PUBLIEKE VEBKOOPING 32^ JEE: ~mlj ja: eos» Tsas" Ad verte n t i n. AD OPUS JUS HABENT1UM. Burgerlijke Stand van ÏO 17 Maart 1855. GEHUWD: W. Siersema en J. Boomgaard. J. J. "Visseren A. Wildeboer. BEVALLEN: W. Petroli geb. Kolder D. E. Zoetelief geb. Duinker Z. G. Sterk geb Pluilaart D. H. J. Timmnergeb. Pauw D. A. Strikker geb. Zaatman D. T. Bremer geb. Koning D. G. Kindt geb. Blokker D. C. Kennink geb. van Hert D. A. Lammers geb. Kikkert D. - M. Zwaan geb. Borst D. J. van Stuxvenberg geb. de Koning D. A. E.M. Zeeuw geb. Meijers D. OVERLEDEN: H. M: Bleeker 53 j. T. Weeseman 65j.— J. Baartwijk 3 j. Watjo 40 j. C. Rijk 24 j. E. J. C. Reinerie 2 m. Pa Giler 20 j. R. Riemers 36 j. N. Boots 81 j. N. Zeeuw 8 j. J. Beekman 23 j. GEMENGDE BEBSGTEN, Do stemming begint te Parijs meer oorlogzuchtig te wor den, nadat hel manifest van Czaar Alcxander 11 aldaar is bekend geworden. Do leden van het vredescongres heb ben te Manchester ecne vergadering gehouden. Vorst Alenschikofï is op zijn verzoektengevolge van ongesteld heidvan het opperbevel in de Krim ontlast. Uil Wee oen heeft men berigt uit Konstantinopeldat de Porte voors hands protesteert tegen hel afzenden van sardinische troepen naar de Levant, waartoe zonder hare medewerking schijnt te zijn besloten. De onlusten onder de gouddelvers in Australië zijn door het arresteren der belhamels gedempt. De T. K. heeft het wetsontwerpbetreffende het depót der muntbiljetten, aangenomen met 37 tegen 17 st. De groninger ct. meldt, dat in Januarij 5017 wezels in de prov. Groningen zijn gedood. Volgens den IJsselbodewor den uit Hannover eene menigte van deze gedoode dieren aangebragt, om daarvoor de premie te ontvangen! Ge neraal Niel heeft begrepen dat de hoofdaanval der belege raars op de linkerzijde van Sebastopol moet worden gerigt. De fransche Moniteur behelst de militaire conventie tus- schen Frankrijk, Engeland en Sardinië. De stoomboot Leeuwarden is den 21 Feb. voor Oporto op eene zandbank geraakt en eenige dagen later daarvan afgebragt. De rt Co O O oorlog kosl Engeland nagenoeg A van het gehecle slaatsin- komen. De keizerin van Frankrijk houdt zich dagelgks eenigen tijd bezig met gymnastische oefeningen, in het belang van hare gezondheid. Spanje wordt door gewa pende rooverhenden onveilig gemaakt. Op de friesche kust is een hoop takken aangespoeldwaarin 500 doode ralten verborgen waren. EENE ANECDOTE VAN DEN TEGENWOORDIGEN SULTAN. In een tamelijk onderhoudend boekPicturesque sketches of Greece and Turkey, bij Anbrey de Tere, vinden wij de volgende anecdote betrelïeode den Sultan van Turkije. Bij den aanvang; zijner regering vatte de Ulema het voornemen op om hem zoo mogelijk af te houden van hervormingen die tegen den godsdienstigen zin en den trots der lurken aandruischtenen toch ook nooit onder den vorigen Sultan Ma- homed goede resultaten had opgeleverd. Om dit doel te bereiken zochten de muftis een middel om op het godsdienstig bijgeloof van den vorst te werken, Toen hij nu op zekeren dag volgens zijne gewoonte bad op het graf zijns vaders, vernam hij uit de diepte eene stem, die op doffen toon de woorden herhaalde Ik brand Toen hij den volgenden dag wéér ging bidden, hoorde hij dezelfde stem. «Ik brand i" hoorde hij gedurig, maar verder hoorde hij niets. Daarop vroeg de Sultan aan den overste der Imans wat dit wonder had te beteekenen en hij kreeg ten antwoord dal zijn vader, wel is waar een groot man, maar ongelukkiger wijze een even groot hervormer was geweest, en dat het daarom te vreczen was, dat hij in de andere wereld zware slraf moest Jijden. I)e Sulian geLood eerst zijn schoonbroeder en vervolgens verschillende hove lingen op dezejfde plaals te bidden, tn telkens werden die zelfde on heilspellende woorden gehoord. Nu verklaarde de Sultan dat hij zich in ieestelijken opiogt naar het graf zijns vaders wilde begeven, en zoo deed hij ook, met de aanzienlijkste leeraren der mahomedaansche gods dienst in zijn gevolg. Naauwelijks was het biduur begonnen, of men hoorde wederom: «Ik brand!" en allen sidderden, maar de Sultan niet. Bij stond van zijn tapijt op en beval zijnen dienaren terstond het graf te openen. Te vergeefs verzelteden zich de muftis te vergeefs noemden zij liet eene ontwijding van het graf zijns vaders en waarschuwden voor de vreeselijke gevolgen. De Sultan bleef bij zijn voornemen. De steen werd van het graf verwijderd de grond werd opgegraven en in een netjes gemetseld hol zat geen brandende Sultan maar een derwisch (arme mahomedaansche monnik.) De jonge monarch zag hem een ge- ruimen tijd stijl en onbeweeglijk aan, en sprak toen zonder de minste uitdrukking van toorn: Gij brandt, welnu dan moeten wij u in den Bosphoius alkoeien. De derwisch werd zonder genade in een zak gesto ken en in den Bosphorus geworpen. Waar de Sultan reed naar zijn paleis terug gevolgd door zijn hofstoet en zijne ministers die onophoudelijk liepen: Aliah! Allah is groot 1 Er is geen God buiten God, en Mo hammed is zijn profeet." Een brave ambachtsman bad twee zonen, wier gedrag zeer verschillend was. Frits was vlijtig en werkzaam, en stond 's mor gens vroeg op. Hans daarentegen bleef gaarne lang op een oor liggen, en zijn vader kon hem des morgens maar niet vroeg uit zijn bed doen komen. Op een morgen had Erits een fraaije geldbeurs met klinkende specie gevonden. De vader nam de beurs in de handen, plaatste zich voor het bed van den slaper en zeide: .Ziet ge, luiaard, wat uw broeder gevonden heeft, omdat hij vroeg op is?» Ik zie het wel,» zeide Hans; »maar vader, indien degeen,die de beurs verloren heeft, even als ik, te bed gebleven ware, dan had hij de beurs nog.» Men is voornemens, op Maandag den 19den Maart 1855, des voormiddags ten 11 ure, aan het marktplein, achter het huis, bewoond door F. LANDMAN, aan den Helder, ten overslaan van den Notaris J. SCHOON, in het openbaar, om kontant geld, te verkoopen: Eene party gestrande of in zee gevischte Noordsche en andere BALKEN, DEKDEELEN, en PLANKEN; een KOLDER, een BOEGSPRIET, een LOOPPLANK, een WATERVAT, een ZWAARD, een SLOEP of WERKBOOT enz. Do goederen kunnen des ochtends]; TÓór de verkooping worden bezigtigdterwijl nadere inforrnalien zijn te be komen hij den Heer Burgemeester der gemeente Helder en ten kantore van voornoemden Notaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 3