Vergadering Eene mislukte schaakpartij. A d v e r l e n t i n. II. de HAAN, Mr. Kuiper, LKOEK ENHEMTand 111eester Monl Blanc is den 12den Aug. door een 22jarigen Brit be klommen. De fransche academie heeft hare 221slc jaar- iijksehe vergadering gehouden. De beriglen uit Madrid luiden weinig geruststellendde koningin-moeder wordt steeds als eene gevangene bewaakt. De voorstellen der wester- sche mogendheden zijn in alle vier pntrien door keizer Ni- colaas van de hand gewezen. To Belle-Ville is eene fa briek van knollenvvijn opgerigl, De belgische ministers hebben te gader hun ontslag aan koning Leopold ingediend. In Boekarest heerst groote vreugde onder de Oostenrij kers. Builen Hoorn heeft zich een bejaard huisvader van hel leven beroofd, wegens huisclijken twist over geldelijke aangelegenheden. Prinses Mariaime der Nederlanden heeft voor 500,000 fl. ingeschreven in de oostenrijkschc leening. Prins Albert is voornemens een bezoek al' te leggen bij Napoleon te Boulogne. Te Havrc worden barakken opge- rigt voor 1000 russische krijgsgevangenen, die tot hel aar dewerk bij de in aanbouw zijnde forten gebruikt zullen worden. Do expeditie naar de Krim is op nieuw uitge steld. Te Chrisliania is eene tentoonstelling van nijver heid geopend. Do Koning heeft de manoeuvres op de gielelsche beide bijgewoond. Te Londen kost hel ko- nijtienvlecseh in de groote vleesehwinkels Ie Leudenhall mar kot 70 cents het nederlandsche pond. -Het cngelsch- fransch leger, dat aan do russische grenzen overwintert, zal er heel koddig uilzien als het begint to vriezen. Te Melz zijn 90.000 jassen van schapenvachten benevens schoenen met houten zolen en mutsen die lot over de schouders gaan onderhanden, Men heeft berekend dal rlo Gebr. Rothschild wanneer zij met dezelfde bekwaam heid en hetzelfde geluk voortgaan to nogociëren en de firma bestaan blijft, zij in minder dan 100 jaren bezitters van al het in de wereld voorhanden zijnde geld zullen wor den. Eenigo personen van Montevideo laten te Parijs rij tuigen maken met kanonnen om legen do aanvallen van rooverbenden bestand te zijn. Te Graauvv is een kinder lijkje onder een vloertegel gevonden lol tombe eene vvasch- lobbo mei water hebbende. - Te Boom (Belgie) is eene vader met zijne twee kinderen door hel eten van mosselen vergiftigd welke in een koperen ketel gekookt cn daarin koud geworden waren. Een statisticus meldt, dal de kosten van den tegenwoordigen oorlog, indien dezelve nog 3 jaren duurt, het bankroet van allo oorlogvoerende rijken ten gevolge zal hebben. De heer Carden van Barnane rijk landeigenaar in het graafschap Tip— perary man naar de wereld, luitenant der provincie en daarbij vrede regler, maakte sinds lang met ongelukkig gevolg het hof aan een jong meisje in de nabuurschap, mej. Arbuthnot. Op een zondag, dat de dame met hare twee zusters en eene vriendin ter kerke was gegaan, zag men onder de dienst een groom met twee gezadelde paarden en een rijtuig door 5 a G man bewaakt nabij de kerk stil houden. Toen de dames de ketk uitkwamen en in haar rijtuig waren gestapt, wierp zich onverwacht iemand voor de paarden, sneed de teugels los en kwam de heer Carden aanloopen om mej. Arbuthnot uit het rijtuig te helpen. Maar het tooneel Bleef hier niet poëtisch. Eene der dames gaf den al te voorkomenden cavalier een vuistslag in het aangezigtzoodat zijn neus zeer prozaïsch aan 't bloeden sprong; eeüe andere greep hem vervolgens zoo onzacht aan, dal beiden op den grond tuimelden, en de dame in quaestie hield zich stevig aan