WEEKBLAD van des HELDER en het NIEUWEDIEP. "Af BERTIEWWE J.URUAVG. ülGEN HET Grt GOfi Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bï., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert ricli bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. 1 A A 1 D A G ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 10 SEPTEMBER. U 13TWSgIJD 11T gaXT. HELDER en NIEUWEDIEP, 8 September 1855. Z, M, hecfl Z. K. H. Willem Nicoiaas Alexander Frederik Karei Hendrik, prins van Oranje, luitenant ter zee der 2o klasse, a la suile, bevorderd lot luitenant ter zee van dc le klasse, a la suite. De Malta Times van 29 Aug. jl. behelsl een verslag van het bezoek door Z. K. H. tien prins van Oranje op het eiland Malta gebragtuit welk verslag wij het volgende ontleenen In den avond van den 19den begaven de prins en zijn gevolgbenevens de kommandanl van do Doggersbank zich aan boord van de Sindoroom de voornaamste havens van Sicilië te bezoeken doch op het cogenbiik dat het anker zou worden geligt werd eenig gebrek aan do machine ontdekt, en deze omstandigheid, gevoegd bij de ontvangst op dien dag van een berigl by den konsul dat do cholera te Catania en Syracuse was uilgebroken deed den prins hesluiten af te zien van zijne reis naar Sicilië, en na van den gouverneur en andere autoriteiten afscheid te hebben genomen verliet Z. K. 11. den 23stcn aan boord van do Doggersbank door de Sindoro gesleepthet eiland Malta koers zettende naar Texel over Cadix om daar kolen in te nemen. Den dag te voren had de waarnomende konsul we der bij den prins aan boord gemiddagmaald. Het blad eindigt zijn verslag aldus: Op uitdrukkelijk verlangen van Z. M. zijn al de eerbewijzen, verschuldigd aan den rang van Z. K. H.vermeden geworden, omdat de prins in het striksl incognito reist; en hoezeer de prins zelf heeft verklaard zeer tevreden le zijn over zijn bezoek op Malta, is het te bejammeren dat, ten gevolge deels der afwezigheid van de autoriteiten, deels van de omstandigheid dat alle plaatsen van openbare vermakelijkheden, uithoofde van hel warme jaargetijde gesloten waren, het verblijf van Z. K. H. niet zoo aangenaam heeft kunnen gemaakt worden als anders het geval ware geweest. Wij hopen dat Z. K. H. in hol volgende jaar vroeger de Middellaudscho Zee zal bezoeken." Uit Si. Georgo d'EImina (Afrika) wordt van den 30u ■fu'Ü jh geschreven, dat Zr. Ms. stoomschip Amsterdam, kommandant J. Spanjaardna deszelfs vertrek van Tene- riffe, den 23n dier maand het anker nahy Apollonia, een engelsch fort op do westkust van Afrika, had laten vallen; tien volgenden dag had men Axim aangedaan en den 25n was men le Sl. George d'EImina ten anker gekomen. De neilerlandsche bezetting had zich van de komst van dal fraaije nederlandsche stoomschip een waar feest gemaakt en de élat-major met de warmste vriendschap ontvangen; ver volgens was men naar Nassau vertrokken en zou zoo ver volgens langs de geheele kust slootnen. Den 25n was bepaald om de kust te verlaten en naar Rio Janeiro te sloomen alwaar men zich eenige dagen dacht op te houden, om vervolgens de reis voort !o zetten naar de Kaap de Goede Hoop en Oost-Indie. De reis was tot nu toe zeer voorspoedig geweest, en aan boord was alles wel. Z. M. heeft goedgekeurd de beroeping van predikant uilgebragt door den kerkeraad der Hervormde Gemeente van den Hoorn op Texel, op R. G. J. TVieringacandidaat bij bet provinciaal kerkbestuur van Friesland. Op 1 Augustus II. kregen twee kooplieden, door sterken drank verhit, verschil met elkander. Weldra mengde zich een derde persoon, even opgewonden door den drank, daarbijzoodal men spoedig handgemeen werd. Dit viel voor aan de Zuidwillemsvaart le Dongen, Do schipper van het daar aanwezig pontvecr, vreezendc voor groole ongelukken, nam twee van do twistenden haastig aan boord en slak van wal. Toen deze zich builen bereik van den gevaarlijken medelwisler bevonden, begonnen zij hem uil le jouwen, waardoor hij zoo verwoed werd dal hy zoo, als men beweert, met een mes in de hajyjLf—-waiér sprong, om de onUlugtenden al zwemmende le achtervolgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1