GEMENGDE BERIGTEN. is mag cchlscheiilen negatief trouwen trouwen in tegen overgestelde!) zin of rigting genoemd worden, donderde scharenslijpers leiden liunno dulcinea's op deze wijze over den puthaak en daarna naar do eigen getouwde woning van klei, waar hunne kinderen geboren worden, wien zij wel voor hun zwervend leven opleiden maar nimmer liet regt geven om 's vaders naam te dragen. Men heelt reeds vroeger gemeld, dat het aangehouden ncderlandscho kofschip Wdhelmina weder was vrijgegeven. De Preus». Carr. meldt dienaangaande nog het volgende: Gelijk men weet was hel ncderlandscho kofschip Wilhel- mina, met eene naar Koningsbergen bestemde lading, ceni- gen tijd geleden, door een engelse!) oorlogsvaartuig aange houden en ie Piliau opgebragt, omdat de bevelhebber van hel engclschc schip vermoedde, dat do Wiihelmina ooelogs- conlrabande aan boord had. Uil hel terstond ingestelde onderzoek bleek intusschcn, dal de lading uil ijzerwaren bestond, die telken jaro geregeld uil du Rhijnprovincio naar de oostelijke provinciën van Pruissen worden overgobragt, met name uit kettingen en undero uitsluitend voor bel land- bedrijf bestemde gereedschappen, alsmede uit spoorstaven. Deze resultaten van hel gehouden onderzoek werden door bet pruisische gouvernement ter kennis van do bntsche re gering gebraglen deze heeft thans tol do vrijlating van hel schip last gegeven. Wij mogen hierin do erkenning cener regtmalige aanspraak zien, maar brengen ook gaarne levens hulde aan de loyauleit, waarmede de brilsche regering gehandeld heeft, zoodra zij van de ware loedragl der zaak onderrigl was." Kapitein Adams, belast om hel origineel van het trak taat met Japan naar Washington over le brengen, heeft ge durende zijn kort verblijf te Sun Francisco aan een dagblad van deze stad eenige berigten medegedeeld onder anderen de gesprekken die gedurende de onderhandelingen plaats hadden hebben aan do zijde der Japanozen cene kennis doen aan den dag leggen die men bij hen niet verwachtte. Onder de vragen, die gedaan werden, had ééno betrekking op den uitslag van de calorische lucht vau Ericsson cene andere op den spoorweg van Panama andere op het goud van Galifornië. De Jupunezen waren van gevoelen dal het goud in alle streken van do Zuidzee zoude gevonden wor den en deelden mededat zij eene wetenschappelijke commissie zouden belasten met het onderzoek van hel in wendige van hun eigen land. Het gezigt der machines van het stoomschip Susqnehanna maakte hunne verwondering gaando maar velo andere uit vindingen die hun geloond werden schenen hen weinig lo bevreemden. In den omliek van do plaatswaar hel verdrag geleekend werd, zagen dc araerikaansche officieren velden van koren en andere vruchten uitmuntend bebouwd en merkten op, dal cenigc hunner werktuigen veel beter waren dan diewelke de Commodore belast was hun le brengen. Hunne machine om te wannen is vooral van eene volmaakte zamenslelling. Hunne ingelegde vruchten zijn gelijk aan die der Franschen. Zij bezitlen fraaije rijtuigen. Die welke de groole ambtenaren van het rijk gebruiken worden door vier paarden gelrokken en bij het reizen binnenslandsdoor 200 of 300 gewajienden vergezeld. üil een brief van een hoog geplaatst persoon in de frarische armee, blijkt, dat do toestand der troepen, in liet Oosten, verschrikkelijk is. De divisie Canrobert is bijna geheel vernield, anderen verloren de helft der manschappen andoren 2 3000 man. De divisie vau prins Napoleon heeft, naar verhouding, het minst geleden. Het ontbreekt er aan geneeskundige hulp. De hospitalen zijn vol en men moet al zeer ziek zijn, om daarin opgenomen te worden. Da Engelschen tellen zoo mogelijk nog meer zieken, doch zij verbergen hunne verliezen met cene merkwaardige hard nekkigheid. Men heefl berekend, dat 15000 Franschen van hel expe ditionaire leger aan de cholera zijn bezweken. De schryver van een le Londen uit het kamp van Varna ontvangen brief, van 14 Aug.zegt dat de daar uitgebroken brand lusschen de drie en vier honderd huizen ver nield heeft. Hij begroot do schade der engelsche troepen op 40,000 pond stcrlings en zegt dat de Fransehen bijna alles verloren hebben. Het grootste verlies acht hij dal van na genoeg al de schoenen en laarzen der militairen. Vijf Grieken zijn op vermoeden van brandstichting in hechtenis genomen zes anderen gedurende den brand door de Fran schen doodgeschoten en twintig anderen gekwetst. De briefschrijver is geenszins in eene opgeruimdo stemming. Hij klaagt onder anderen dat de troepen niet voorwaarts rukken, en dat de soldalen öf weikeloos zijn of in eeno brandende hitte van 95 graden moeten werkenhetwelk de cholera zeer bevordert. Hel misnoegen, beweert hij, was algemeen; den eenen dag heette het, dat naar de Krim gegaan zou worden en dan telkens weder dat die expeditie was uitge steld. De maarschalk de Saint Arnaud was mecslal hij zijne vrouw le Konslanlinopel en vertoonde zich zelden te Varna. De kavalierie-paarden ontvingen slecht voeder en de genees- hceren zouden verklaard hebben dal do helft der man schappen van verschillende regementen niet in slaat zou zijn vijf mijlen le marcheren, zonder onder weg te bezwijken. Burgerlijke Stauü van 26 Augustus 2 September 1S4Ö. GEHUWD: W. A. Overtoom en M. van Hees. C. Lceu- wens en E. Stol. IJ. Bomhof en H. F. de Lie. E. L. Steen man en E. Warnieka. BEVALLEN: J. van der Wiele geb. Gomes, Z. A. Dienaar geb. Kooij, Z. G. C. Kaletzkij geb. Blanken, Z. J. Smit geb Mazereeuw, Z. T. Ban geb. Jager, Z. H. Keijzer geb, Dumont, Z. E. F, H. van der Zwan geb. Buijten D. F. ten Oever geb. Bies en brij, D. A. J. van der Veen geb. Kolder 2 Z. Levenloos aangegeven 1: OVEELEDEN: H. van Dam 7 w. J. Groot 23 d. A. C. Meijer 62 j. J. M. Vermeij 6 m. Aangeboden: Hymen en Bacchus op een bruiloftsfeest, declamatorisch ofler aan alle voorstanders van vrolijko brui loften. Do Times veil over Engelands financiële gesteld heid een zeer gunstig oordeel. In Portugal blijft de ziek te onder de druiven hare vernieling voortzetten. - Z. M. van Pruisen is van zijne onpasselijkheid hersteld. De

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 2