WEEKBLAD van des IIELDEli es uet NIELWEÜIEP. AANBESTEDING. BEKENDMAKING. »::rtii;\UK JAAS&G Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan- oren zijner woonplaats. M X JV O A ADVERTENT1EN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder verwittigen de daarbij Belanghebbenden, dat de KERMIS of JAARMARKT in deze gemeente, tiit jaar zal aanvangen op Maandag den 2den Julij aanstaande; en de loling voor de Kramers des Zaturdags avond te voren, aan hel Raadhuis zal gehouden worden. Helder den 16 Mei 1855. STAK MAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEIJ, Secretaris. Do BURGEMEESTER tier gemeente Helder, brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat do gewone Schouwing over de uitwateringen, tloor Wijkmeesters gehouden zal worden, op Vrijdag den 25 Mei eerstkomende; en herinnert ietier, wien zulks aangaat, te zorgen, dat de waterleidingen, die voor, over en langszyne erven of gronden loopen, behoorlyk opgemaakt en van modder en vuilnis gereinigd zijn; zoomede dat de beschoeijingen opgetrokken en tle goten langs den publiekrn weg, van behoorlijke dekplanken voorzien zijn. Ter voorkoming van vervolging, worden do belangheb benden dringend aangemaand, in lijds aan hunne yerplig- tingen te voldoen. Helder den 18 Mei 1855. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. Op Woensdag den 23steu Mei 1855, des namiddags ten twee ure, zal onder nadere approbatie door den Staatsraad Commissaris des Konings, in de Provincie Noordholland, of bij deszelfs af wezen door een der leden van de Gedeputeerde Staten, in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed: Het verbreeden van den Pettemer Zeedijk en het zesjarig onderhoud van dien dijkmet de daarvóór gelegen hoofden paalwerken enz., van lo Mei 1855 tot lo Mei 1861. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving, volgens het bepaalde bij het laatste artikel van het voor dit werk opgemaakte bestek, hetwelk ter lezing ligt, behalve aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur voornoemd, in de logementen en kofiij- huizen waar de bestekken van waterstaatswerken gewoonlijk worden nedergelegd. Acht dagen vóór de besteding zalzoo veel noodigaanwijzing in loco worden gedaan; inmiddels zijn verdere informatien te be komen bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat E. de Kruyff te Haarlem, en bij den Ingenieur Hayward, te Alkmaar. 1TÏEU77,STIJDI1TÖ'B1T. HELDER en N1EUWED1EP, 19 Mei 1855. In de vergadering van den Gemeenteraad van Dingsdag jl. waren afwezig de Heeren: J. Haremaker, J. Papineau, K. Metzelaar, J. van Herwerden, J. S, Janzen en J. Schoon. De vergadering werd, bij afwezen van den Burgemeester, door den Wethouderden heer A. Boomsma voorgezeten. De notulen der voorgaande vergadering werden gelezen en goedgekeurd. Naar aanleiding eener missive van de Gedeputeerde Staten werden enkele wijzingen gebragl in de stukken der nieuwe voorgedragen belastingen. Ten verzoeke van het Algemeen Armbestuur werd beslo ten magtiging te verleenen tol het doen van eenigo af- en overschrijvingen der begrooting van 1854. Op vootdragt van het dagclyksch bestuur werd, onder nadete goedkeuring van de Gedeputeerde Staten, besloten, van den post van onvoorziene uitgaven van het vorige jaar nog afteschryven eene somme van ƒ42.85. Vervolgens werden cenigc iugekomeno stukken medege deeld en daarna de vergadering gesloten. In eene onlangs te Amsterdam gehouden vergadering van deelhebbers in de duinwalerleidmgmautschappij van den Heider en hel Nieuwediep zijn tot commissarissen dier maatschappij verkozen de heeren B. D. Bosscber, A. Kooy, H. A. Insinger, te Amsterdam, en Bakker Bz,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1