WEEKBLAD vis m N°. 33. DERTIENDE JMKtilVi». Dit Weekblad wordt eiken M.iaadag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER £z., te JVieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A N A ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaitsing 13 AUGUSTUS. 1T IZTJ7T S IJD 11T ©22 II. HELDER en NIElïWED1EP11 Auguslus 1855. i» jl. Zalurdag avond is alhier uit Oosl-lndie gearriveerd Zr. Ms. fregat de Rujler, kommandant de kolonel F. 11. K. 't Hooft, aan boord hebbende- Z,. Exc. den vice-admiraal van der Plaat en echtgenoola en eonige gerepatrieerde officieren. - Van eene geloofwaardige zjde vernemen wij, dal zich hier in de laatste dagen buitengewoon veel gevallen hebben vertoond van buikpijn en diarrhée, maar gelukkig nog niet van cholera. Z. K. H. de prins van Oranje, met Zr. Ms. fregat Doggersbank den 11 Julij te Cadix aangekomen, heeft aldaar den volgenden zondag een stierengevecht bijgewoond, dal te Santa Maria aan de overzjde werd gehouden en waarop de geheele état-major namens den prins was uitgenoodigd. Het stierengevecht had zeer de belangstelling verdiend. Een der matadors had van Z. K. H. een goudstuk ontvangen, toen hij een der stieren had afgemaakt. Behalve dal de prins alle bijzonderheden te Cadix heeft bezocht, heeft Z, K. H. ook een uitstapje gedaan naar Sevilla. Den 28 is men weder in zee gesloken, om Gibraltar te bezoeken, waar men eenige dagen vertoeven zal, om vervolgens naar Malta te stevenen. Men had voorloopig eene goede reis gehad, ofschoon eene niet zeer spoedige. Z. M. heeft benoemd tot HD. commissaris in de provincie Noordhollandden heer jhr. W. Boreel van Hogelanden, lid van de Tweede Kamer der Slaten-Genoraal voor het hoofdkiesdistrict 's Gravenhageen voorzitter dier Kamer, ter vervanging van den heer staatsraad Mr. I). J. van Ewijck van de Bildt, met 1 October aanstaande op do meest eervolle wijze ontslagen. Men leest in een brief uit Rome aan de Piemonle het volgende: Dezer dagen heeft in hel Vatikaan, op de zeilde verdieping, welke door den Heiligen Vader bewoond wordt, een allerstoutsle diefstal plaatsgehad. Eenige dieven hebben zich, gekleed even als de werklieden, die aan hel paleis werkzaam waren, aangemeld, zeggende in last to hebben zekere ijzeren lijsten schoon te maken, welke met prachtige kristallen waren bezet, en hebben het grootste gedeelte tier kristallen platen mede genomen en in wagens der pauselijke stallen overgebragt. Na drie dagen met dit vermetele werk te zijn bezig geweest, hebben zij tloor do koetsiers zeiven en door de garden van het paleis bunnen rjken buit naar de door hen gekozen plaats laten overbren gen. Toen zij het echter waagden den vierden dag terug te komen, wekten zj eindelijk den argwaan op cn werden in hechtenis genomen. Een dagblad van Milaan deelt een ontzettend voorval mede. Te Mcnaggio namelijk begaf zich cc» landl tuwer met zijne vrouw en een nog zuigend kind naar hel veld om te oogsten. Daar aangekomen, legde do moeder het kind in het gras neder. Kort daarop begon hel te kermen; de man beval de vrouw er spoedig bij te gaan, doch tleze ge hoorzaamde niet dadelijk en toen zij er eindelijk bij kwam was het reeds een Ijk. Een kleine slang was het wicht in den mond gekropen, zoodanig, dal nog slechts de staart van het dier zigtbaar was. Naauweljks bemerkte de vader het gebeurde, of hij ontstak zoodanig in toorn jegens zjne vrouw, dat hy haar met zjn zeis een vreeselijkcn slag loebragt, die haar het hooltl van den romp scheidde. De ongelukkige bevindt zich in handen der justitie. Binnen 6 of 8 weken zal de New-York Newfoundland- en London -Tclegraaf-Maatschapp j hare lju voltooid hebben tot aan St. John's in Newfoundlandop welk punt vele der transatlantische stoomschepen alsdan waarschjnlyk hunne depêches zullen afgeven en aan boord nemen. De voor deze dienst bestemde draad is 28 Ju lij van London geëxpedieerd. Eene stoomboot zal het vaartuig slepen, hetwelk den kabel uitviert. Do haven van St. John's wonj^jgezegd eene der beste van het Noord-Aroerik. vasteland te zijp. Ook, ndaar zal een goede voorraad steenkolen voorbande»'Worden ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1