n°. 29. WEEKBLAD vas des HELDER es bet N1EUWEDIEP, ~bëëë^pmakmg. KENNISGEVING. Jaarlijkscbe Exercitiën met de Brandspuiten. DERTIENDE JMKUIX», Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeten bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A. X N A ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaiurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 16 JUL IJ. lïel GEMEENTEBESTUUR van .den Helder brengt Ier kennis van do belanghebbenden, dat de overeenkomstig art. 11 tier wet van 21 December 1853 (Staatsblad No. 128) vervaardigde Slaat, betrekkelijk de verboden kringen tan de stelling van den Helder, ter voldoening aan bel le lid van art. 17 dier wet, ten raadhuize is nedergelegd, en dal do afkondiging, bedoeld in het tweede lid van het voormelde artikelheden heeft plaats gehad. Helder den 10 Julij 1855. Het Gemeentebestuur voornoemd Bij afwezen van den Burgemeester A. BOOMSMA, Wethouder. L. VERHE1J, Secretaris Het GEMEENTEBESTUUR van den Helder brengt bij deze Ier kennis van de daarbij belanghebbenden, dal de vergadering tot het benoemen van vijf leden voor de in deze gemeente opierigten Kamer van Koophandel en Fabrieken, Zal worden gehouden aan hel Raadhuis der gemeente, op Maandag den 13 Augustus 1855, des voormiddags van 9 tot 1 uur, en dat de lirst der Kiesgeregligden van beden af aan de Secretarie op de gewone kantooruren Ier inzage is nedergelegd. Helder, den 12 Julij 1855. Het Gemeentebestuur voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEIJ, Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente Helder brengt ter kennis van al de bij de brandspuiten der gemeente geplaatste personen, dal op Dingsdag den 17 Julij 1855, des avonds len 8 ure, aan de huisjes waarin de spuiten geplaatst zijn, eeno algemcene rol lezing zal plaats hebben, en ieder hunner verpiigl is, zich op den bepaalden lijd aldaar le doen vinden; dat bij die rollezing doof de Directie van liet brandvtezen do personen zullen aangewezen worden, dio bij de te houden exercitiën der spuiten bchooren werkzaam le zijn. Dat deze exercitiën zullen plaats hebben: Meispuit No. 1 op Maandag 23 Julij 1855, 's avonds 7 ure. 2 Woensdag 25 «7 3 Donderdag 26 7 0 4 Vlijdag 27 7 en daarbij tegenwoordig beliooren to zijn, de directeuren en mededirecteuren derspuit, waarmede geëxerceerd wordt, terwijl de onderofficieren en verdere manschappendie daai bij werkzaam moeien zijn, zich op gemclden lijd bij het huisje, waarin de spuit geplaatst is, moeten vervoegen. Men wordt dringend aangemaand aan deze oproeping to voldoen, zuUende bij gebreke daarvan de bestaande strafbe palingen op de nalatigen worden toegepast. De manschappen worden gelas!zoo wel hij do rollezing als hij de exercitiën met den BAND OM DEN ARM to verschijnen. Helder den 14 Julij 1855. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. IT IB TT W S IJ D IT g BIT. HELDER en NIEUWEDIEP, 14 Julij 1855. Op Dingsdag den 17 dezer zal do verkiezing plaatshebben van 5 leden voor den gemeenlerand. De aflrcder.de leden zijn de beeren: C. Bakker Bz,P. A. Beels, J, Haremaker, J. Bakker en J. Papineau, De aftredenden zyn dadelijk weder verkiesbaar. Bij kon. besluit van 2 Julij is aan den vice-admiraal J. Enslie, den voormaligcn minister van^j»#fi«Q een pen sioen verleend van ƒ4000 's jaars. w

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1