De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN teTKXEL, zal op donderdag den 21 September 1854, des middags ten 12 ure, len overstaan van den Notaris BOK, residerende aldaar, in het logement de Vergulde Kikkert, van YY. MOOJElN, in de gemeente den Burg, op Texelovergaan lot de openbare veiling, bij opbod en afslag van: 1. Den OPSTAL van con HUIS, staande en gelegen op Texelbij de haven het Oudeschildkadaster sectio D, No, 642. 2. Den OPSTAL van een PAKHUIS, staande en gelegen als voren, kadaster sectie D, No. 641. 3. De QUARANTAINE-LOOTS of hel jiakhuis lol berging van gestrande goederen, op hel eiland Vlieland, ge logen in hel Duin, op ruim 1| uur afstand len westen van hel dorp Vlielandbij of op korten af stand van hel Postvoerhuiskadaster sectie BNo. 23a. Alles nader bij biljetten omschreven; terwijl do alge- nieene en speciale voorwaarden van verkoop lor lezing liggen, ten Raadhuizen van de eilanden Texel en Vlieland len kantore van den Ontvanger der Registratie en Domei nen, te Texel; voorts bij de Ontvangers der Registratie en Domoinon, te Amsterdam, Haarlem, Hoorn en Alkmaar; len kantore van voornoemden Notaris en eindelijk bij het Provinciaal Gouvernement, te Haarlem; kunnende inmid dels nadere inlichtingen worden verkregen bij den Ont vanger der Registratie en Domeinen te Texel voornoemd; terwijl bovendien de algemeene voorwaarden waarop 's Rijks Domeinen worden vervreemd, ter lezing liggen ter Griffie van ieder Provinciaal Gouvernement eri ten kantore van iedoron Directeur der Registratie en Domeinen, De Directeur der Registratie en Domeinen, in de provinciën Noordholland en Utrecht, STEENDIJK. Onder hartelijke dankzegging voor de milde bijdragen, heeft het bestuur van Ta bit ha de eer te berigteu dat de bezigtiging der Voorwerpen op Zondag den 3den September nog van des middags 12 tot des namiddags 6 uur, geopend zal zijn en do VER LOTING dier Voorwerpen zal plaats hebben maandag namiddag ten vijf ure, in hel lokaal der bezigliging; verzoekende Belanghebbenden zich op dien lijd met hunne loten aldaar te vervoegen. Namens voornoemd Bestuur, S. ELDERS. Men presenteert gedurende de slooping van Wfc'Ksgdpö hel oorlogschip Ar gouit do hand te koop: Alle soorten van zwaar en ligt Eiken en GrecnenhoutBal ken, Palen, Brug- en Vloerleggersalle soorten van eiken cn greenen Deeienvau diverse lengte en dikte. Van heden af te bezien en te bevragen op de Scheeps timmerwerf van S, LASTDRAGER, te Nieuwediep. Vïf'&ZisgF0 Notaris P. A. BEETS, presenteert op Woensdag den 6 September 1854, des avonds ten 7 ure, in hel lokaal Tivoli, aan den Heldor, in het openhaar te verkoopen 1. Een HUIS en ERF, staande cn gelegen aan de west zijde van 's Rijks werf Willemsoord, aan hot Nieuwe diep, gemeente Helder, in het eersto blok gemerkt L, No. 14, kad. sectie A, No. 2442. 2. Een HUIS en ERF, staande en gelegen naast hel voorgaande peiceel L, No. 15, kad. sectie A.No 2446. Beide perceelen zullen eerst afzonderlijk en daarna te zamen ter verkoop worden aangeboden. 3. Een HUIS en ERF, staundo en gelegen als voren L. No, 17, kad. sectie A. No. 1509. 4. Een HUIS en ERF, staande en gelegen naast het voorgaande perceel L. No. 18, kad. sectie ANo. 2447. Beide perceelen zullen eerst afzonderlijk en daarna lo zamen in veiling worden gel-ragt. 5. Een HUIS cn ERF, staande en gelegen achter hol eerste perceel L. No. 208, kad. sectie A No. 2443, 6. Een HUIS en ERF, staande en gelegen achter hel tweede perceel L. No. 207, kad. sectio A, No. 3172, Deze perceelen zullen eerst afzonderlijk cn daarna te zamen ter verkoop worden aangeboden, 7. Een HUIS en ERF, staande en gelegen als voren, ach ter het huis van den loods Jan Metselaar, L. No. 206 kad. sectie A No. 3174. 8. Een HUIS en ERF, slaande en gelegen ais voren achter het derde perceel L, No. 205, kad. sectio A, No. 1514. 9. Een HUIS en ERF, staande en gelegen als voren ach ter hel vierde perceel L. No. 204 kad, sectie A. No. 2448. De twee laatste perceelen zullen eerst afzonderlijk en daarna te zamen in veiling gebragt worden. 10. Een HUIS en ERF, staande cn gelegen aan do zuid zijde van het Hcldersche kanaal, kad. sectie A, No. 284 5 Deze tien perceelen belmoren- aan de erven Johannes Lcewens. 11. Een WINKELHUIS TUIN cn ERF, staande en gelegen aan tien straatweg langs hol Hcldersche kanaal in het tweede blok J. No, 131, kad. sectio A, No, 3280, groot 2 roeden en 30 ellen. Behoorende aan Martje Sprong huisvrouw van Cornelis Kroon. 12. Een HUIS cn ERVE, staande en gelegen aan de noord zijde van 's Rijks werf Willemsoord, aan het Nieuwe diep, gemeento Heldor, in het derde blok, gemerkt K, No. 42, kad. sectio A. No. 2663, groot 92 ellen. Behoorende aan dert heer H. Bohien. De verkoopsvoorwaarden en bewijzen van eigen dom zullen vier dagen vóór den verkoop ter lezing liggen ten kanloro van bovengenoemden Notaris te Nieuwediep. nieuwediep bi. c. bakker bz. gedrukt bij s. giltjf.s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 4