tew k oyi B E R I T. BEKENDMAKING. BANK VAN LEENIMG. 1854. TWAA.L.FWE JAAEKMSfi. *:,ii t\ V 01G E N H E T r W W r; O Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. Pi 1 i A I A G ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. ES E I B E R. Even als in vorige jaren, zal het Nummer van 1 Januarij e.k., ook thans weder zijne kolommen openstellen voor eenen Heilwensch aan Verwanten Vrienden, Bekenden en Begunstigers, onderteekend doer eene alphabetische lijst der Personen, welke daartoe vooraf hunne namen en kwaliteiten, in den loop dezer week, aan den Uitgever van dit Week blad, of aan IIH. L. Verheij en N. Vroon, aan den Helder, zullen hebben opgegeven. Van eiken Onderteekenaar wordt gevorderd de vooruitbetaling van Vijftig Cents, ten voordeele van de algemeene Armen dezer plaats. Wij hopen op eenen rijken oogst voor de be- hoeftigen dezer Gemeente. De BURGEMEESTER der gemeente Helder, geeft hij deze iian de Ingezetenen kennis, dal, op Maandag den 18 dezer en volgende dagen, door Brandmeesters de gewone schouwing over de schoorsteenenkagchels en stookplaatsen zal gehou den worden; en noodigt ieder uit die Ambtenaren in de ge legenheid te stellen, zich te overtuigen, dal de schoorsteenen behoorlijk geraagd, en dc kagchels en stookplaatsen zoodanig zijn ingerigtdal er geene vrees voor brand bestaat. De verkoopers van water en vuur worden herinnerd, de brandstoffen op een behoorlijken afstand tc houden van do stookplaatsen, en geene glimmende kolen af ie leveren an ders dan in welgesloten potten. Helder, den 16 December 1854. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, brengen ter kennis van de belanghebbenden du! door den Gemeenteraad aan den lieer L SI. vak GELDER alhier, concessie is verleend tot hel houden der bank van leening j in deze gemeente, voor den tijd van drie jaren, ingaande j met primo Januarij 1855. Hel kantoor der bank zal gehouden worden in liet huis geteekend Wijk K, No. 128, benoorden do belastering van 's Rijks Werf, en zal van Dingsdag den 2 Januarij 1855, met uitzondering van den Z.aturdag en dertien Israëlitische Feestdagen in liet jaar, op alle werkdagen geopend zijn, van des morgens 9 tot 12 en des namiddags van 2 ure tot zonsondergang, zullende <le bank echter op de avonden van Zalurdag en van de bedoelde Israëlitische Feestdagen, geen algemeen erkende Christelijke Feestdagen zijnde, geopend zijn tol des avonds tien ure. De tegenwoordige bank van leening blijft, na primo Januarij aanstaande, op den gebruikelijke!] tijd, alleen tot het lossen van die panden geopend, welke daarin lot ultimo December dezes jaars zijn beleend. Helder, den 16 December 1S54. Burgemeester en Wethouders voornoemd STARMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEIJ, Secretaris. HELDER en NIEUWEDIEP, 16 December 1854. In de jl. dingsdag gehouden zitting van den Gemeen teraad waren al de leden leeenwoordicr. o O De vergadering werd voorgezeten door den Burgemeester en de aanleekeningen van hel verhandelde in de vorige zitting werden gelezen en goedgekeurd. Tot leden van het algemeen ArmbestuiM»—wprdep herkozen de heeren J. SpigtH. Grijtn en Sf Lpplrager d/ë als zoodanig met ultimo December aansl/ande. altreden moesten,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1