WEEKBLAD vis des -n ELDEII es uet MEUWEDIEP. aanbesteding. AANBESTEDING. K\ 17. Co 1 S55. SERTIË1VUË JtÜfülVJ,. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert lich bij de Boekhandelaren eo Postkan toren zijner woonplaats. M A A Sr A 1 -ni; £<e&i£® ADA EKTENTIEIY gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdags def middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 00 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plajlsing. 23 APRIL. Op Woensdag den 25 April 1855, des namiddags ten twee ure, zal onder nadere approbatie, door den Staatsraad Commis saris des Konings in dc provincie Noordholland, of bij deszelfs afwezen, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten in bijzijn van den lieer Hoolcl-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Gou vernementsgebouw, in de St. Jansstraat, te Haarlem, voor rekening van Kerkvoogden, worden aanbesteed: Het doen van eenigo herstellingen aan de Kerk der Hervormde Gemeente te Wijk aan Zee en Duin. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving. Het bestek waarop de bedoelde aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggenboven en behalve aan het Gouvernements gebouw te Haarlem, in de voornaamste logementen en koffijhuizen als: tc Amsterdam in het Noordboilaridsche en Poolsche koffijhuïs en in de Kalverstraatin het wapen van Medemblik op den Dam, in het Vosje op het Eokin, in het Harlinger Veerhuis op de Texel sche kade, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ en in de Bel op den hoek van het Haarlemmerplein; te Haarlem in de Kroon, in het Noordhollandsche koffijhuis, in de Eoskain, in den Glazen- wagen en bij A. Houtman; te Alkmaar in den Kooden Leeuw7in de Toelast en in het wapen van Haarlem; te Hoorn in den Doe len en in het onafgemaakte Schip; te Purmerende in de Vergulde Eoskatn te Medemblik in de Valk te Nieuwediep bij de wed. Ilinen en in den Burg; tc Helder in het Heerenlogemeut; te Enkhuizen in de Valk; tc Monnickendara in den Doelen; te Zaandam in den Otter; te Buiksloot in het Eoode Hert; te Edam in het Heeren logement; te Beverwijk bij .1. Bronkhorst; te Weesp in de Eoskam; te Muiden in het Hof van Holland; te Naarden bij Jurrissen; te Wijk aan Zee en Duin op het llaadhuis en bij Kerkvoogden, Zullende vier dagen vóór den dag der aanbesteding en alzoo op Zaturdag den 21 April aanstaande door de zorg van den heer Hoofd Ingenieur van den Waterstaat de noodige aanwijzing worden gedaan en inmiddels zoo bij Z.W.E.G. als bij den heer Ingenieur P. J. II. llayward te Alkmaar en bij Kerkvoogden de vereischte inlichtingen te bekomen zijn. Op Woensdag den 25sten April 1855, des namiddags ten twee ure, zal onder nadere approbatie door den Staatsraad Commissaris des Konings, in de Provincie Noordholland, of bij deszelfs af wezen door een der leden van de Gedeputeerde Staten, in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan liet lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed: 1. Het beplanten met stroo en helm van de Duinen tusschen de Heldersche kust en de grensscheiding der provinciën Noord en Zuidholland, het stellen van rietschuttingen in en voor die Duinen en het onderhouden der Strandpalenvan 1 Mei 1855 tot 30 April 1856, in drie perceelen. 2. Het beplanten met Stroo en helm van de Duinen op het eiland Texel, benevens het stellen van rietschuttingen en het onderhouden der mijl- en limietpalen in en voor die Duinen van 1 Mei 1855 tot 30 April 1856. 3. liet leveren en stellen van limietpalen ter afscheiding van de ten vorige jarc verpachte provinciale tuingronden op Texel. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving, volgens het bepaalde bij het laatste artikel van de voor deze werken opgemaakte bestekken, welke ter lezing liggen, behalve aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur voornoemd, in de logementen en koflij- huizen waar de bestekken van waterstaatswerken gewoonlijk worden nedergelegd. Acht dagen vóór de besteding zal, zoo veel noodig, aanwijzing in loco worden gedaaninmiddels zijn verdere informatien te be komen bij den Iloold-Ingenieur van den Waterstaat P. de KruyIJ te Haarlemsen bij de Ingenieurs Ilayicard te Alkmaar, en Strooi- man te Nieuwediep. 1T 1E tl 'W S TI" D 11T C- 3 1T. HELDER en NIEUWEDIEP. 21 April 1855. By Z. M, besluit van den 7den dezer, is bepaald, «lat voorlaan de opleiding van jongelingen lol adelborsten lsto k 1bij 's rijks zeemagt uitsluitend aan boord der oor logschepen zal geschieden, onwel op de wijze voorgeschre ven hij koninklijk besluit van 26 Julij 1854, No. 60, Jl. Maandag avond bereiklen do keizer en keizerin der Fransehen het kasteel van Wjrulsor, waar zij aan den in gang der groolc zaal door de koningin, den prins van Wal lis, de jonge prinses Victoria, den hertog van Cantbridge en den prins van Leiuingen ontvangen werden. Prins Albert de generaal-raajoor Grey, lord Pagclënde kolonel S&yEauV, -m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1