WEEKBLAD ïas ces N\ 33. HIH'CJWSTIJDIÏTÖHIT. TWAVL.FOE Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij O. BAKKER Bz.te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan en zijner woonplaats. M A A IX A O ADVERTENTIEIV gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. HELDER en iNlEtl WEDIEP28 Augustus 1854. jl. Zondag is op het strand, nabij de Kleine Keet, eeno flescl» gevonden, waarin een briefje van den volgenden inhoud Itlaij 23n 1854 frotn the Dutch Barque Graaf Dirk III o ff Cape La Houge. passengers all vvell pieas insert il in tho paper for the information of our f'riends on shore. Thomas De Cean Fredk. Lisscome Thomas Coliyer." Mei 23n 1854. Van de hollandsche hark Graaf Dirk III, op de hoogte van kaap la Hoguo. De passagiers allen wel; gelieve het in de nieuwspapieren lo zetten, tot informatie van onze vrienden aan land, Thomas De Cean Freilk. Lisscome Thomas Coliyer. Bij besluit van Z. M. is benoemd tot Heemraad van tien Anna-Paulowna Polder de heer P. A, Bcels. jl Donderdag had de zoon van schipper J. Rap het ongeluk van hel vaartuig te vallen in de haven van Texel, en zoude daarin een gewissen dood gevonden hebben doch gelukkig bemerkte de plaatselijke ambtenaar P. Schagen zulks, aarzelt niet om toe lo schieten en grijpt den jongeling. De grijze ambtenaar verliest zijn cvenwigt, doch weet zich vast lo houden en schreeuwt nu om hulpe; op zijn ge roep komen eenige mannen locsnellen en helpen nu den redder en drenkeling, met dat gunstig gevolg, dal beiden be houden aan wal gebragt werden. De drenkeling kwam door eene zorgvuldige verpleging weldra lot zijn bewustzijn terug. Het heeft Z. M. behaagd lo bepalen, dut aan het bij 's rijks werf te Vlissingen aan te bouwen fregat der le klasse, met stoomvermogen van 51 stukken, do naam zal worden gegeven van Everlsenalsmede dal do schoonerbrik met stoorr.verinogen de Vuurpijl, voortaan den naam zal voeren van Moiilrado. Z, Exc. de heer baron Forslner van Dambenoy, mi nister van oorlog, is van zijne inspectiereis, in de residentie teruggekomen. Men spreekt er echter vandat Z. Exc. binnen kort zijne inspectiereis zoudo voortzetten. - Z. M. heeft aan den heer A, Dubois Nihoul, aannemer van openbare werken lo Brussel, voorloopige concessie ver leend lol den aanleg en exploitatie van een spoorweg, aan vang nemende te Vlissingen en van daar leidende over Mid delburg, hetSloc, Goes, de Oosler-Scheldelangs Bergen op Zoom, Rozendaal, Breda en 's Hertogenbosch lot de Maas, tegenover Venlo. Omtrent hel winnen van aardappelzaad lezen wij het volgende in de landbouwkundige courant: Het is voor den landman van groot gewigt, dat hij zich, zoo nu en dan, van eene nieuwe soort van poolaardappelen voorziet, doordien do poolaardappelen zich zoo spoedig ver basteren; en dikwijls zijn de poolaardappelen, bij velen in gebruik, zóódanig ontaard en verbasterd, dat zij bijna lot eeno bepaalde, op zich zelf slaande soort, niet meer terug lo brengen zijn. Om hem derhalve in hel bezit eener gocdo soort van poolaardappelen te stellen, raden wij den landbouwer aan, dut hij zijne poolaardappelen, zoo nu en dan, door het uilzaaijen van aardappelzaadtracht to verkrijgen. Het zaad kan hij alsdan zeer gemakkelijk en met voordeel, zeiven zich verschafTen; doch daar velen ge wis, niet genoeg kennis hebben, of geene goede wijze ken nen, om het aardappelzaad to winnen, z$.a_.slellen wij ons"x, ten doel, die min- of onkundigen, lyi<5r eerto^wijze airfi de hand to geven, om het aardappelgaad te winnen, welke hem, ongetwijfeld, goed zaad zal tléon^erlang&r-f?» in wel-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1