WEEKBLAD vaï des HELDER es het NIEUWEDiEP. W°. 8. BEBTIENUE JIARGIXO. G0 Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen oitgegeven bij C. BAKKER Bi., te Nieuweditp. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert ticb bij He Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAASDAG ADYERTENTIEN geliere men ougesegeld aan den Uitgever in te lenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs san 1 tot 4 regels is GO centen, roor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 19 FEBRCA RIJ. ITXBTJWSTXJDIITÖEIT. HELDER en N1EUWEDIEP, 17 Februarij 1855. Hel militair-harmonie-concert, den 9 dezer in Tivoli go- geven, heelt, naar wy vernemen, opgebragt de som van 175, welko is gestort in handen van den Burgemeester, inet verzoek om van wege het Algemeen Armbestuur daarvan eene extra bedeeling te doen aan de armen der gemeente. In de afgeloopen week vormden zich eenige Ingezetenen dezer gemeente tot eene Commissie, met het tloel om door eenett wedstrijd op schaatsen, den nood der armen te le nigen, welk tloel bijzonder goed is geslaagd, als hebbende de wedstrijd op gister op hel groot noordhollantlsch kanaal in de beste orde en tot groot genoegen eener talrijke schare plaats gehad. Er hadden zich 20 personen ter mededinging aangemeld waarvan er 19 hebben deel genomen. Als overwinnaars zyn door uitreiking van behaalde prijzen en premien bekroond A. Keizer, wonende te Zijpe,Ie prijs. K. Keizer, n 2e Van Beuren, kanonnier alhier in garnizoen le premie. B. Tienstra, raatroos bij de marine 2e Ce opbrengst van dezen wedstrijd bedraagt 63.16® welko som heden aan den heer Burgemeester dezer gemeente is afgedragen om ten behoeve der algemeene armen te worden aangewend. De Commissie wier ijer en belangelooze pogingen allen lof' verdient, was zamengesteld uil do heeren C. Vennik P. Lakke, C. van Hees ff. Smids P. Nannings G. Oostendorpli. de Groot en W. Gisius. Volgens een herigt in de Nederlanderverlangt een predikant in eene binnenlandscbe gemeente der Kaap-Kolonie, een onderwijzer, minstens van den derden rang, die bij hel Ilollandsch ook Engelscli kan onderwijzendie doordrongen van waren Christenzin, geschikt is tot het geven van gods dienst-onderwijs en als voorlezer en voorzanger in de kerk. Aan een ongehuwd persoon wordt de voorkeur gegeven, daar eene vrouw uit den vreemde zich op den duur niet kan schikken naar de moeijelijkheden der huishouding aldaar. Gebrek zal hij niet lijden, maar zal zijn inkomen, indien hij eenigzins geschikt is, langs meer dan eencn weg spoedig vermeerderen. De kerkeraad heeft besloten 40 pond sterl. voor zijn passage te betalen en waarborgt hem een inkomen van minstens 60 pond sterl. (ƒ720) per jaar, met vrije woning. Reflerterenden kunnen zich aanmelden bij de uit gevers der bovengenoemde courant. Den 3 Februarij zijn door het admiralileits-hof le Londen, voor goeden prys verklaard de aldaar wegens schending der blokkade opgebragte nederlandsche schepen Vrouw Alida kapt. H. J. Lever, van Riga naar Zwolle, en Annegina Jantina, kapt. S, G. Oostravan Riga naar de Maas, beiden met vracht; doch zijn de ladingen vrijgegeven tegen vergoeding der kosten van neming. Den 8 Februarij jl. heeft er in de gemeenle Hoogland eene treflende opeenslapeling van treurigheden plaats gehad. Zekere Gerrit Pasker, aldaar woonachtig op sterven liggen de, verwachtte zijn zoon, die als boerenknecht tc N ij kerk diende, bij zich, om voor het laatst hem nog te zien, In slede van zijn zoon, komt echter de boer, bij wien bij diende, en wel mei het berigtdat zyn knecht, Pasker's zoon, van een berg willende komen roet een ladder i« uitgegleden en zirh aan armen en beenen ernstig heeft bezeerd, zoodat hij onmogelijk huiswaarts kon komen. Do "Ojarige vrouw van den huize, uitgaande om voor den boodschapper een borrel te halen, valt door de gladheid en breekt builen do deur baar been; wordende, terwijl het been der vrouw wordt gezet door den man en vader de laatste adem uitgeblazen. De borrel w>* nti--de oorzaak van, dat, daar de moeder moest 'geholpen rfcfj^deri/nel brekende oog des «aders geen der> zyneo nvogb aan^rhon^vcR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1