Te Middelburg is dezer dagen een jong mensch tan 21 jaren door het hof veroordeeld lot de straf van het zwaaijen tan een zwaard over het hoofd en 12 jaren ge vangenis omdat hij ofschoon herhaald bekennende dat hij in hel dagelijksch leven geen kind zou kwaad doen" in dronkenschap een doodslag heeft begaan. De voorzitter sprak den veroordeelde, na do uitspraak van dit vonnis, treffend toe en wees met klem op de treurige gevolgen van het misbruik van sterken drank waardoor zoo vaak hij die vreedzaam eene herberg binnentreedtdezelve als moor denaar verlaat. Men meldt dat zekere Carra, palfrenier bij het par- masche hof, die voor ongeveer 2 maanden een paspoort had gevraagd om zijne fortuin buitenslands te beproeven, uit New-York, alwaar hij aangekomen was, aan de regering van I'arma heeft geschreven, dat alle onderzoek aangaande den moordenaar dos hertogs overbodig was, aangezien hij die moordenaar is. Hij was tot dezo daad gebragt door wrok jegens den hertog, die hem eens stokslagen had doen geven en een andermaal hem openlijk in het aangezigt had ge slagen. Daar de door hem medegedeelde bijzonderheden geen twijfel overlaten, dat zijne bekentenis waarheid bevatte heeft de regering van Parma aanstonds in vrijheid doen stel len drie personen, welke men op verdenking had in hech tenis genomen. Blijkens de thans te Londen ontvangen brieven uil Singapore, omtrent de aldaar voorgevallen onlusten, zijn die van ernstiger aard geweest, dan men in het eerst, naar luid van een telegrafisch berigl, zoude hebben vermoed. Gedurende tien of twaalf dagen hadden de aldaar woonachtige Chinezen O O onderling gevochten, ten gevolge waarvan meer dan 100 het leven hadden verloren. Over de 500 personen waren in hechtenis genomen en deze zouden door een speciaal ge- reglshof worden gevonnisd. Alle handelszaken waren, we gens de maatregelen van zelfverdediging, gestremd geweest. Op vijf mijlen van Reims, in Frankrijk, woont eene vrouw van 104 jaren oud, die nog dagelijks met het krieken van den dag hare woniDg verlaat, om in de straten van Reims bezems te venten. Zij is steeds vergezeld van vijf kleine kinderen, wier moeder dood en wier vader blind is, en die door de goede oude vrouw van hare kleine negotie onderhouden worden. Een onlangs uit Pelersburg teruggekeerd Engelschman hangt een zeer somber tafereel op van den toestand dier vroe ger zoo vrolijke en bedrijvige koopstad. Paleizen zijn in barakken herschapen, de bruggen afgebroken, tenten voor 40,000 Baskieren opgeslagen, die hunne steppen in Orenburg en Perm verlaten hebben, om Petersburg te be schermen, nog met lansen, bijlen, boog en pijlen gewapend zijn en de schoono en goed gewapende lijfgarde moeten vervangenwelke deels naar Polendeels naar Finland is afgetrokken. Handel en scheepvaart staan nagenoeg stil; op den breeden en prachtigen Newaslroom, voormaals met honderde schepen overdekt, ontwaart men slechts nu en dan een met steenen beladen barkschip of eene stoomboot die troepen overvoert. De hoogere klassen der maatschappij gaan onder al de vrijwillige en onvrijwillige offers, die zij moeten opbrengen, gebukt, terwijl de lagere klassen in eene opgewondene geestdrift verkeerenwelke zich niet zelden in het mishandelen van vreemdelingen lucht geeft, O O zoodat de policie moeito heeft die te beschermen. Een zoo groot aantal vreemdelingen neemt dagelijks de wijk naar Memel, dat men weken vooruit plaatsen op de rijtuigen derwaarts hestellen moet. Tusschen Azurghete en Kutaïs zijn 3000 man onge regelde troepen, na het innemen eener redoute, door een driemaal sterkere magt omsingeld, 1500 man werden buiten gevecht gesteld. Hassan, de overwinnaar bij Chefkelilis gesneuveld. De Russen hebben 1600 man verloren. De Moniteur beval een brief uil Weenen, gedaglce- kend 24 dezer, meldende, dat de ooslenrijksche legermagt aan de grenzen van Bukowina en in Dalmutie bijeengetrok ken, 300,000 man bedraagt. De terugtogt der Russen was zeker, de aard van de door de troepen gevolgde beweging had echter een geheimzinnig karakter. Om de vorstendom men te bozotten, zal Oostenrijk het antwoord van Rusland afwachten, dat in het begin van Julij wordt tegemoet gezien. Men heeft het berigt ontvangen, dal het voor de blok kade van Archangel en andere plaatsen in de Witte Zee bestemde engeischo eskader van 3 schepen, waarhij zich 2 franscho zullen voegen, te Hammerfest, in het noordelijkst gedeelte van Noorwegen, is aangekomen. ÜSurgerlijke Stand van 24 Junij 1 «Julij 1854. GEHUWD: Geene. BEVALLEN': M. C. T. Slot geb. HansenZ. A. Ries geb. Wigman, Z. T. Kuiper geb. Vlaming, D. N. de Jongli geb. Oesterman, Z. G. Hoogschagen geb. Bruin, D, OVERLEDEN, C. C. Steilberg 58 j. J. Mensens 4. m. B. E. Wielick. GEMENGDE BERIGTEN. Do koningin beeft van h.d. vade_r een kostbaar paard ten geschenke ontvangen. Z. M. heeft hol IX landbouwkundig congres te Assen met een bezoek, vereerd. In de wet gevende kamers to Londen heerschl groote opgewondenheid. In Berlijn verzekerde men, volgens de laatste berigten uit Pelersburg, dat keizer N'icoiaas geneigd was de turksche kwestie geheel bij te leggen. Uil Parijs wordt gemeld, dat do Russen op hoog bevel over de Prulh terugtrekken. De zeeroovers zijn uil de grieksche wateren verdwenen. Do internationale nederlandsch-belgische spoorweg is met warme toespraken geopend. Napier ziet kans om Kroon stad in 4 dagen in te nemen. De koning heeft den ma joor baron van Heeckeren van de Cloese benoemd lot ad judant in buitengewone dienst en den opperceremoniemees- ler graaf van Randwijk, tot grootmeester van het huis van HH. MM. 12 Julij, wedstrijd der kon. ned. yacblclub op de Maas voor Rotterdam, gevolgd door een venetiaansch feest. Op den 18, 19 en 20 Mei kwam te New-York het verbazend groote aantal van 21,541 landverhuizers aan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 2