WEEKBLAD van den HELDER en het NIEUWEDIEP. fl°. 26. DËRTIËKUË J1AUU.1NU, *,.010" "Er G„ Co» Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep De prijs is 80 ceuts in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 25 J U IV IJ. 3.T IB TJ W S IJ D 11? 3 1T. HELDER en NIEUWEDIEP, 23 Junij 1855. In do Luthersche Kerk alhier, zal op Zondag den 24 tlezer hel eersle zilveren eeuwgetijde in de vierde eeuw van hel heslaan der Augsburgsche Confessie gevierd en des avonds zes ure eene historische voordragt gehouden worden, voorstellende1555 en 1855, of, de eerste Godsdienslvrede Van Augsburg in verband gebragt met onzen lijd. De door den minister van Marine aangevraagde begroo ting, voor hel dienstjaar 1855, is door do Tweede Kamer aangenomenmei de groole meerderheid van 44 tegen 16 stemmen. De kanonnier, die als verdacht van den inoord op den koloniaal voorloopig in hechtenis was genomen, is jl. maandag, onder geleide, gehoeid van hier naar den krijgsraad van Noord holland, te Haarlem, overgebragt. In het Handelsblad van gisteren leest men: Wij vernemen met genoegen dat aan den heer Paul van Vlissingendoor Zijne Excellentie den Minister van Bin- nenlandsche Zaken is te kennen gegeven dal de Regering niet ongenegen is, op nader te regelen voorwaarden, aan hem de gevraagde concessie te verleenen tot het leggen van eene ketting op den bodem van het groot noord- hollandsch kanaalten einde door middel daarvan mot gering stoomvermogen de schepen door dat kanaal te brengennadat proefondervindelijk zij aangetoond, dat daaromtrent geene bezwaren beslaan. Daar nu uit de door voornoemden heer verleden maandag in eene vergadering der Vereeniging voor de Volksvlijt ge~ houdene rede, is gebleken, dal in de maand April jl met een daartoe ingerigt vaartuig, proeven op de Seine zijn genomen, welke de stoutste verwachting hebben overtroffen, zoo mogen wij deze zaak als gevestigd beschouwen en Am sterdam geluk wenschen, dal het, vertrouwende op de ons bekende activiteit van onzen stadgenoot, weldra in het bezit zal zijn van eene gelegenheid, waardoor de schepen onder alle omstandigheden, des ochtends alhier op sleeptouw ge nomen, des avonds naar zee zullen kunnen gaan; hetgeen, ten aanzien der groote scheepvaart, het Nieuwediep in eeno voorhaven van Amsterdam herschept." Men schrijft uit Schagen, dd. 20 Junij: lu hel naburige Valkoog heeft een treurig voorval plaats gehad. Twee boeren uit die gemeente, die op aaneengren- zende stukken land bezig waren met wieden, kregen twist, naar men zegt, over het vroeger elkander onderhuren van een stuk land of iels dergelijks; het einde van dezen twist, waarbij wraakzucht de drijfveer was, had ten gevolge, dat de een den anderen met den schoffel een slag op hel hoofd ter hoogte van hel oor, toebragl, waaraan hij kort daarna is overleden. Do dader, die dadelijk door de vcrslagene werd kenbaar gemaakt, is bereids in verzekerde bewaring te Alkmaar. Uit Hamburg wordt gemeld dal de Engelschen voor nemens zijn op Helgoland voortdurend een sterk garnizoen te laten en er batterijen op te riglenvoornamelijk met oogmerk om te beletten, dat de Jahde-boezem immer eeno krijgshavcn worde. De schryver betreurde het, dal Helgo land aan Engeland is afgestaan, daar men het gevaarlijk acht een vreemde vesting zoo nabij de duilsche kust lo hebben. Hel vraagstuk om hitte zonder aanwending van brand stoffen te verkrijgen schynt opgelost te worden door de uit vinding eener machine, door de beeren Beaumont en Mayer met welke, alleen door wrijving of schuring, het water aan de kook gebragt wordt. Dit workluig, dat aan hun eta blissement aan de Quai Valmy in werking en te zien is, kan 400 lilres water bevallen, die binnen twee*uren koken. Een houten kegel die in een cylinder draait, om de noodigo wrijving te veroorzaken, is met touw omwoeld, en dit touw, ten einde hel geen vlam vatte, wordt gedurig vochtig ge houden met olie die er om been loopt. De hitte neemt langzamerhand toe, tot ten laatste de stoom ontwikkelt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1