WEEKBLAD vis des !h het HEÏ Gr> 111E TT W S T Sr D I M 3 3 2J. TWAALFDE JAARUAtVU. N°. 29. te? m Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep Be prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. 1854. ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aaa den Uilgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is GO centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. M A A S D A G S? J II L IJ. HELDER en NIEUWEDIEP, 15 Julij 1854. jl. Zalurtlug namiddag arriveerde alhier L. K. H. de Prins van Oranje, vergezeld van H.D. gouverneur, en begaf zich aan boord van Zr. Ms. stoomschip Amsterdam, welke tot ontvangst van Z. K. H. in gereedheid was gebragt. Des zondags woonde Prins de godsdienstoefening in do Nieuwe Kerk bij en hield zich de drie volgende dagen onledig met het bezigligen van de commercieslutstien kustlichtloren te Kijkduin, de fortificatiën, de maritieme etablissementen, Zr. Ms. schepen van oorlog, hel gebouwtje voor weerkun dige en magnetische waarnemingen bij den provincialen opzigler van den waterstaat enz. Maandag avond vereerde Z. K. H. den salon des variétés van Boas en Judels met een bezoek en den volgenden avonl den schouwburg van Schoeman en van Lier. Woensdag avond te half acht ure is de Prins met gemeld stoomschip Amslerdarnkapitein luitenant ter zee Spanjaardl, vertrokken. In de zitting van jl. Dingsdag den 11 dezer, waren ab sent de heeren: G. Bakker Bz. Jb. Bakker, E. J. Ver- weijde en J. Haremakcr. Do Vergadering werd voorgezeten door den Burgemeester, en de aanleekeningen van hel verhandelde in de vorige bijeenkomst, gelezen en goedgekeurd. Aan tien Raad werd overgelegd de rekening van de in komsten en uitgaven der gemeente over 1853, welke over eenkomstig do bepalingen der gemeente-wetvoor ieder ter secretarie lor lezing werd nedergelegd. Tot onderzoek dezer rekening splitste de raad zich bij trekking van nommers in drie afdeelingen onder voorzitting o o o van den burgemeester en beide wethouders. Tot leden der le commissio werden benoemd do heeren: Haremaker, Beets, Metzelaar, Schoon en Lastdrager. Tot leden tier 2e commissie, do heeren Verwende, Reo- ringbJanzen en Sevenhuijsen en Tot leden der 3e commissie, de heeren: Jb, Bakker, Papineau Herwerden en van Kelckhoven. Door af- en overschrijving werd do voldoening geregeld van do aan het rijk verschuldigde ontvangloon adƒ53.57| voor de heffing der geraeenle-opcenten op de grond- en per sonele belasting, dienst 1853 en 18'f. Eeno door burgemeester en wethouders ontworpen concept verordening op de hoedanigheid en weging van het in de gemeente verkocht wordende brood, werd voorgelezen en met eeno geringe wijziging, met algemeene stemmen vastgesteld. Voor de in de vorige vergadering toegestane verhooging voor subsidie aan de algemeene armen over 1853, werd eene suppleloire begrooting in ontvang en uilgaaf tot eene som van ƒ1750, door het algemeen armbestuur ingezonden voorgelezen en goedgekeurd. Op daartoe gedaan verzoek werd aan E. Meijer, met den 24 Julij a. s., ten gevolge zijner benoeming tot onderwijzer le Oudenga eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van hulponderwijzer bij het openbaar lager onderwijs in deze gemeente. Het afgeven van plaatselijke consenlbillcllen enzter de claratie aan de havenwaarmede de rijks commiezen voor- loopig belast waren werd opgedragen aan den weger en brander van het slagtvee C. do Boergevestigd aan het wachthuis nabij den houtzaagmolen. De voorzitter deelde mede dat zich tot heden nog gecne O O nadere gegadigden voor de bank van leening hadden opge daan. Na eenigo beraadslaging werd besloten op deze aangelegenheid in de volgende vergadering terug te komen, Onder de medegedeelde ingekomen stukken, bevond zich het proces-verbaal der op den 10 dezer gehoudeue verifica tie der gemeenlo kasbenevens eeno afwijzende beschik king van den Minister van Binnenlandscbe Zaken, op het aan den Koning ingediend en door den gemeenteraad on dersteund adres van do heeren C. A. Amons c. s. alhier, houdende verzoek lot opheffing der bezwaren ten aanzien van hel voorloopig reglement op het zamenslellen en varen van houtvlotten in de koopvaardersbinnenhaven alhier, en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1