N\ U WEEKBLAD van den HELDER en bet NIEUWEDIEP. bekendmaking. 1854. WIBTTTSTSTIJD I 3.10-BIT. TW14LFUE JllKtiAXu, Dit Weekblad wordt eiken fllaandag-moigen uitgegeten bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. II A A D A G ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regelt is 60 centen, voor eiken regel meer 15 ceoten behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 3» O C T O B E R. De Burgemeester der gemeente Helder, maakt bij deze aan alle daarbij belanghebbenden bekend, dat do voljaats patentbladen, voor de dienst van 1854/55, aan het secre tarie der gemeente te bekomen zijn van Maandag den 30slen Octoberlol Dingsdag den 7den November 1854, van des morgens 9 lot 1 en des namiddags van 4 tot 6 ure; den invallenden Zondag uitgezonderd. Helder, den 28 October 1854. Be Burgemeester voornoemd STARMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP, 28 October 1854. Dezer dagen werd op de binnenhaven alhier door de knechten van een zeilmaker des avonds eene sloep in hel pakhuis gebragt. Den volgenden dag ging de meesterknecht in het pakhuis om eenige visschers aanwijzing te doen van een en ander dal zij wilden koopen, toen men beweging onder een zeil bespeurde. De andere knechten werden ge roepen en lol hel onderzoek naar de oorzaak der onver klaarbare beweging overgaande, zag men dat twee matrozen van Zr. Ms. oorlogschepen zich onder hel zeil bevonden. Op de vraag hoe zij in het pakhuis waren gekomen, gaven zij ten antwoord, dat zij door do knechten er in gedragen waren. Aan het drossen zijnde, hadden zij zich in de boot verscholen, om aan het oog van de agenten van policie te ontsnappen. Inmiddels was de heer des huizes geroepen. Deze liet de matrozen ongehinderd vertrekken, nadat hij vermeende, dat er niets werd vermist. Het bleek echter later, dat er touwwerk was ontvreemd en men gaf alzoo van hel voorgevallene kennis aan de policie. Aan deze ge lukte het een der matrozen nabij Huisduinen te appré- henderen, terwijl de andere zich uit eigen beweging in hechtenis liet nemen. De Hr. Van Slraalen geeft tot morgen (Zondag 29 Oclober) het publiek nog gelegenheid zijne met regt ver rassende en aangename loeren, Ie kunnen bijwonen; wij verwijzen onze lezers naar het ingezonden stukje in ons nominer Van 16 Oclober. Van nier vertrekt ZEd. naar Texel, aan de inwoners van die gemeente durven wij den Ilr. Van Slraalen en zijn hondje ook gerust aaubcvelen. Gedurende het onweder, dat jl. maandag avond heeft plaats gehad, is te half tien ure, de bliksem geslagen in eene woning te Calanlsoog, ten gevolge waarvan zij binnen den lijd van een uur is afgebrand. Het was een steenen huisje met rieten dak, bewoond door een winkelier met vrouw en vijf kinderendie zich met den broeder der vrouw ter rust hadden begeven. Door de zware donderslagen ge wekt en den brand bespeurende, verlieten man, vrouw en broeder ijlings het huis en hadden naauwelijks tien lijd de kin deren te redden. De brandspuit was niet in staat den brand te blusschen volgens ooggetuigen zou zij meer geschikt zijn om glazen te wasschen. Gelukkig dat het perceel met hel ameublement legen brandschade was verzekerd. Den 23 Oclober zijn vader en zoonin Scheveningen woonachtig, welke aan de zeewering onder Loosduinen ar beidden, beschonken geraakt en handgemeen geworden. De vader heeft zich daarbij van eene spade willen bedienen, en de zoon heeft een mes getrokken en den vader daarmede doodgestoken. De schuldige is dadelijk gevat en in verze kerde bewaring gesteld.De overledene was een dronkaard, die sedert lang verwijderd van zijn gezin leefde. Beiden waren bekend, als zeer kwaadaardig en onhandelbaar, zoo dikwerf zij in een door sterken drank veroorzaakten opge wonden toestand verkeerden. Nadat voor een huisgezin te Amersfoort thee was gezet, en terwijl de trekpot op eenen hoek van de tafel stond, wist zich hel driejarig zoonlje van den man des huizes, daarvan meester te maken en door de tuit zooveel van hel kookend heete vocht te drinken, dat het kind niettegen staande onmiddelijk aangewende geneeskundige hulp binnen vier uren een lijk was.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1