WEEKBLAD vandes es bet NIEUW 10. 1855 DERTIENDE Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij G. BAKKER Bz., te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A N A ADVERTEN'TIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 5 MAART. iriB'a'TrsTiJDïw OBIT. HELDER en NIEUWEDIEP, 3 Maart 1855. De aangekondigde buitengewone vergadering van de Re derijkerskamer Olympiaonderdo zinspreuk: Niet Volmaakt, heeft in den avond van eergisteren alhier in het lokaal Tivoli plaats gehad. Een talrijk en aanzienlijk Publiek woonde deze vergadering bij en was, blijkbaar met veel genoegen, getuige van de voordragt van het historisch dramatisch gedicht,,De laat ste dag van Heemskercks beleg (1359) door W. J, Holdijk," De Rederijkers hebben zich om strijd beijverd het Publiek een genolvollcn avond te verschaffen en zich van hunne taak gekweten, op eene wyze, boven onzen lof verheven, vooral zij, die als hoofdpersonen in het stuk waren opge treden. Do voorstelling werd afgewisseld door muziekbesloten met een bal en heeft opgebragt de som van ruim ƒ250, ten voordeele van de armen dezer gemeente. In de bijeenkomst van de Tweede- Kamer van jl. woensdag heeft de minister van builenl. zaken, op de vraag van den heer Elout, verklaard, dat do Regering vastelijk is gebleven en blijft bij bel besluit om, in den strijd der oorlogvoerende mogendheden, de strengste onzijdigheid in acht te nemen; dat geen aandrang op do Regering is uitgeoefend om dien weg te verlaten; - maar dat de reglen van Nederland als neutrale staat zijn en big ven geëerbiedigd. In den nacht van 17 op 18Feb. wilde zekere arbeider te Stads Kanaal, gemeente Wildervankdenkelijk aardappels stelen uit een schuurtje van een landbouwer, mede aldaar woonachtig. Genoemde landbouwer had voor eenige dagen, toen hem ook 's nachts aardappelen ontstolen waren, een touw vóór den aardappelkuil gespannen, en dit met den trekker van een met zware hagels geladen geweer in verband gebragl, zoodat men niet bij den kuil kon komen of het geweer moest afgaan. Dezen nacht viel er een schot; en toen men verschrikt onderzoek deed, vood men den arbeider vreesselijk gewond in tien onderbuik op den grond liggen. Er is terstond heelkundige hulp ingeroependoch te ver geefs; hij is den I9den overleden; de man laat eene vrouw en 7 kinderen in kommervolle omstandigheden achter. Naar men verneemt moet er sprake zijn om in de inrigting der militaire akaderaie to Breda eene belangrijke wijziging te brengen. Er zou namelijk platiijn om aan die akademie alleen te doen plaats hebben de opleiding der jonge lieden, bestemd voor de artillerie en genie; voor de overige wapens zouden do officieren bij de korpsen zeiven worden gevormd, terwijl voor de zeedienst, even als daar mede reeds een begin is gemaakt, de jonge lieden aan boord der schepen worden geplaatst. In hoeverre dit plan uit voering zal erlangenzal de toekomst leeren. Zeker schijnt het althans, dat ecno andere inrigting der bredasche aka demie overwogen wordt. De Chronique de Courtrai deelt hel volgende verschrik kelijk voorbeeld mede Van een kind, dat door een konijn aangevallen is. Eene arme weduwe van Aveighcm, plaatste, voor dat zij uitging om wat brood te bedelen hare twee kinderen, waarvan het oudste 3J jaar en hel jongste 4 maanden was, in haar bed, om daardoor alle ongelukken gedurende hare afwezigheid te voorkomen. Doch deze voor zorg scheen niet te halen want een konijn, dal zich in het huis bevond, wist zich in het bed te dringen en heet iri den neus van hel jongste kind dien het opat. Bij hare terugkomst hoorde de moeder een erbarmelijk geschrei. Zij haastte zich dus om de deur te openen, maar hoe zeer was haar schrik toen zij dat het konijn bezig was haar jongste kind Ie verminken. Do neus was lot op hel heen opgegeten. Het kind werd terstond bij een geneesheer gebragt, die daaraan alle mogelgke zorgen besteedde. - Een jammerlijk en gruwzaam geval, dal naauwelijks geloofd kan worden, wordt ons uit Soltegem gemeld. Een oude vader, wiens kinderen allen getróuwd zjgn en h>f~~ ouderlijke huis verlaten hebben, aldus aUccff gebléven zon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1