m. o WEEKBLAD vak des HELDER es bet NIEUWEDIEP. DERTIENDE JMatiANG. N°. 27. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Ba., te Nieu.wed.iep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert ïich bij de Boekbandelaren en Postkan- toreo zijner woonplaats. 91 .1 A I D 4 G «iGEN HEr w *-r ao 1855. ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 2 JTL I.Ï. IBtT'JrSTIJD IITO-EXT. HELDER en NIEUWEDIEP, 30 Junij 1855. Da Tweede Kamer der Sta'.en-Generaal heeft het ontwerp van wel lot afschaffing van hel tonnegeld der zee schepenen houdende bepalingen omtrent het melen derzelve, met 43 tegen 7 stemmen aangenomen, nadat artikel 6 daaruit was vervullen, volgens hetwelk de meetbrieven om do twee jaren moesten vernieuwd worden. Z.oo is dus een ontwerp tot stand gekomen, waarnaar handel en scheepvaart sedert lang hebben uitgezien. Bij tlezo gelegenheid heeft de heer Thorbecke de wen- seholijkiteid beloogddat er eene wetgeving nopens de land* verhuizers tot stand kome. Uit Ruinen schrijft men het volgende: Als huiten gewoon mag men het noemen dat een groot jaar ge ledenR. L. aldaar ter ondertrouw werd ingeschreven, de bruidsdagen uk zijndescheidden bruid en bruidegom echter goedschiks van elkander. J. 1. Mei liet zij zich an dermaal tot hel aangaan van een huwelijk met een anderen inschrijven zijnde zekere K. W. B., die echter door do Arr. Reglbank te Assen den 13 Junij j. I. lot zes maanden gevangenisstraf is veroordeeld 5 ten gevolge hiervan heelt zij zich weder van dezen bruidegom met toestemming van den- zelven op Woensdag j. I. gescheiden, en dienzelfden dag met een ander eene verhindtenis aangegaan en is dadelijk met dezen iri een gehuurd huisje gelrokken om met den- zeiven ais getrouwde vrouw te leven; zij heeft begrepen tot bekorting der zaak de huwelijksplegtigheden maar te moeten overslaanen den ambtenaar van den burgerlijken stand dien zij reeds tweemalen vergeefsch werk had laten doen niet weder te moeten bemoeijelijken. Prins Gortschakoff meldt van den 24 Junij: Do vijand heeft de kanonnade niet hervat en vuurt slechts zelden. Het korps, dat de Tschernaja was overgetrokken, is naar den linkeroever teruggekeerd. Er heerschte op de vloot der geallieerden eenige beweging. Van eene geloofwaardige zijde worden de volgende belangrijke bijzonderheden omtrent den mislukten aanval der geallieerden tegen den Malakofftoren medegedeeld. In den namiddag van den 17 dezer werd hel bombardement van de zijde der gealliëorden steeds nadrukkelijker. Door het oprukken van een uit 2 divisien bestaande fransch korps over de Tschernaya trachtte men de Russen le mis leiden, maar deze togl hrd niet de gewenschte uitwerking. Do Russen trokken voor den aan gene zijde der Tschernaya voortrukkeiiden vijand terug en namen al de noodige maat regelen om een mogelijken stormloop tegen de vesting af te slaan. Deze had inderdaad plaats op den 18n des ochtends ten 5 ure, nadat een allerhevigst bombardement den geheelen nacht geduurd had. Na een kortslondigen tegenstand moeten de geallieerden, zegt men, door de bres, welke hun het nachtelijk schieten geopend had, in de werken binnenge drongen zijn. Maar hier, binnen da werken, slieten zij op eene nieuwe linie aardewerken en werden zij door een aller- ontzetlendst kruisvuur ontvangen. Een oogenblik hield de stormtroep stil, maar alstoen ontstond het vreesselijkst moorden dat ooit de Hemel van de Krim aanschouwd heeft. Do Fran- schen moesten ten slotte onverrigler zake terugtrekkenhun verlies wordt op 3000 dooden en dubbel zooveel gekwetsten gesteld. Het verlies der Russen moet echter niet geringer zijn dun dat der Franschendaar zgrfen geheelen nacht door in do werken opeengepakt, reeds voor den stormloop 12 uren lang aan hel vuur der vijandelijke batterijen blootgesteld waren. Een depêche van den generaal Pélissier van den 24 dezer meldt, dat de belegeraars voortgaan met lot den Malakoff toren te naderenen dat eene geavanceerde batterij is opge- rigt tot vollooijing der insluiting van het fort* do cholera bleef voortduren. Volgens de jongste berigten van de engelsch-fransche vloot in de Oostzee over Dantzig ontvangen ^.ioude eene onder neming tegen Hangö-Udd op lil zijn.ten einde weervvraafej le nemen ter zake van het voorval met de Cossack.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1