WEEKBLAD vis des HELDER es bet MEliWEDIEP. Ff. 7. 2JERTIE1Ï85E JAARliANtt. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG G ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. IS F E B 8 U A R IJ. XT X 3 'J W S I' D I XT 3 XT HELDER en NIEUWEDIEP, 10 Fehruarij 1855. Gisteren avond werd alhier in hel lokaal Tivoli een militair-harmonie-concert gegeven door het Muzijk-Korps van Zr. Ms. fregat Doggersbankonder directie van den kapelmeester Louis W. Weckesser, ten voordeele van de armen dezer gemeente. Het liefdadig doel waartoe de opbrengst van dit concert moest strekken, gevoegd bij het genot dal men zich voorstelde, had spoedig eeno menigte namen van aanzienlijken en gegoeden op de inteekenlijst gebragt. De zaal was goed bezet en de muzgkanten moglen bij de uitvoering der stukken, onder hunnen talenlvollen kapelmeester, de herhaalde bijvalsbetuigingen dor toehoor ders ontvangen, als cene welverdiende hulde aan hunne bekwaamheid, dienstbaar gemaakt tot verzachting van het lot van verarmde natuurgenooten. -Z. M. heeft tol minister van marine benoemd den kapitein-ter-zee A. J. de Smit van den Broecke. De post van Haarlem is hier gisteren niet aangekomen, naar wij vernemen, ten gevolge van do sneeuw lusschen Haarlem en Alkmaar gevallen en die door den hevigen wind over den weg sloof en het voortrijden onmogelijk maakte. Heden morgen is do post om 9 uren gearriveerd. De Times besluit een artikel over do ministeriële cri sis in Engeland aldus: Nog heden ten dage, gelgk in de vorige eeuw, is het bestuur over dit land de zaak van eenigo weinige aristocra tische familien; en haar gering aantal is voor do afdoening der zaken niet bevorderlijk, maar integendeel nadeelig, daar het aan kleingeestige kuiperijzelfzucht en persoonlij ken naijver ruime baan geeft. Voor onze aristocratie is de toestand onzer krijgsmagt in de Krim eene beuzeling, be halve in zoover hg invloed op do wisseling der ministeriele portefeuilles kan hebben. Onze regerende familien aan schouwen de grootste volksrampen met de ijzingwekkende kalmte van hoogwelgeboren onverschilligheid even als onze aristocratische veldheer in de Krim en zijn even aris tocratische staf. Doch laat het hoog gezag het uitsluitend regt het erfgoed van eenige weinige aanzienlijke familien blijven, wij die ons aan uiterlijke grootheid vergapen, wij verdienen immers niet beter. Maar het is toch ergerlijk, te zien, dat do magligste en beschaafdste natie der wereld, in het hagchelijkste tijdsgewricht harer historie, op een gouvernement moet wachten, tot dal eenige grooto geslach ten in de volheid des lijds zullen goedvinden er een aan hetzelve te geven. Van dat jammerlijke schouwspel moes ten zg ons verschooneri, zoo zij haar buitensporig groot voorregt wilden behouden. Eenigen tijd geleden mishandelde een soldaat te Wind- sor, in Engeland, een hond dermate, dat het beest niet ophield met janken; eindelijk beet hij hel zelfs in het oor; daarop beet de hond den man in de lip en in de vorige week is de onvoorzigtigena volslagen razend geworden te zijn, en als een hond geblaft te hebben, met hel schuim op den mond, aan watervrees overleden. Vindingrijke amerikaansche speculateurs zijn voornemens in de Vereenigde Staten eene stad te bouwen, waarvan de stralen van onderen zuilen verwarmd werden, derwijze dat de sneeuw zal smelten zoodra zg den grond geraakt heeft (zoo niet eerder) dat de regen onmiddelijk in damp zal overgaan, en alzoo de inwoners steeds drooge warme voelen zullen hebben; kortom, zelfs in het hartje van den winter, een zacht klimaat zullen genieten. Dal middel is zeer eenvoudig. Hel beslaat in niets anders dan om den rook van al de schoorsteenen door de riolen te voeren, waaruit hg, ten voordeele van het verwulfsel, van zijne warmtestof bevrijd, naar eene holle pyramide buiten do stad, zal worden getrokken door middel van eene stoom machine, gelijk zulks gedaan wordt om versche lucht in de steenkolenmijnen te brengen. De riolen moeten noodwendig hydroliseh gesloten zijn, namelijk door buizen die in vaten uitloopen en met den dampkring der straat volstrekt uieL-itT aanraking zijn. Het luchten der fabrieken zal volkomen zijn. De inwoners,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1