11*. 22. ^**Lu*re0 WEEKBLAD vis DEI HELDER bs BET NiEliWEDIEP. 11 zm EJ W Stijdutshit. DERTIEN]!BS J VIRU.IKU. 1855. BEKË N DIAKIN G. Helder den 22 Mei 1855. I)ft Weekblad wordl élkeb Maandag-morgen -üitgcgc've'n- bij O. BAKKER Bz.te Nieuwediep Re prijs is 80 cents, in de drie maanden eo voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A W D A CJ ADVERTENTIES gelieve men on^ezegeld aan den Uitgever in te zendenuiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centeo, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. M E De gewone jaarlijksche HERIJK der Nederlandsche Malen en Gewiglen, zal, voor deze gemeente, plaats hebben in hel lokaal der werkinrigting voor hehoeftigenop den 31 Mei en 1, 2, 4, 5 en 6 Junij 1855, des voormiddags van 9 tol 12 en 's namiddags van 2 lol 5 ure. En worden hij deze alle winkeliers, neringdoende lieden en andere belanghebbende herinnerd, aan hunne verpligling tot Herijk van allo do hij hun in gebruik zijnde malen en semieten en het onderzoek dat daarna in hunne winkels O en werkplaatsen zal worden gedaan. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. HELDER en iNlEUWEDIEP, 26 Mei 1855. Naar men verneemt, kan aan do milicien-verlofgangers van de ligling van 1851 vergunning worden verleend, om de buitenlandseho zeevaart uilteoefenenin welk geval door hen zal hehooren te worden aangetoond, dat hel nadeelig saldo, op het kleeding- en reparalicfonds is aangezuiverd. Uit heiverslag der rapporteurs van de Tweede Kamer der Stalen Generaal over hel achtste hoofdstuk (Marine) blijkt, dat do meerderheid der leden hel als onmogelijk beschouwt, nu reeds een bepaald oordeel over hel nieuw voorgedragen stelsel uit lo brengen en in verband met dat oordeel de begrooting over het tweede halfjaar te behandelen. De meerderheid verlangt alzoo, dal nu alleen, algescheiden van het stelsel, de begrooting worde vastgesteld en dat hel onderzoek over hel stelsel later op zich zelf geschiede. Dezer dagen vervoegde zich bij een herbergier te Dokkmn een persoon, die voorgaf, dat hij zich met een schip met turf in do nabijheid der stad bevond en on der de lading tevens sterke drank had, waarvan hij den herbergier aanbood een of meer vaten, overeenkomstig de proeven, die hij bij zich had, ter sluik te bezorgen. Na- dal men hel over den prijs was eens geworden, werd door den onbekende in den avond werkelijk een vat met vocht geleverd en door den herbergier groolendeels betaaldter wijl het overige door den onbekenden verkooper later zou worden gehaald. Bij onderzoek is inlusschcn gebleken dal in dit vat slechts p. m. eeno kan brandewijn was in eeno blaas, waarvan de hals om do kraan van het val was bevestigd, zoodat bij het openen van de kraan aan vankelijk brandewijn werd gelapt, terwijl overigens dat vat met water gevuld was. De commissie van beheer en toezigt tot droogmaking van hel Haarlemmermeer, verwittigt do gegadigden, dat op tweo plaatsen in den Haarlemmermeer-polder gronden zijn afgezonderd lot hel bouwen van twee dorpenen dal wie genegen is daar een woon- of winkelhuis of andere inrigling te bouwen, den noodigen grond voor do behuizing meteen erf in koop kan bekomen, vooreerst tegen den prijs van 30 cents per vierkante ned. el. Te Londen is een plan in overweging otn ecne met glas overdekte straat door die hoofdstad aan te leggen. Deze straal zoude 8 engelsche mijlen lang zijn, roet twee rijen huizen en winkels, aan welker buitenzijde twee spoorweg- lijnen zouden worden aangelegd en wel de eene boven do andere. - Do Monileur deelt het officieel rapport van generaal Canrobert mede over het hevige gevecht van 1 en 2 Mei, waarbij de Franschen eene russischo positie bemagligden en 8 mortieren buit maakten. Het getal der dooden en gekwet sten aan de zijde der Franse ;en, is 758 man opgegeven builen 11 gesneuvelde en 22 gekwetste officieren, onder welke eersten de kolonel Vicnnot en de overste Juliien. »!)o duurgekochte overwinning heeft ons, zegt dit rapport, op eens 150 ellen digter bij het centrale'bastion gebra£l~ea den besten zedelijkon invloed op oftzo iroeperf' s^iigetSefènt!,'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1