MET TOESTEMMING VAN HET BESTIK. Marcher Tourné ƒ50,000 op No. 556 ƒ10,100 c 14529 1500 19264 1500 55 f 1000 519 ƒ50,000 op No. 556 A d v e r l e n t ie n. Eene bevolking voor eene stad van middelbare grootte in 3 dagenIn Spanje geven de vijanden der regering zich veel moeite om de gisting onder het volk to onderhouden. Tusschen de Rijp en Spijkerboord hebben eenige dronken grasmaaijers met messen gevochten waarbij een hunner ge wond neerviel en een uur later overleed. To Turnhout zijn verscheidene valsche goudstukken in omloop gebragt. Twee commiezen gefopt. {Door een hunner verhaald Verbeeld u eens, wat mij zelf overgekomen is. Ik wist dat er iemand een varken geslagt had, zonder het aan te geven. Wij gingen met beiden er op af; het moest in huis zijn. Ik kwam in het vertrek; het werd overal doorzocht; niets werd er gevondejj. De man was niet te huis, en nu zou de vrouw ons den weg wij zen, in den schuur en op den zolder, en kisten en kasten voor ons open maken. Maar zij zat met zooveel ijver te wiegen, dat zij volstrekt haar stoel niet kon verlaten. Ik, die nog al een wellevend oud vrijer benik bood aanhare plaats een oogenblik in te nemen; mijn kameraad zou intusschen met haar medegaan, dit nam ze aanmits ik geen oogenblik ophield met wiegenwant de kleine was van de tanden magtig lastig. Als hij wakker werd, wist ze geen raad, en zoo voorts. Daar heb ik toch gezeten met vviegetouw in de hand, en gewiegd, gewiegd, wat denkt gewei? Niets anders dan het geslagte varkengelijk ik later vernamter wijl ondertusschen mijn kameraad door veel zoeken en kijken, werd yoor den gek gehouden. Do BURGEMEESTER der gemeenle Helder, is voorne mens op Vrijdag den 7 Julij 1854, des namiddags len een uro, in bet openbaar, ad opus jus liaben- tiumom contant geld, te doen verkoopen, do na volgende in zee gevischte en onder zijn beheer gestelde STRANDGOEDEREN Een MAST, lang 19 el 42 duim, dik 46 duim, met schootkelting enz. Een dito 20 72 dik 35 duim. 70 pond IJLER, een gebroken RA en een PLANK. Een BALK Amerik. green, hout, lang 17 el 40 d. breed d. Een 15,53 d. De verkooping zal geschieden Ier plaatse waar de voor werpen liggen, zijnde de Scheepstimmerwerf van den heer S. Lastdrager, aan de Koopvaarders-binnenhaven. Do ondergeleekenden Directeuren verwittigen hel ge ëerde publiek dat zij voor deze kermis alhier gearriveerd zijn met een gezelschap Kunstenaars en Kunstenaressen voorstellende: OLIJMPISCHE KUNSTOEFENINGEN, BAL LETTEN, PANTOMIMEN, TABLEAUX PLASTIQUES als ook IETS NIEUWS of hel onderste boven loopen, namenlijk het hoofd naar beneden en de voeten legen een balk, even als een vlieg, en wel zonder magnetische kunst. De voorstellingen zullen des daags door Muziek worden bekend gemaakt, waarvan de eerste zal plaats hebben op Dingsdag den 4 Julij, beginnende des avonds ten 8 uur. Do Tent is geplaatst op het [dein aan het Nieuwcdiep. J. F. KAS Gebr. SOUVEREIN. DE SCHROEFSTOOMBOOT zal ZONDAG den 2e JULIJ. des namiddags ten 3 uur niet vertrekken; maar wel des MAANDAGS 's morgens ten 4 uur, blijvende lot nadere aankondiging de dienst bepaald des morgens len 8 uur van het Nieuwediep en ten 4 ure 's nademiddags van Amsterdam. AIKIl 1UU1IULLL HUI® Bij G. W. K. vak STRIJEN, Binnenhaven, No. 82, worden tot nadere aankondiging, tol weder verminderde prijzen, de volgende artikelen verkocht: Bourdeaux Tafelwijn, per anker Idem Madera Malaga Jamaica Rum Cognac, (Vieux) Siroop de Punsch anker flcsch 24.50 ƒ6.25 1.00 1.25 0.95 1.35 1.00 Voorts fijne Wijnen, Engelsche Bieren, Limonade, diverse soorten van enkele en dubbele Likeuren en al wat tot dit vak behoort, lot, ter dezer plaatseongekende lage prijzen. Bij L. M. van GELDER te Nieuwediep, zijn al we derom getrokken in de 5de klasse der 223sle Staals- Loterij de kapitale prij zen van 4 Bij J. P. BEEK aan den Helderbij wien reeds in deze laatste klasse is gelrokken de ka pitale prijzen van ƒ10,000 op No. 14329 op No. 53 twee vijfden ƒ1500 op No. 19264 ƒ1500 op No. 519 ƒ1000 op No. 14355 400 op No. 9235 tweevijfden ƒ100 is wederom getrokken de kapitale prijs van en op No. 7795 200. Zijn nog voor de laatste week geheelo en gedeelten van loten te bekomen alle onder de bandleekening van L. M. van GELDER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 3