WEEKBLAD ïas des HELDER es uet KIE1JWEDIEP. Jaarlij ksche Exercitiën met de Brandspuiten. ITIETTTTSTIJDIITGSIT. TWAALFDE JAAZ&UAttU. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert eich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. JIAAIVDAtl ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regelt is 60 centen, voor elkeG regel meer 15 centen, behalve 35 centen segelregt voor elke plaatsing. 31 JTL IJ. De BURGEMEESTER der "gemeente Helder, herinnert al de bij de brandspuiten der gemeente geplaatste personen Dat de exercitiën zullen plaats hebben MetspuitNo. 1 op Dingsdag den 1 Augustus 1834 'savonds 7 ure. 2 Woensdag2 3 Donderd. 3 4 Vrijdag 4 en daarbij tegenwoordig behooren te zijnde direc teuren en mede-directeuren der spuit waarmede geëxer ceerd wordt; terwijl de onder-officieren en verdere man schappen, die daarbij werkzaam moeten zijn, zich op gemelden tijd bij het huisjewaarin de spuit geplaatst is, moeten vervoegen. Men wordt dr'-ngeud aangemaand aan deze oproeping te voldoenzullende bij gebreke daarvan de bestaande straf bepalingen op de nalatigen worden toegepast. Helder, den 22 Julij 1834. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP, 29 Julij 1854. Op 15 Augustus e.k. wordt builen dienst gesteld, Zr. Ms. fregat de Prins van Oranje en treedt met den 16 in dienst Zr. Ms. fregat de Ruijter; den 31 dezer zal Zr. Ms. stoomschip Arasterdam de brik Merwede naar Vlissingen brengen om aldaar gedokt te worden. Naar wij vernemen zou op heden den 29 dezerZr. Ms. fregat de Ryn uit Vlissingendoor de Cycloop op sleeptouw worden genomennaar deze ha en al waar het tot wachtschip dienst zal doen in plaats der Saro- bredie daarna van hier naar Vlissingen zal gebragt worden. Bij die gelegenheid wordt de luit. lekl. Faber Huys(hans le officier op het wachlschip le Vlissin gen in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar het wacht schip alhier. Naar wij uit ecne zekere bron vernemen, is gister aan het bureau van policie alhier gedeponeerd een valsche gulden, met het jaartal 1851 en prijkende met hel borst beeld van Z. M. Koning Willem III. Dit muntstuk onder scheidt zich van de echte guldens, aan de looden kleur, liglheid en hel slechte bijna onziglbare randschrift. Ter voorkoming van misleiding, maken wij de ingezetenen hierop opmerkzaam. Eergister werd uil Londen naar Amsterdam per telegraaf de lijding overgebragt, dat aldaar gearresteerd was, de ver moedelijke dader van den moord gepleegd in den vroegen morgen van donderdag 20 Julij, ten huize van den groen teboer Prikwinkel aan den Ringdijk, onder Nieuwer-Amslel op zijne dienstmaagd, zwangere vrouw en 3 kinderen, en die vervolgens uil een kabinet van den boer ƒ500 a ƒ600 en uit de kist van een der knechten eenig geld bad ont vreemd. Deze tijding, welke aan het bureau van policie te Amsterdam was ontvangen, werd spoedig van daar ter ken nis gebragt van den heer commissaris van policie alhier, door wiens tusschenkomsl hel bekend was geworden wervvaarts de vermoedelijke dader zich had begeven. De zaak moet zich aldus hebben toegedragen: Na het plegen van den afschuwelijken moord, waarvan de akelige bijzonderheden eerst twee dagen later door het Handelsblad werden medegedeeld, heeft de vermoedelijke booswicht zich onmiddelijk naar deii Helder begeven en zijnen intrek genomen bij den logementhouder H. B...n. Van donderdag avond tot zaturdag middag 22 Julij heefl hij zich in deze gemeente opgehouden en is met de stoomboot Lion naar Londen vertrokken. Aan boord zijnde, ontdekte men, dat hij een geladen [listooi hij zich had. Op de aanmerking, dat hij daarmede niet in Londen mogt komen, werd het door een ander af geschoten; het was, naar men zegt, zoo zwaar geladen, dal het vier malen weigerde, alvorens los le branden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1