PUBLIEKE VERKOOPING, PUBLIEKE VERKOOPING en VERPACHTING in den ANNA PAULOWNA POLDER. Dadelijk na dezen verkoop zal voor den tijd van Jaren wor den verpacht: 3. Een perceel DITO WEILANDgelegen als voren aan de zuidzijde van hel voorgaande perceel in de kadas trale sectie B. No. 245 groot 98 roeden en 90 ellen. Behoorende aan den heer C. Vennik. Voorls zal men op lijd en plaats voorschreven, dadelijk na de voormelde verkooping, overgaan tot de openbare VERPACHTING van de navolgende in den polder van den Helder en Huisduinen gelegen perceelen le welen VOOR DEN TIJD VAN ZES JAREN. 1. Een stuk WEILAND, genaamd de KERKEDIJK groot 1 bunder 42 roeden en 70 ellen. 2. Een slukje BOUWLAND, gelegen len westen annex het voorgaande perceel, groot ongeveer 14 roeden. Deze belde perceelen zijn te zamen bij hel kadaster aangewezen in sectie B. No. 56 ter grootte van 1 bun der 56 roeden en 70 ellen, en behooren aan het kerk bestuur der Hervormde gemeente te Huisduinen. 3. Een stuk WEILAND, kadastrale sectie A. No 635 en 639 grool 51 roeden en 50 ellen. Behoorende aan de weduwe en Erven van den heer J. Graat. VOOR DEN TIJD VAN DRIE JAREN. 4. Een stuk WEILAND, kadastrale sectie A. No. 747, grool 97 roeden en 50 ellen. 5. Een sluk DITO, kadastrale sectio A. No. 687, groot 77 roeden. En: 6. Een stuk DITO, kadastrale sectie A. No, 691 groot 41 roeden en 70 ellen. De drie laatste perceelen behooren aan den heer D. de Leeuw te Edatn. Nadere informalien zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. op Woensdag, den 20slen December 1854, des voor middags ten 10 ure, in het Huis geteekend C. No. 124 in de lange straat aan den Helder, ten overslaan van den Notaris J. SCHOON, van: Goed geconserveerde Maghonijhoulen en andere MEUBE LEN als Secretaires, Linnen- en Boekenkasten, Ta fels en Stoelen Ledikanteneen giadmangeleen Hangklok Lampen Kagchels enz. Verder extra beste Bedden met derzelver loehehooren, Vloerkleeden en Kar petten Verlakt- Koper- Tin- en Aardewerk en hetgeen verder tol eenen Inboedel behoort. Daags te voren le bezigtigen. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Anna Paulowna Polder, zijn voornemens, om op woensdag den 20 December eerstkomende, des voormid dags ten elf ure, len huize van J. WOLFEKAMMER, aan de Houten Schutsluis, publiek aan de meestbiedenden voor den lijd van drie jaren, ingaande met Kersmis 1854 te verhuren: Hel VRUCHTGEBRUIK van de Zeedijken, Boezem kaden en Wegen in gemelden Anna Paulowna Polder, en zulks in 28 perceelen. De conditiën zullen gedurende eene week voor de verhuring, ter lezing liggen bij de Kasteleins K. na GOEDE, te Schagerbruj; J. BERGEN, aan hel Zand; C. SMIT, aan de van Ewijcksluis en J. WOLFEKAMMER voornoemd, terwijl bij den algemeenen Opzigter H. P. ESKES, aan de van Ewijcksluis, de noodige iuformaliën kunnen worden verkregen. Men is voornemens op Vrijdag den 29 December 1854, d es voormiddags ten 11 ure, aan het Zand, ge meente Zijpe, ten huize van den kastelein J. BERGEN, in het openbaar le verkoopen: 1. 25 bunders LAND, gelegen in het wesldeel van den Anna Paulowna Polder, gemeente Zijpe, zijnde een gedeelte van kad. sectie I. No. 467. 2. 30 bunders LAND, als voren, zijnde een gedeelte van sectie I. No. 455 en 453 met de daarop staan de SCHAPENLOOTS en annexe ARBEIDERSWONING. 3. 35 Bunders LAND, als voren, zijnde een gedeelte van sectie I. No. 453, 455 en 461. 4. 28 Bunders LAND, als voren, zijnde een gedeelte van sectie I. No. 450. 5. 30 Bunders LAND, als voren, zijnde een gedeelte van sectie I. No. 450 en 468. 6. 23 Bunders LAND, als voren, zijnde een gedeelte van sectie I. No. 468. Deze perceelen zyn op hot terrein aangewezen onder No. een tot zes. Dezelve zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd ter verkoop worden aangeboden. 1. 40 Bunders LAND, in het oostelijk deel des polders, kad. sectie I. No. 630, 631, 632 en 633. 2. 40 BundErs LAND, als voren, kad. sectie I. No. 615, 616, 617 en 618. 3. 47 Bunders, 69 roeden en 70 ellen LAND, als vo ren, kad. sectie I. No. 619, 620, 634, 635, 666 en 676. 4. 47 Bunders, 48 roeden en 40 ellen LAND, als vo ren, kad. sectie I. No. 636, 637, 640, 641, 663, 664, 664a, 665 en 675. Op elk dezer perceelen zal door den huurder eene WONING moeten worden gebouwdwelke by het eindigen der huurjaren door den verhuurder tegen taxatie zal worden overgenomen. Nadere informalien zijn te bekomen bij den Heer Ad ministrateur dier goederen, aan de Schagerbrug, in de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 3