WEEKBLAD vas des HELDER es dei NIEUWEDIEP. 28. "*T 9ERTIEXDB J1ARUASO. Dit Weekblad wordt elkeo Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.ie Nieuweditp De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG 1855. ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 9 J U L IJ. rriBtrwsTiJDiiTgim. HELDER en NIEUWEDIEP, 7 Julij 1855. Op den 22sten Junij dezes jaars overleed te Alkmaar de Heer A. P. de Lange, notaris aldaar, in den ouderdom van bijna 80 jaren. Gecne wetenschappelijke opvoeding genoten hebbendehad hij zijne vorming voor de uitoefening zijner uitgebreide praktijk alleen aan zijne krachtige wilsinspanninggepaard met een bui tengewoon helder oordeel, te danken. Op 19jarigen leeftijd op het notariskantoor gekomen, zag hij zich drie jaren later, 1797 tot procureur voor de vierschaar te Alkmaar benoemd en achter volgens, in weinige jaren, als zoodanig, voor die van 29 ver schillende dorpen en balluagiën toegelaten. In April 1805 werd hij tot notaris benoemd, in welke betrekking hij tot aan zijn overlijden werkzaam bleef; terwijl hij bij de inlijving van ons va derland in het fransche keizerrijk, liet procurenrskantoor aan een naastbestaande overdroeg. Zijne buitengemeene werkzaamheid voortvarendheid en grondige kennis deden hem, nevens de alge- meene achting, eene aanzienlijke praktijk verwerven. Diezelfde werkzaamheid betoonde hij ook in vele andere betrekkingen waarin hij tot polderbesturen en andere corporatiën geplaatst wasen als lid van den raad en als wethouder van de stad zijner inwoning, uit welke beide laatstgemelde betrekkingen hij, in het jaar 1851, op zijn verzoek, wegens zijne hooggeklommen jaren eervol'werd ontslagen. Tot zijne laatste oogenblikken was hijzooveel zijne krachten dit toelieten, werkzaam in de uitoefening zijner geliefd ste beroeps-bezigheden. Hij laat een talrijk gezin en nakomeling schap na. {JVeehbl. v. h. Regt.) jl. Zaturdag is to Oosterend op Texel, bij het plaats gehad hebbende onweder, de bliksem in eencn boom geslagen, waardoor de bast van onderen naar boven is opgespleten, terwij! zes menschen door denzelven gelroflon, ter aarde vielen, zonder eenig letsel lo hebben bekomen. In Amerika heeft men een worst-stoommachine uitge vonden, dal is eene stoommachine welke worst maakt. Er worden b. v. een dozijn varkens ingeworpen en na verloop van eenige werking komen do hcerlijkslo worsten voor den dag, die men met oogen aanschouwen kan. Het gebeurde onlangs dat een in deze worst-stoomfabriek werkende ar beider, onyoorzigtig te digi de machine naderde, zij greep jj hem en hakte en maalde hem lot worst, voor dat iemand er iels van merken kon. Toen de man des middags niet te huis kwam, informeerde de vrouw naar hem aan de fabriek maar niemand had iets van hem vernomen en do vrouw troostte zich met de gedachte, dal haar Frederik naar Cali- fornie was om goud te halen, iets heigeen onder do arbei dende klasse aldaar dagelijks voorkomt. Een dag of wat later komt eeno buurvrouw bij haaa en zegt: nik heb van daag van die fabriek worst gegeten en wat mij overkomen is, is mij nog nooit gebeurd, begrijp eens in die worst waren koperen knoopen zooals deze." Do vrouw verbleekte bij het aanschouwen des knoops, haar man droeg zulke knoopen aan zijn broek. Hierdoor kwam de ijselijko ge beurtenis aan den dag en hel ongelukkig uileinde van den man. Het mag dus ieder, die niet gaarne tot worst verhakt wil worden, lot narigt strekken, van in de worst-fabriek de machine niet te digt te naderen. - In de Vereenigde Staten van N. Amerika heeft zich eene maatschappij gevormd, die niets minder voornemens is, dan van New-York een onderzeeschen telegraaf over New- foumlland naar Europa lo leggen. De ondernemers hopen reeds voor hel eir.de van het jaar de verbinding tusschcn New-York en St. Jhons (op Newfoundland) te hebben daar- gesteld. De geheele 1 ijn zal in drie jaren gereed zijn zoo dal men, wanneer de verwachtingen niet teleurgesteld wor den, in het jaar 1858 binnen een uur berigleu uit Londen kan hebben. Een niet geheel onbeduidende stap tol daarstelling van deze telegrafische verbinding lusschcn Amerika en Europa zal spoedig gedaan zijn. Er wordt namelijk te Green»ich hel kabeltouw, dat kaap Breton (het tusschen Nieuw Schotland en Newfoundland gelegen eiland) met Newfound land verbinden zal, aan boord van het schip Sarali geladen. In twee maanden zal vermoedelijk de telegraaf tusschen do beide eilanden in werking zijn. De kabel is 74 zeemij len lang, weegt 400 tonnen. (400,000 N. pond) en kan drie draden opnemen. Den beer Canningde ingenieur die den S'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1