WEEKBLAD van des HELDER es bet NIEUWEDIEP. N°. 28. c0 1854. AANBESTEDING. AANBESTEL* I N G. 1T 153 TT W g ffXJDI H E XT. TWAALFDE JliBfiANG Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Ba.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A. A SüAG ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld ano den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van I lot 4 regel» is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt vcor elke plaatsing. 10 JÜL IJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS tier gemeente Helder zijn voornemens op Vrijdag den 28 JuIij 1854 des namid dags ten één ureaan het Raadhuis in het openbaar alleen bij inschrijving aantebesteden De STRAATVERLICHTING in do gemeente door middel van olielichlengedurende drie jarenvan 1 December 1854 lot 30 November 1857. De voorwaarden waarnaar deze aanbesteding zal geschie den liggen, van heden af, alle werkdagen, op de gewo ne kantooruren ter lezing aan de Secretarie. Helder, 8 Julij 1854. STAK.MAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEIJ, Secretaris. Op Woensdag den 12den Julij 1854, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commis saris des Konings in de provincie Noordholland, of, bij afwezig heid van Z. H. E. G.door een der leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaataan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem worden aanbesteed: 1. Het doen van eenige herstellingen aan de Alambertska- degelegen tusschen de KortenJioefsche en Loenderveen- sche plassen. 2, Het bouwen eener Pastorie voor de Hervormde Gemeente te Houtrijk en Polanenmet de leverantie van alle daartoe benoodigde materialen. De aanbesteding van het eerste werk zal geschieden bij enkele inschrijving, die van het tweede werk bij inschrijving en opbod. De bestekken zullen ter lezing liggen, behalve aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur voornoemd, in de logementen en koffijhuizen waar de bestekken van waterstaatswerken gewoonlijk worden neder- gelegd. Acht dagen vóór de besteding zal, zoo veel noodig, aanwijzing in loco worden gedaan; inmiddels zijn verdere informatien te be komen bij den Hoofd-Ingenieur E. de Kruijff en den Ingenieur P. Koek, te Haarlem. HELDER en NIEUWEDIEP, 8 Julij 1854. Hel volgende wordt ons als eene curiositeit in do natuur lijke historie van de Cocks-dorp op Texel medegedeeld. Een knaapje had twee jonge haasjes gevangen en te huis komende dezelve in eene ledige kreb gelegd welke in do bedstede van zijne moeder geplaatst was. Hij had deze plaats gekozen om de haasjes buiten het bereik van de kat te houden. Den volgenden morgen liet zijne moeder bij bet afhalen van het bed de deuren openstaan en de knaap die van lijd tot tijd naar zijne haasjes kwam kijken vond de kreb, tot zijne grooto droefheid, ledig. Men zocht lan gen tijd vergeefs, doch vond eindelijk toevallig de haasjes, waar men ze nimmer zou gezocht hebben n. 1. bij de kat. Deze had eenige dagen geleden jongen geworpen die kort na geboorte waren verdronken. Do kal moet terwijl zij naar bare jongen zocht, in dc kreb zijn gesprongen de haasjes daaruit gesleept en in haar nest gebragt hebben welke tot verwondering der ooggetuigen door haar gezoogd wor den als waren het de jonge katten. Bij de korpsen is thans do officiële tijding ontvaugen, dal bij Zr. Ms. besluit dd. 15 der vorige maand, No. 63, de miliciens der ligting van 1853 bij het wapen der in fanterie en hel batailIon mineurs en sappeurs ingedeeld die krachtens Hoogsldcszelfs besluit van 21 Maart II. No. 91 aanvankelijk voor den tijd van vier maanden ia werkelijke dienst zijn opgeroepen gedurende den tijd van één jaar onder de wapenen zullen worden gehouden. Zij zullen zoodra zij de exercitie kennen en dienst doen even als de staande armée, ten volle gekleed en uitgerust worden. Uit Harlingen is berigt ontvangen van kapitein van der Zee, dat hij aldaar behouden was aangekomen met het naar Slcenwijk bestemde nederl. kofschip do jonge Albcrt, onlangs met nog 3 andere koopvaardijschepeh door een engelsch oorlogsloomschip op sleeptouw genomen om opge bragt te worden naar eene engelsche boven; dart, na dit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1