de riemen van liet rijtuig en bood evenzeer heftigen te genstand. Het hulpgeschrei der heldinnen riep weldra eene menigte bijeen. De heer Carden en zijne mannen waren wel is waar gewapend elk zelfs met een revolver van 6 loopeo, maar zij durfden er geen gebruik van maken, en terwijl zijne volgelingen in verschillende rigtingen de wijk namen, sprong hij zelf, nn zijne schaking mislukt bleek, in het rijtuig en rende in galop weg. De policie-agenten vervolgden hem echter; een kon de teugels nog grijpen, trok de paarden in eene sloot en liet het rijtuig omver vallen. De vrederegler werd er uitgehaald. Alles was gegaan zooals Fielding of Richardson dat zou hebben ingekleed. Alleen de nieuwe vindingen der wetenschap geven nieuwe hulpmiddelen: het bleek, dat de held der historie zich niet alleen in het rijtuig met revolver- pistolen, maar ook met chloroform, jodium, vluchtig zout, in een woord met eene geheele apotheek had gewapend. Nu echter begint hot tragische en tevens zonderlinge der iersche his torie. De ongelukkige vrederegler had zich vergist in de gevolgen. Hij werd gevat en beschuldigd van poging tot moord. De geheele landstreek toonde de meeste belangstelling in de zaak. Niet alleen het publiek maar de dagbladen trokken de gebeurtenis zich aan en wat het won derlijke is, allen trokken partij voor den avontuurlijken minnaar, en vonden het erbarmelijk, dat eene koopmansdochter, ofschoon ook rijk, een evenzeer rijk edelman kon afwijzen, als hij zoo zeer in liefde was ontstoken, dat hij die liefde zelfs met zesloopige pistolen en chloroform kwam aanbieden. De heer Carden was de held van het oogenblik en mej Arbuthnot had te duchten, dal men haar zou uiljouwen, als zij zich op straat vertoonde. Yooral de dames der omstreek waren ten uiterste op de onvermui {bare minnares gebelgd. Geen wonder, dal de leregtzettingwaarin de zaak in behandeling kwam, bestormd werd door nieuwsgierigen uit allerlei rang en stand. De jury verklaarde den heer Carden niet schuldig aan poging tot moord deze uitspraak werd met uitbundig gejuich begroet dat buiten het ge- regtshof luid werd heihaald; maar wegens poging tot opligtiDg werd de heer Carden tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld, met dwangarbeid. Hoe ongelukkig die afluop zij, menig jong mensch zou zich die straf ge troosten als hij daaivoor gedurende eene maand de held van den dag werd als hij vrouwen om zijn lot bij de teregtzittingen zag weenen en hij in triumftogt na het vonnis werd rond gedragen; wat meer is, de heer Carden heeft veel kans, na afloop van zijn straftijd zelfs eens ge schaakt te zullen worden zulk een gewigtig persoon is hij voor de jonge dames geworden. Het wonderbare in deze zaak is echter, dat in een be- schaafd land de geheele publieke opinie zich luide verklaart vóór den schuldige, en zij, die Lijna het slagtoffer werd yan eene misdadige poging het onderwerp is van algemeene afkeuring. van den RAAD der gemeente Helder, op Dingsdag den 5 September 1854, des avonds te 7 uur. in do 2de Langeslraal, Ie Helder, en aan den Kruisweg, le Niemvediep, heeft ontvangen NIEUWE BLANKE ZOUTEVISCH, NIEUWE MAATJES en VOLLE HARING, verwacht binnen kort GEMARINEERDE HARING. zal den 4 cn 5 dezer to spreken en te ontbieden bij den heer LANDMAN, aan den Helder, over allo gebreken cn operalien in den mond, als bel inzeltten van kunsttanden en aannemen van abonnementen a ƒ10 per jaar, cn verder dagelijks aan zyn domicilie, Bierkade, No, 2, lo Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 3