WEEKBLAD vas des HELDER en het NIE11WEDIEP. AANBESTEDING. N\ 40. TWAALFDE JlARUl\u, „CV»lGEJ, ""T Go Dit Weekblad wordi eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Ba., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan» toren lijner woonplaats. MAAKDA« ADYERTENTIEN gelieve men ongeregeld aan den Uitgever in te renden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder zijn voornemens op Dingsdag den 10 October 1854, des namiddags ten een uur, aan het Raadhuis der gemeente, in het openbaar, alleen bij inschrijving, aan te besteden: Hot doen BESTRATEN eener STEEG en do MON DINGEN der overige STEGEN aan de Koopvaarders- Binnenhaven, met bylevering der daarloe benoodigde MATERIALEN; benevens de LEVERANCIE van 80,000 STRAATSTEENEN. Het bestek en de voorwaarden van aanbesteding ligt op de gewone kantooruren, Ier lezing aan de Secretarie; lerwyl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij den plaat selijken Opzigter. Helder, 29 September 1854.* STAKMAN BOSSE, Burgemeester, L. VERHEIJ, Secretaris. 1TIETT7TS7IJSI1TGZ1T. HELDER en NIEUWEDIEP, 30 September 1854. In do zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van jl. zaturdag is aangobotleu de bcgrooling voor bel dienst jaar 1855. De inkomsten zijn geraamd op 72,386,595 uitgaven >>72,118,891 Batig saldo 267,704 Het examen van kadelten voor de marine, om dadelijk aan boord geplaatst te worden, en om verdere opleiding voor de zeedienst te ontvangen is in den loop der vorige week afgeloopen. Er hadden .zichzoo wij vernemen92 jongelieden aangeboden. Van deze zijn 11 om ligchamelyke gebreken afgekeurd, en 11 niet opgekomen. Van de ovcr- blijvenden zijn 24 toegelaten, welke de meeste en voldoende proeven van bekwaamheid hebben afgelegd. Gemelde 24 kadetten hebben aanschrijving ontvangen om zich legen den 15 October e.k. in deze gemeente te be vinden. Zij zullen hier aanboord geplaatst worden, 's nachts verblyf houdenen praclische oefeningen ontvangen in al hetgeen de zeedienst betreft, doch aan wal verder welen- O schappelijke opleiding ontvangen van leermeesters in de verschillende vakken tot do dienst op zee behoorende. Bij particulier schryven is, van wege het ministerie van oorlog, aan de korpsen bekend gemaakt, dal voortaan aan geene onder-officieren en korporaals verlof met behoud van soldij, voor betoonden yver bij de instructie der miliciens, zal worden verleend. De leening, door Turkije met Engeland en Frankrijk gesloten, waarvoor de inkomsten van Egypte zijn verpand, bedraagt ƒ60,000,000 en moet in 32 jaren afbetaald wor den. Vierentwintig millioen zijn reeds te Konstanlinopel ontvangen; twaalf millioen is %an Londen op weg en de overige vierentwintig millioen zullen in het laatst van No vember worden uitbetaald. De stad Dorocain Aragonio, is nagenoeg geheel vernield door eene overslroomingdie door hare ongewoon heid in den geheelen omtrek do grootste ontsteltenis heeft verwekt. Tijdens het weder op den dag des ongeluks ruw was, vertoonde zich plotseling boven de stad eene hoos, die een kolom water, ter breedte van nagenoeg 100 el, bevatte; dat water borst uit de hoos boven de stad los en heeft alles vernield en geïnundeerd. Do bewoners hadden ter naauweruood den tijd, zich op de omliggende hoogten te redden. Men verzekert dat de Vereenigde Staten voornemens zijn om de betaling van den Sondlol te weigeren en deze hunne weigering door een konvooi oorlogschepen te onder steunen. Men wil, dat Engeland zich te dezer zake bij de Vereenigde Staten zal aansluiten. Ook in Pruisscn wordt duidelijk het streven merkbaar om de afschaffing te verkrij- gen van eene belasting, die vooral de pruissische scheep vaart zwaar drukt. J?V .->v Zi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1