SALON DES VARIÉTÉS MUZIEK voor den DANS, Muziek voor den Paus, L. EOEKEAHEIMTandmeester, X. Mahij, van ouds H. vaiv Rijke, MUZIEK voor den I)AXS~ P. BOAS X. JUBELS Men is voornemens, op Maandag, den 3den Julij 1854, des voormiddags ten 10 ure, in het lokaal Tivoli te Helder, ten overstaan van den Notaris P. A. BEETS in het openbaar te verkoopen: 1. Eeno BROODBAKKERIJ met NEGEN WOONHUI ZEN en ERVEN kadastrale sectie G. No. 1301 tot en met 1310. 2. Een LOOTSwaarin TWEE WONINGEN en TIM MERMANSWERKPLAATS, met ERF, kadastrale sec tio C. No. 1 til. 3. ELF WOONHUIZEN en ERVEN, kadastrale sectie C. No. 1312 lot en met 1322. Allen voor weinige jaren nieuw gebouwd, slaande en gelegen aan en bij eikander in de zoogenaamde NIEUWSTAD, gemeente Helder. 4. Een gedeelte van de perceelen grond kadastrale sectie G. No. 1323 en 829, liggende ten zuiden van het perceel No. 3, en strekkende langs den jaagvveg van het Heldersch kanaal, tol aan de scheiding-sloot van het Brakkeveld. 5. Een gedeelte van het perceel grond kadastrale sectie G, No. 832, gelegen aan den weg door de Nieuwstad naar het Brakkeyeld, van ouds genaamd het Scha pendijkje. Deze gronden zullen worden verkocht in perceelen, ter breedte van 5 ellen en ter diepte van 25 ellen. Acht dagen, vóór den verkoop, zullen die gron den worden afgebakend en genummerd en daar van eene kaart ten kantore van den bovenge- noemden Notaris ter bezigtiging liggen, bij wien inmiddels de verkoops-voorwaarden en nadere in- forinutien to bekomen zijn. Alles breeder bij biljetten omschreven. 2KS?* J. vak EXTER aan den Kanaalweg, is ruim voor zien van MANUFACTURENHOEDEN, PETTEN, SCHOE NEN en LAARZEN tegen billijke prijzen. Verzoekt ieders gunst en recommandatie. zal den 4, 5 en 6 Julij, te spreken en te ontbieden zijn bij den heer LANDMAN, in het Heeren Logementaan den Helder en verder dagelijks aan zijn domicilie Bierkade, No. 2, te Alkmaar. van staande met de nieuwe groote schouwburgtent vóór Tivoli. De directie van bovengemelden salon, heeft de eer het geachte publiek van den Helder en Nieuwediep te bo- riglendal zij gedurende de kermis dezes jaars wederom eenige voorstellingen zal geven, bestaande inde opvoering van dg schoonste en nieuwste Drama's en Vaudevilles van het repertoire, die in den afgeloopen winter, door dit gezelschap verscheidene achtereenvolgende malen met den meesten bijval zijn ton tooueele gevoerd, en die ge wis aan de kiesche smaak van het geachte publiek alhier, zullen voldoen. De eerste voorstelling zal plaats hebben op Dingsdag 4 Julij. Men zal alsdan ten tooneele voeren: Zoo werd hij rijk.' nieuw groot oorspronkelijk Melodrama in 7 tafereelen, door den heer A. Ruijsch. Na hetzelve: F oor het eerst in den Schouwburgnieuwe vrolijke Vaudeville in 1 bedrijf, naar het Hoogduilsch. Van de andere te geven stukkengedurende de kermis, munten mede uitDe Verkwister, Martin de Vondeling De verborgenheden van Parijs, Francoise de Fruit vrouw, De Schipbreuk der Meduza, fVillem de Redelaar, alsmedo een aantal vrolijke Vaudevilles. Wegens de uitgebreidheid der voorstellingen, aanvang, gedurende de kermis, des avondsten half acht ure. De directie heeft niets onbeproefd gelatenom de gunst en bijval welke hare onderneminggedurende vijftien jaren zoo ruimschoots heeft mogen genieten, zich wederom van dit jaar te mogen waardig makeu. BOAS JUDELS. staande met zijne aanzienlijke POFFERTJES KRAAM aan het Nieuwediep, de eerste kraam van het hoofd af, verzoekt een ieders gunst en recommandatie belovende eene zindelijke en prompte bediening met echt zilver, N. B. De twee dozijn 20 cents. gedurende de Kermis bij den kastelein J. ZITSin het Wapen van Alkmaar, aan het Nieuwediep. Entrée Vrij. gedurende de kermis, bij den kastelein G. KOGH, in het logement, vroeger genaamd BELLEVUE, in de steeg van den heer REZEL te Nieuwediep. Do zaal zal fiks verlicht en bet orchest goed bezet zijn. Verzoekt een ieders gunst en recommandatie. gedurende do Kermis. Entrée vrij. gedurende de kermis, bij den kastelein C. BLOMin het Heldersche Veerhuisaan den Helder. Entrée vrij. nieuwediep bij c. bakker bz. gedrukt bij s. giltjes.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 4