WEEKBLAD van den en het - N°. 37. 1854. TWA1LFOEJ4ARU4WG, Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Br., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekbandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A. A IV A. ^0lGl9 "ET C0 ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturd »gs des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaitsing. 11 S E P T E II BE 11. XT.Ca'a"WSTIJDIlTg31T. HELDER en NIEUWEDIEP, 9 September 1854. In de jl. dingsdag gehouden zilting van tien gemeen teraad is herkozen lol Wethouder do heer C. Bakker Bz. Ook is in die zelfde zitting besloten een gedeelte der vverkin- rigting lijdelijk afleslaan tot casernering van manschappen behoorer.de lol hel garnizoen te Kijkduin. In de afgeloopen week hielden Dames-Directrices tier vereeniging Tabitha alhier gevestigd, wetlerom met ge- wenschl succes eene verloting van verschillende, meerendeels sierlijke voorwerpen, waarvan het provenu moet strekken tot een, bij uitnemenheidmenschlievend doelhet opleiden, namelijk, van verwaarloosde kinderen tot werkzame leden der Maatschappij. Dat doel tracht hewusle vereeniging Ie bereiken door dergelijke kinderen naar de met lof bekende stichting van den heer Frankenhuijzenlo Montfoort, te zentien, van waar reeds zoo velen als maatschappelijk verloren Ie achten kinderen, aan haar als nuttige leden werden teruggegeven. Reeds mogl hel do gezegde vereeniging gelukken drie kinderen uit deze gemeente, aan die iurigting toe te vertrouwen en eerlang zal zij de onschatbare zelfvoldoening mogen smaken die kinderen als nuttige menschen terug te mogen zien. Openlijke hulde verdient deze vereeniging voor haar edel streven en voor de onvermoeide en belangelooze pogingen, die daartoe door haar in hel werk worden gestelden zoo ergens eene vereeniging van regt Christelijke type, dan is het gewis deze, welke aanspraak mag maken op ruime on dersteuning en aanmoodiging van hare mede-ingezetenen ten ointlo dit menschlievend doel in ruimer omvang te kun nen bereiken. Do beriglen van de Kaap do Goede Hoop, van 26 Julij, melden dat het parlement der kolonie den 30n Jnnij voor het eerst bijeengekomen is. Alom in de kaapkolonie heerschic rusten veiligheid, en in Zuid-Afrika was in den laatslen tijd niets bijzonders voorgovullcndan de ontdekking van koperhoudendo aardlagen in het land der Namaqua's, welkevolgens heigeen daarvan verhaald werdeene even rijke opbrengst schenen Ie beloven als de voor eenige jaren ontgonnen kopermijnen van Zuid-Australiëde ganschc land streek, zogl een der beriglen, schijnt eene groote massa koper to zijn; een ander berigt gewaagt van groolo heuvels kopererts. Er waren reeds maatschappijen opgerigt om van do ontdekking in het Nainaqua-land partij Ie trekken; cn Ie Londen is een koopman van do Kaap aangekomen, om voor eeno dier maatschappijen de noodigo werktuigelijke toestellen te doen vervaardigen. Een ander kaapsch handelshuis heelt in do dagbladen der Kaapstad aanvragen gedaan om schceps- ruiinle tot hel overvoeren van 1000 tonnen kopererts van Concordia naar Hondsklips baaiop den lön Augustus. Volgens eenen brief uil Burgersdorpvan den 3 Julij, die door een der engelscho dagbladen van de Kaapkolonie is medegedeeld, scheen een oorlog op handen tusschen den Oranje-vrijstaat en Lelseahel hoofd van eenen Kafferstam. In een gedeelte van het hollandsche gemeenebesl waren de weerbare burgers reeds onder de wapenen geroepen. Indien hel uitbreken van den oorlog niet kon worden verhoed, zou hol, volgens den briefschrijver, een bloedigen strijd worden, daar Letsea zekerlijk bijstand zou ontvangen van zijnen vader Mosheheen der magligste hoofden der Kaffers. Het britsche gouvernement gaat thans over tot uit voering der voorstellen, die in overleg met hel gouvernement der Vereenigde Staten door den heer Maury in Europa ge daan zijn tol bevordering der weer- en zeevaartkuude door geregelde waarnemingen op zee. Hel zal, zonder kosten te sparen, werktuigen voor weerkundige waarnemingen doen vervaardigen, en deze, nadat zij door deskundigen beproefd zijn, doen uitreiken aan de engelsche scheepsbevelhebbers die gezind en geschikt zijn om door hunne waarnemingen bijdragon te leveren voor de nieuwe wind- cn stroomkaartcn welke door do zorg van hel noord-arnerikaanscho gouverne ment worden vervaardigd. Onder toezigl van hel ministeriele collegie voor dc handelsaangelegcnbeden zullen in zeven van de voornaamste britsche havens ambtenaren met do uitrcikffï£~

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1