WEEKBLAD van den HELDER en het MUWEDIEP. N°. 12. COLLECTE. WATERSNOOD. iTiajwagUDiaTgaiT. /<T>x Z»ERTIEJVDE Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MTA A A 19 A 6i ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 19 MAART. Het GEMEENTEBESTUUR van den Helder, brengt bij dezo ter openbare kennis, dat ingevolge koninklijk besluit van den 15 Maart 11. No. 43, op aanstaanden Dingsdag den 20 dezer, eene algemeene collecte aan de buizen tier in gezetenen zal worden gedaan, ten behoeve der noodlijden den door den tegenwoordigen Watersnood. Het gemeentebestuur houdt zich overtuigd, dat ook dit maal do zoo dikwerf gebleken liefdadigheid der ingezetenen niet zal achterblijven. Helder den 17 Maart 1855. STARMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEIJ, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder verzoeken al degenen die over 1854, nog vorderingen ten laste der gemeente hebben, hunne rekeningen ten spoedigste intelevoren. Prelenlicn die niet vóór of uiterlijk op den laalsten Junij dezes jaars ingediend zytiworden, overeenkomstig wettelijke voorschriften voor verjaard gehouden cn alzoo niet betaald. Helder, 17 Maart 1855. STARMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEIJ, Secretaris. HELDER en NIEUWEDIEP, 17 Maart 1855. In do Dingsdag jl. gehouden zitting van den gemeenteraad was afwezig de heer J. Haremaker. De Burgemeester opende de vergadering en do aanleeke- ningen van het verhandelde in de voorg. bijeenkomst wer den gelezen en goedgekeurd. Een suppletoiro begrooting voor het algemeen Weeshuis over 1854 in ontvang en uilgaaf ad ƒ243,89 werd goed gekeurd, terwijl tevens magliging werd yerlcend lot hel doen van eenige af- en overschrijvingen. Een suppletoir kohier over 1854 en het primitief kohier over 1855 wegens «le belasting op de honden werden vast gesteld. Hel aantal honden op het laatstgemeld kohier aangeteekondbedroeg: 119 af 3 en 199 af 1 en alzoo het beloop der belasting 556. Wegens buitengewone diensten in 1854 werd aan den brandmeester R. J, Rrul eene gralificalie van 20 toegekend. Op voorstel van den controleur der plaatselijke belastin gen werden aan 9 Commiezen, tevens belast met do sur veillance op de plaatselijke middelenwegens gedane be keuringen in 1854, kleine gratificatiën verleend lot een ge zamenlijk bedrag van ƒ150. Een verzoek van H. P. Tegel c. s. tot oprigting van een trekschuit-veer van hier op Alkmaar vise versa over de Schagerbrugwerd in gunstige overweging genomen, en besloten hetzelve in overleg mot het bestuur der stad Alkmaar loeleslaan. De Voorzitter bragt Ier tafel de onlwerp-besluiten tot heffing van plaatselijke belastingenin plaats van de be slaande. Behoudens een paar geringe wijzigingen verklaar de de vergadering aan die besluiten voGrloopig hare goed keuring te kunnen hechten; terwijl de vaststelling en de behandeling der verordening op do invordering tot eene volgende vergadering werd verdaagd. Naar aanleiding eener missive van hel algemeen armbe stuur werd boslotcn dat collegie te magtigen tot bet doen eener meerdere uilgaaf voor het uitdeden van warme spijzen gedurende dezen winter, mits de som van ƒ600 niet te bovengaande. Na de mededeeling van eenige ingekomene stukken werd do vergadering gesloten. J. I. Woensdag is door het Algemeen Armbestuur eene extra bedeeling in brood cn spek aan de armen dezer ge meente uitgereikt, terwijl aan de Israëlitische armen, op verzoek eerstdaags, een equivalent in geld zal worden ver strekt, waartoe hetzelve werd in staal gesteld, door

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1