m mm m holloway Salon cles "Variétés P. BOAS N. JUBELS. SLIJM» en MAAGPILLEN. Zijne, en ten kantore van tien Notaris P. A. BEETS te Nieuwcdiep, liij wien inmiddels acht dagen vóór den verkoopdag de verkoop- en verhuur conditiën en eene kaart «lier goederen, benevens een bestek en teekening der ie bouwen woningen ter visie zullen liggen. o nn Brieoen franco. gS* Men is voornemens op zaturdag den 25 December 1854 des avonds ten 7 urein het Lokaal Tivoli te Helder in het openbaar te verkoopen Een HUIS en ERF, staande en gelegen aan den Hel der, in de Smidsbnurt, geteekend letter E. No. 290, kad. sectie A. No. 2050 groot 87 ellen. Behoorende aan Mejn/vrouw T. Graaff wed. Jacob Groot. EN TE VERPACHTEN: JEen stuk BOUWLANDliggende in den Helderschen Polder, kad. sectie A. no. 779 groot 55 roeden. 2. Een stuk WEILAND, als voren kad. sectie A. no. 78! groot l bunder 11 roeden en GO ellen. 5. Een stuk BOUWLAND, ais voren kad. sectie A. No. 665groot I bunder 1 roede en 50 ellen. 4. Een stuk WEILAND, als voren kad. sectie A. No. G58 groot 40 roeden en 60 ellen. 5. Een stuk WEILAND, als voren kad. sectie A. No. 612 groot 1 bunder 25 roeden en 10 ellen. 6. Een stuk WEILAND, als voren kad. sectie A.No. 2192 groot 87 roeden en 70 ellen. 7. Een stuk BOUWLANDals voren kad. sectie B. No. 170 groot 65 roeden en 60 ellen 8. Een stuk BOUWLAND, als voren kad. sectie B, No. 169 groot 70 roeden en 80 ellen. Behoorende aan ds Diaconie der Hervormde Gemeente te Helder. Alles broeder bij billetten omschreven. Nadere informatica zijn te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. BEETS, te Nieuwcdiep. .ti Maandag 18 Dec. 1854, ten huize van den hoer I BORG ART aan den kanaalweg RUSSISCHE PANTO MIMEN'onder directie van CHARLES BONMSSEUR. Enlrée 25 cents. Aanvang 8 uur. VAN De directie heeft de eer te beriglen, dat zij op Don derdag 21 December 1854, in hol lokaal Tivoli le Helder, zal geven eene Buitengewone Voorstelling, be staande in de opvoering van de oude Loriot of het Geld van den Duivel, nieuw groot Melodrama in 3 bedrijven, naar hel fransch. Na hetzelve: de Straatjongen van Parijsgroole vrolijke Vaudeville in 2 bedrijven, naar het fransch, in welke beide stukken de Hoofdrollen door den heer Judels zullen vervuld worden. Aanvang ten 7 ure. PRIJZEN DER PLAATSEN: Eerste Rang ƒ1.49. Tweede Rang 75 ets. Tot het abonneren a 1 op den eersten Rang ligt de inleekenlijst tol en met Woensdag 20 dezer ten huize van den heer Kaleshoek zullende op den speeldag geene nieuwe abonnementen meer worden aangenomen. mg2" Na het eindigen der voorstelling Bal. BOAS JUDELS. op Dingsdag den 2dcn Kersdag aanstaande, j Enlrée vrij. Aanvang 8 uur. Deze Pii.len, die sints vele jaren met het beste gevolg legen do slijm en als ma.agversteuk.end gebruikt worden door hare zachlo werking de spijsvertering zeer bevorde ren, bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn, zijn tegen 32| cent het Doosje, met beiigt van het gebruik, verkrijgbaar door tusschenkomst van de Heeren Alkmaar. II. Schreuder. Nieuwediep. T. Groen. Bovenkarspel. I. van der Horst. Purtnerende. 1. Sclmiteinaker. Enkhuizen. Wed. G, Wouters. Schagerbrug. A. Kriek. Hoorn. E. Ktiaven. 't Zand in de Zij pc. I. Stam. gebruike men voor leverziekte, gebrek aan spijsvertering, enz. De beer Gamis Cbimist te Yeovil, verklaart in een brief aan den Professor Hollowaydat eene Dame, in genoemde stad woon achtig sedert geruimen tijd, aan leverziekte en gebrek aan spijs vertering, was lijdende geweest. Dat baar gewone geneesheer haar verklaard bad, niets meer ter verbetering van baren toe stand te kunnen doenen zelfs dat zij waarschijnlijk slechts weinige maanden meer te leven bad. Daar zij echter in deze meening niet deelde, beproefde zij de pillen van Holloway, en dit uitmuntend middel redde haar bet leven. Binnen den tijd van eene maandherstelde zij volkomen. Door liet vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van ƒ0.80 ƒ1.85 ƒ3.00 6.75 ƒ13.50 ƒ20.55. Potjes Zalf van 0.80 1.85 3.00 7.05 13.85 20.95. Zijn op franco aanvrage ii contant te bekomen bij den heer T. Groen, te Nieuwcdiep, bij den beer J. Straatman, Hoofd-depöt- bouder te 's Hertogenboschalsmede te LondonStrand 244 Holloway's Etablissement, en te New-York 80 Maiden Lane. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER BZ, GEDRUKT BIJ S. GUITJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 4