco worden gedaan; inmiddels zijn verdere informatien te be komen bij den Ploofd-Ingenieur E. de Ivruyff en den Ingenieur P. Koekte Haarlem. HELDER en NIEUWEDIEP1 Julij 1854. Zr. Ms. oorlogsfregat Doggersbankkommandant kapt. ter zee do Smit van den Broeke, is den 12n Junij bij Sinirna aan den grond geraakt; het oostenrijksch oorlogsfregat Bellona was tot hulp afgezonden. Na hel ontlossen zijner hoven- batterij is het don 16n daaraanvolgende weder in vlot water gehragt en zou drie of vier dagen later eenigo nederlandscha koopvaardijschepen convoijeren. Sedert eenigo dagen is het in do vischkweekorij op het Loo gelukt ecne menigte visch-eijeren uit te broeden, welke tot het geslacht der vorens bchooren. Het is zeer opmerkelijk do vischjes met geheele scholen in de daarvoor vervaardigde hakken te zien zwemmen. De uitkomst dezer proeve is een bewijs te meer voor do uitvoerbaarheid eener zaak van welke veel goeds is Ie verwachten. In eeno der achterstraten van de stad Zwolle, had een vader zijne dochter, welke verslaafd was aan sterken drank, op de bovenste verdieping zijner woning opgesloten; de opsluiting scheen evenwel de reeds bejaarde dochter niet te bevallen, althans zij heeft zich zelve uil hare gevangenis verlost, door uit een raampje to springen, maar daarbij het heen gebroken. - In hel Zondagsblad leest men het volgende omtrent den hoschdoclor Snroon die zich nog met drie anderen uit geeft van boschmenschen te zijn en die op de jongste haagsche kermis de eer hebben genoten van door de vorste lijke familie bezocht te zijn. Bij gelegenheid der bredasche kermis waar onder ande ren do hoschdoclor Smoon met nog drie wilden te zien was, en des avonds in die tent van boschmenschen eenigo nieuws gierigen aanwezig waren, had de volgende interruptie plaats Nadat hel scherm een oogenblik was opgehaald trad een soldaat naar het tooneelomvatte den hoschdoclor en riep als in vervoering uil: Wat drommel! Janus, ben je nu wildmensch geworden? Ifoo maakt het tanto Geurt. Er ontstond een algemeen gelach en de directeur van het théatre brak spoedig, en in hel belang zijner zaak, die ken nismaking af, door den soldaat buiten do tent te zeilen, waarna de wildendans zonder verdere stöornT» .-«erd voort- gezet. S -O/

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1