n\ 36 m DEN 1854. m ES UBT NIEUWHF, XT 13 WW S T Z J S IIT Qr 3 IT. TIVA VL.F0E a 0 1 G E N 11 E T Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij G. BAKKER Bz., te Nieuujediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan- toren zijner woonplaats. MAANDAG AI) YERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tol 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaitsing. 4 SEPTEMBER. HELDER en iMEU VVÉD1EP2 September 1854. Bij L. Waaie, winkelier te Huisduinen, is te zien een stam groole booncnwelke op zijn land achter den molen, is gewassen, in verscheidene lakken verdeeld hel aanzienlijk getal van 93 scheden draagt. Wanneer men aanneemt, da! elke schede 3 hoonen beval, dan zijn er 279 van een enkelen boon voortgekomen. Een verschijnsel van zeldzame vruchtbaarheid in een zandigen grond, Hel te Rijkduin in garnizoen liggend 4o bat, van 't 6e reg, infanterie is jl. woensdag namiddag en heide volgende dagen geïnspecteerd door den luitenant-generaal, inspecteur bij hel wapen der infanterie. Tusschen hel Oude Schild en de haven van Texel heeft gepasseerden woensdag liet volgende ongeluk plaats gehad. Een voerman aldaar rijdende geraakte, door hel schichtig worden van zijn paard, mei der. wagen van den dijk. Hul dier holde langs de sleenen glooijing voort, ondanks de pogingen om zijne vaart te stuitenen was weldra in de zee, alwaar het verdronk. Gelukkig was de voerman hij Itjds van den wagen afgesprongen. - Op den 2n Julij, te 2 uur des namiddags werden aan boord van do te Batavia ter rcedo liggende engelsche oorlogschepen Sybillo en Lilly, de officieren en opvarenden dier bodems op hel dek bijeengeroepen, en werd aldaar door de kommandanlen voorgelezen de oorlogsverklaring van koningin Victoria aan keizer Nikolaas van Rusland, bevat tende al de beweegredenen, die H. M. daartoe met mede werking van Frankrijk en ter handhaving van de regten van den sultan van Turkije geleid hebben. Die voorlezing werd door de bemanningen met de meeste geestdrift ontvangen, en herhaaldelijk met luide hoera's beantwoord. Dien zeilden middag heeft de vice-admiraal van der Plaat, kommandant der marine en inspecteur van de zeeruagt in Indie, een groot diner gegeven, waarop do kommandanten en de élal- majors dier heide engelsche bodems genoodigd waren. Tot laat in den avond duurde die vereeniging, waarhij de gulste gastvrijheid en gezelligheid hecrschten, voort, en volmondig erkennen do vreemde genoodigdendat zij ten huize van den admiraal, een regt genoegclijk uur hebben doorgebragt. Volgens een opgaaf in de Utr, Cour,, zal de sterkte van de eerstdaags in hel kamp by Zeist te vcrecnigen troe pen bedragen: 250 hoofd- en andere officieren; 6669 on der-officieren en manschappen, waaronder 260 mineurs 225 paarden. De jagers te paardsterk 5 officieren en 110 manschappenzullen belast zijn met de politie in hel kamp. De vcld-arlillcricsterk 120 man en 80 paardenen de jagers te paard zullen lo Amersfoorl gekazerneerd worden. In den loop dezer week zou het kamp in orde komen. De bevelhebber, generaal majoor van Poolsum Booij wordt er aanst. maandag verwacht. Uit Gramsbergen meldt men, dal er onder do polder gasten aldaar een huwelijk over den puthaak voltrokken is iels dat in verhand mei do wijze hoe do echtscheiding daar geschiedt, zeer gemakkelijk is voor diegenen, die gaarne eene spoedige verbreking der huwelijksbanden wenschen. Het huwelijk over den puthaak" geschiedt op de volgende manier: de genoodigden of getuigen leggen eenen puthaak voor een boom, de jonge lui stappen eroverheen, en zonder acte van vrijstelling, paspoort, doopextracltoestem ming der ouders, fooitje aan dienders of bode, een half huilend of lagchcnd uilgesproken formulier van den officier van den burgerlijken stand het huwelijk is voltrokken. Eene echtscheiding geschiedt onder denzelfden vorm, met uilzondering dat partijen alsdan van de tegenovergestelde zijde over den haak gaan. Onder de poldergasten weet men dus ook al van eene tegenovergestelde rigting," waarover onze staatslieden tegenwoordig zoo veel keuvelen. Echtscheidcn is dus bij hen trouwen in djELjegenovergcslelde rigting. Eilievo dat is zeer logischy ja zelfs zeer wiskun stig geredeneerd. Immers zoowel ijs schuld negatief bezit t- -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1