WEEKBLAD van des jf.1 - f R". 25. E bet 55ESTÏEË1V2BE JA.lBU %X«. "Er q e0 Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuweditp. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhaudelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A N D A G ADVERTENTIEN gelieve men ongeregeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 18 J U N IJ. IT_i m TTW sr UDI iijsjBii. HELDER en NIECWEDIKP, 16 Junij 1855. Rij koninklijk besluit van 8 Junij is bepaalt!dal in deze gemeente ecne kamer van koophandel en fabrieken, beslaande uil 5 leden, zal worden gevestigd. De som, waarvoor de kiezers tot verkiezing van deze leden, in het patenlregt aangeslagen moeten zijn, ter zake van eenig bedrijf van handel of fabriekwezen, bedraagt op 't minst ƒ7. Do ver gaderingen tol het kiezen der leden van do nieuwe kamer n o zullen worden gehouden in Augustus e.k,; zij zal in werking treden op 1 Oelober a.s. Jl. maandagmorgen is nabij Kaap Hoofd even buiten deze gemeente, het Ijk gevonden van een gepasporlecrden koloniaal, daags te voren met hel schip Constantia uit Oost- lndio alhier binnengekomen. Hij lag met het hoofd naar beneden en scheen geslikt Ie zijn, zoo men dacht, ten gevolge van van het onmatig gebruik van sterken drank. Uil de lijk schouwing moei echter geldeken zijn, dat zijn dood was veroorzaakt door verworging. In de nabijheid van het lijk heeft men gevonden een granaat van eenen koppel, welke ontbrak bij een der bier in garnizoen liggende artilleristen, die met den koloniaal eenige herbergen en kroegen had bezocht. Dit, gevoegd bij andere vermoedens, beeft aaniei- ding gegeven om den kanonnier in voorloopige hechtenis te nomen. Hij heeft verscheidene verhooren ondergaanmaar is lot heden toe niet lot hekenlenis gekomen. Hel stoffelijk overschot van den koloniaal is heden middag met militaire eer ter aarde besteld. - De fransche oorlogstoomkanonneerbool Tourraente, kommandant Jonnardvan Cherhourg gedestilleerd naar de engelsch fransche vloot in de Oostzee, is jl. woensdag hier binnengeloopenom steenkolen en proviand inlenernen. Dien zelfden dag is van hier naar Ylissingen vertrokken Zr. Ms. stoomkorvet Medusa, kommandant kapt. luit. ter zee van Maldeghem. In verscheidene noordamcrikaansche dagbladen is de volgende adverlentie te lezen: Mijne vrouw Maria Anna is verdwaald of gestolen. Ik beloof dengenen, die haar weder l'huis bezorgt, het hoofd te zullen verbrijzelen. Wal het geven van credict betreft hiertoe laat ik ieder koopman de vrijheid, maar aangezien ik nimmer gewoon hen mijne eigene schulden te betalen, zoo is het niet waar schijnlijk, dat ik de hare zal voldoen." Van do vijftien prijzen voor hollandsch ras, op de pa- (ijsche tenloonstelling uitgeloofd, zijn slechts 2 prijzen toe gekend aan Hollanders, eene van 700 fr. aan J. Noome, in de Beemster, en eene van 500 fr. aan van der Wellte Delft, de ovenge bekroonden zijn 8 Engelschen, 4 Fran- schen en 1 Belg. Dertien vreemdelingen bekroond voor een door hen geleverd hollandsch product! Om een denkbeeld lo geven van do fraaiheid van het ten toon gestelde vee strekt, dal onder anderen eene koe, van het devonscbo ras is verkocht voor 2800 fr. een slier van hel durhamscbe ras voor 3200 fr.een kalf van het herefordsche ras, hoewel nog geen driemaanden oud, voor 300 fr. Voor een haan en twee kippen van het engelscbe dorkingscho ras werden 750 fr. besleed en voor een haan en twee kippen van prins Albert te vergeefs 1800 fr. ge boden. Uit Parijs wordt gemeld dat eetiige dieven vergast op den ontzaggelijken rijkdom van den heer van Rolhschild zich door middel van inklimming en inbraak toegang hebben weten te verschaffen in het huis van dien Cresus der ne gentiende eeuw te Boulogne. Na eene menigte voorwerpen welke zij in het pavilloen vonden, zonder bedenken bc- magtigd te hebben hebben zij zich verwijderd op dezelfde halsbrekende wijs als zy gekomen waren. Korten tijd te voren was een gelijke diefstal gepleegd in een ander eigen dom van den heer van Rothschild te SuresneS. De geld - minnende daders zijn onbekend gebleven, De koude lente van dit jaar is, hlijkens de ontvan gen hcrigten, op den ganschen noordelijken aardbol onder vonden terwijl zij zich in Europa lot dit gansche werelddeel schijnt uitgestrekt te hebben. In de «fiordelykei slreken^^Hf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1