WEEKBLAD v.u des en het DERTIENDE JliKUtW. N° 3. 0\GEN HET r 0£/V Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert lich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG 1855. ADVERTE1VTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 15 JAKUARIJ. 1T 13 TJ 7T S «g IJ D 11T g 3 IT. HELDER en NIEUWEDIEP, 13 Januarij 1855. In do zitting van den Gemeenteraad op jl. dingsdag was afwezig de heer J. Papincau. De notulen der vergadering werden gelezen en goedgekeurd. Tot Regent en Regenlesse van het algemeen Weeshuis werden herkozen de heer E. J. Verwcijde en mejufvrouw M. Papineau, geboren Ruardie. Tot dekking der meerdere uilgaten voor de algemeene armen in 1854, werd eene suppletoire begrooting, in ontvang en uitgaaf, lol f 1200 vastgesteld. Do door hel Armbestuur toorgedrageno suppletoire begrooting werd dien ten getolge goedgekeurd. Ter voldoening aan artikel 25 der nieuwe armenwet, werd vastgesteld het maximum van den onderstand dat in dit jaar aan de armen zal worden verstrekt. Een adres, strekkende lot het verhoogen der bezoldiging tan hulp onderwijzers op de openbare lagere scholen werd aangehouden lot hel behandelen der hegrooting voor 1856. Naar aanleiding van het daartoe vroeger gedaan voorstel, werd, met 12 tegen 2 stemmen, besloten bij het Hooger Bestuur aanzoek te doen, tot hel in deze gemeente oprigten cener Kamer van Koophandel en Fabrieken. Na de mcdedeeling van eenige ingekomen stukken, waar onder de goedgekeurde begroeiing voor 1855, en eene magtiging lol de aanstelling van A. Valks, als onderwijzer in de bij de Koopvaarders Binnenhaven opterigten bijzondere ichool der 2de klasse, werd de vergadering gesloten. Gedurende het jaar 1854, zijn in de gemeente Helder Gehuwd 128 paren. Echtscheidingen 1. Geboren 244 kinderen van het mannelijk en 183 van het vrouwe lijk geslacht. Levenloos aangegeven 7 kinderen van het mannelijk en 9 van hel vrouwelijk geslacht. Over leden 151 van het mannelijk en 97 van het vrouwelijk geslacht. In het afgeloopen jaar hebben te Alkmaar plaats gehad 412 geboorten, 307 sterfgevallen, 98 huwelijken, l echtscheiding. Sedert den lsten Januarij 1855 is Noordholland in vier waterstaats arrondissementen verdeeld a. Arrondissement Haarlem, al wat ten zuiden van het IJ ligt; ingenieur van Diessen. b. Arrondissement Alkmaarhet noordhollandsch kanaal van hel IJ tot do Zijpo, met al wat ten westen van hel kanaal ligt cu Waterland met hel eiland Marken; inge nieur Hayward. c. Arrondissement Hoorn, al wat ten oosten van het kanaal ligt van Purmerendo tol de Zijpe; ingenieur van den Sanlheuvel. d. Arrondissement Nieuwediep, het kanaal van de Zijpe tot en met het Nieuwediep en de eilan den Texel, Vlieland, Terschelling, Urk en Wieriugen; ingenieur Strootman. Aan den afgetreden minister van marine, den vicc- udmiraal J. Enslieis een brief gezonden, van ruim 60 haudteekeningeu van zee-officieren voorzien, waarin dank wordt betuigd voor de grooto verbeteringen, welke hij ge durende zijn ministerie aan de verachtcrde marine heeft aangebragt, en het leedwezen wordt te kennen gegeven over zijn zoo spoedig aftreden. Tevens wordt in dien brief de wensch uitgedrukt, dat op het goede, door den minister Enslie dnargesteld, door zijn opvolger verder moge worden voortgebouwd. Van Amsterdam naar Zaandam wordt eene eleclro- magnetische telegraaf aangelegd, waarvoor door het fj een kabel zal gelegd worden, gelijk aan diewelke Scheveningen roet de engelsche kust verbindt. Te Vlissicgen is een paar gehuwd, waarvan do jong man 39, de vrouw 76 jaren oud was. Laatstbedoelde had geld. Zij was zoo slecht ter been, dat zij door haren echt genoot in en uit hel rijtuig naar en van het stadhuis moest gedragen worden. Naar men verneemt, is aan den kapitein ter zee C. F. Stavonisse do Brauw, bij het overgeven viyj,Jte,Lkomman

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1