WEEKBLAD ïas den eh iiet NIEUWEDIEP. N°. 42 Go 1S54, Eeo paar vragen omtrent het ont werp van wet op liet lager en middelbaar onderwijs. TWAALFDE .W'tt Dit Weekblad word! eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert rich bij de Boekhandelaren en Postkan» toren zijner woonplaats. 51 n D u w L 1G E N ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 16 T Q B E R. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGENVERTOOGEN enz. In artikel 1 leest men: Het lager onderwijs omvat: liet lezen, schrijven, rekenen, de nederlandsche taal, de beginselen der aardrijkskunde, der geschiedenis en der natuurkunde, het zingen, de vorm leer en het regtlijnig teekenen. Het middelbaar onderwijs omvat dezelfde vakken als het lager, doch verder voortgezet, en daarenboven de beginse len der stel- en meetkunde en der levende talenbenevens de gymnastie. Twee vragen rijzen bij ons op. "Waarom onder het lager onderwijs niet de beginselen der gym nastie? Waarom onder het middelbaar onderwijs niet de beginse len der staathuishoudkunde? Het is niet ons plan, om de gymnastie te verdedigen tegen de aanvallen van hen, die daarin niets zien, dan eene opvoeding voor koordendansers, paardrijders en dergelijke kunstenaarsliet ontwerp, de gymnastie voorschrijvende bij liet middelbaar onderwijs, erkent daardoor het hooge nut van de ligchamelijke ontwikkeling, door gepaste oefeningen. Maar waarom dan zoo groot, ja verreweg het grootste deel van ons opkomend geslacht van dat voorregt uit gesloten Onze werkliedenonze ambachtsliedeneen groot deel van den min deren burgerstandkomt niet verder dan de lagere scholen. Zij zijn voor hen het begin en het eind van liet onderwijs. De berlialing- scholen, zondagscholen en dergelijkenwaartoe eenigen later komen brengen het onderwijs niet verder. Waarom dan dit aanzienlijk deel der Natie verstoken van een onderwijs dat voor jeugdige jaren zeer geschikt, als nuttig erkend wordt. Bij de tweede vraag blijven wij iets langer stilstaan. De beginselen der staathuishoudkunde, niet genoemd onder de vakken van het middelbaar onderwijszullen dus tot het hoogcr onderwijs worden verwezen. Dit zoude zeer te betreuren zijn. De invloed der kiezers op de volksvertegenwoordiging is nergens gevoeliger, dan op het gebied der staathuishoudkunde. Wanneer geene grootc politieke of godsdienstige drijfveren werken, dan ziet men ook bij gewigtige onderwerpen eene groote onverschilligheid maar de vraag der bescherming van reedersder premien van de visscherijof van het verbod van uitvoer van lompenbrengt alle belanghebbenden in beweging; de vragen naar de oorzaken van de duurte der granen, of van de duurte van het vleesch zijn levens vragen voor duizenden. Het is niet te loochenen, dat de kennis van de beginselen der staathuis houdkunde in de laatste vijfentwintig jaren onder ons is toegenomen, waartoe de uitgaven van populaire werken Bastinten anderen veel hebben toegebragt en tot wier verdere verspreiding het tijdschrift van den Baron Sloet tot OlcBiuis en de Economist van den heer de Bruijn Kops zeer nuttig geweest zijn maar toch mag men niet ontveinzen dat de verbetering slechts betrekkelijk is, en over het algemeen nog onder den fatsoenlijken stand bij velen eene groote onkunde heerscht. Indien ons Vaderland in vele opzigten bevrijd is gebleven van de afdwalingen, die men vroeger in Engeland en nog in Frank rijk kan opmerken; het is meer een gevolg van onzen bijzonderen toestand, dan van eene overtuiging, die op kennis der ware be ginselen steunde. Het overwigt, dat de handel, als de grond van onzen vroegeren bloei behield, heeft ons bewaard voor vele be schermende, dat zijn het verkeer doodende, regten. Sinsd in het jaar 1835 de Heer van Dam van Isselt voorspelde, dat de boeren uitgehongerd langs de straten zouden loopen, indien zij niet in zoogenaamde scliaalregten bescherming verkregenheeft men wei- gezien dat de boeren de bescherming niet noodig hadden maar het beginsel van bescherming vond nog bij de gelegenheid der scheepvaartwetten eenen verdediger in den tegenwoordigen minis ter van Hall "Wanneer men niet algemeen van de waarheid van het beginsel is doorgedrongen, hangt men af van den wind van het oogcnblik.en de minste tegenspoed kan de kreet om bescherming doen herleven en de onkunde der kiezers, eene even onkundige, of eene toege vende meerderheid in de volksvertegenwoordiging brengen. Zijn die grondbeginselen zoo ingewikkeld, dat zij de bevatting van den jongeling te boven zouden gaan? Niemand, die b. v. de grondbeginselen van staathuishoudkunde van Mr. J. L. de Bruijn Kops gelezen heeft, zal dat durven voorwenden. De stel- en meetkunde onder het middelbaar onderwijs opgenomen, zullen zeker niet geringer inspanning vorderen cn voor velen gewis minder aangenaam zijn. Wij vergen inderdaad niet veelals wij dit vak onder het mid delbaar onderwijs opgenomen willen zienwant naar ons oordeel kon en behoorde het reeds een deel uittcmaken op de hoogste

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1