OPENBARE VERKOOPING TEM VOMEELE DER NOODLIJDENDEN DOOR DEN WATERSNOOD. Militair- Harmonie- Concert, AD OPUS JUS De Burgemeester der gemeente Callantsoog zal op Dingsdag den 20 dezer maand Maart, des voormiddags elf ure, door den in de Zijpe residcrenden Notaris GORNELIS SIEMERS, in do gemeente en het dorp Callantsoog om kontant geld, in het openbaar doen verkoopen 25 Greenen BALKEN, min of meer door brand beschadigd, lang van 4,50 tot 18 ellen en gemiddeld dik 29 tot 39 neder!, duimen. 1 slok Greenen HOUT, lang 16,50 ellen, dik 5 palmen. 1 dito 7,50 6 1 Kajaten RONDHOUT, lang 16 ellen. En eenig ander TOUWWERK. Informatien zyn te hekomen bij den genoemden Bur gemeester. Buitengewone Vergadering der ZangvereenigingNul en Genoegen, op Dingsdag den 20 Maart e. k., des avonds ten half acht ure, in de Wcslerkerk daartoe welwillend afgestaan. Toegangkaartjes a 50 cents en exemplaren der gezan gen a 10 cents zijn nog te hekomen bij de H. H. C. J. HOOGVORST aan den kanaalweg, en F. SNEL, achter de rasters, aan het Nieuwediep. fgP Bij N. VROON wordt gevraagd eene KNAPPE Aj DIENSTMEIDgoed kunnende melken. te geven in het lokaal Tivoli alhier, op Donderdag den 22n Maart 1855 ten voordeele van de noodlijdenden door den watersnooddoor het muzijk-corps van Z.' M, fregat Doggorshankonder directie van den kapelmeester Louis W. Weckesser. Aanvang ten 7| ure. Entrée ƒ0,99 da persoon. NB. Na afloop van het concert zal de eigenaar van hel lokaal Tivoli gelegenheid lot dansen geven. SSe ©raaf van AMfoorosagSi en de pillen van Holloway, Eene bewonderenswaardige genezing heeft plaats gehad door het onver gelijkelijk geneesmiddel, en nadat alle andere hulpmiddelen te vergeefs waren beproefd gewordeo; zie het navolgende uittreksel uit eenen briel van den heer graaf van AldboroughgedagteekendVilla Messina bij Livorno den 21 Februari) 1845 aan den professor Holloway. Mijuheer, het is mij aangenaam u te beluigen, dat uwe pillen bij mij eene gene zing hebben bewerkt aan lever en maagkwaal waaraan ik sedert lang was lijdende, en waarvan de uitstekendste geneesheeren in Engeland zoo wel als op het vasteland buiten staat zijn geweest mij te herstelleneven min als de baden te Karlsbad en Marienbad (Was geteekend Aldborough.) Deze beroemde pillen genezen alle bedenkelijke lever- en maag ziekten. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen van f 0.80 J 1.85 j 3.00 ƒ6.7513 50 ƒ20.55 Potjes zalf van «0.80, 1 85»3.00, »7.5G, »13.8a, »20.95, Zijn op franco aanvragen a contant Ie bekomen bij den heer T. Groen te Nieuwediep; bij den heer J. Straatmanhoofd-depóthouderte 's Hertogenbosch alsmede te Londen, Strand 244, Hoiloway's Etablis sement en te New-York, 80 Maideo Lane. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer G. van der Sterr. 1833. Maart. Barometer stand in millim. Thermomeler- stand in Celsius-graden. Gevroren dikte, in strepen. g Per 24 uren. Dampkrings- toestand. Plaats gehad hebbende wind- rigtingen. (Regtwijzend.) Gemiddelde winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. 8 Grootste winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. 1 Gevallen regen in strepen. Uitgedampt in strepen. Gemiddelde betrekkelijke vochtigheid. Gemiddelde vol strekte vochtigheid in wigtjes. Electriciteit. Afwijking der naald. Gemidd. per etmaal. Des middags 0 uur. Des daags. Des nachts. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste. 19 762.ü3 763.02 0.6 1.7 —1.0 - 2.6 50 0.87 4.7 161 NO. NOtO. 1.80 5.2 10 758.70 738.88 —0.6 2.9 —1.8 4.2 22 88 4.6 42 NOtO. ZO. 0.20 0.5 11 735.93 755 40 4 0 - 4.0 —2.1 5.1 20 87 4.5 41 zo.ozo.zolz. 1.75 16.5 H G 12 736.68 736.21 —0.5 - 3.1 —0.8 - 2.6 25 94 4.9 47 ZOtO.OtZ.ONO. 7.90 15.0 CJ Ui <v u 15 745.82 742.59 1.5 2.1 —1.4 2.7 18 87 4.4 59 ONO.NO.ZOtO. 0.63 1.8 u u 14 733.25 734.89 2.5 - 1.5 0.0 - 1.9 13 85 50 58 ZOtO.OtZ.OtN. 0.98 1.7 o PQ PQ 15 739.54 759.93 1.9 2,2 -1.6 ,-t.s 14 91 4.9 56 OtN.ZOtO.OZO. 5.53 17.0 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER, BZ. GEDRUKT BIJ V GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 4