WEEKBLAD vis des HELDER en bet NIEUWEDIEP. 1T IB "J W 3 T IJ D I H O B IT. BERTIGKOE JAARU.IHC. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER B»., te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan- toren zijner woonplaats. M AAHO AG ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags de» middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regel» is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Voor de keuze van twee leden der alhier opleriglen Kamer van Koophandel en Fabrieken, zijn, op Maandag den 10 dezer, uilgebragt 23 geldige stemmen. Hebben bekomen: de heer A. J. van Kelckhoven 15 stemmon. C. Giltjes 13 N. Vennix 3 L. den Berger 3 Do overige stemmen waren op 8 andere personen uilgebragt. Zijn alzoo do beide eerslgenoemde heeren gekozen in de plaats van tle heeren SLastdrager en Jb. Bakkerdie voor de benoeming hebben bedankt. Tengevolge van het bedanken der Heer C. Giltjes, is eene nieuwe keuze bepaald op Maandag den 24 Septem ber 1855. HELDER en NIEUWEDIEP, 15 September 1855. In de zitting van den Gemeenteraad van tien 11 dezer, waren al tle leden tegenwoordig. Do Burgemeester opende de vergadering en do notulen der voorgaande werden gelezen en goedgekeurd. Na het afleggen der bij tle wet gevorderde eeden hebben do nieuw gekozen leden, tle heeren C. Bakker Bz., Jb. Bakker, J. HaremakerP. A. Beets en Mr. K. J. C. Stakman Bosse, hunne betrekking aanvaard. De heer C. Bakker Bz. werd daarna met 14 van de 15 stemmen wederom tot wethouder herkozen. Overeenkomslig art. 203 der gemeentewet werd door Bur gemeester en Wethouders aan den Raad aangeboden, de slaat van begrooling van de inkomsten en uilgaven der gemeente voor 1856, onder bijvoeging van een gelijken slaat voor hel algemeen Weeshuis en Armbestuur. Ter voldoening aan art. 4 der armenwet werd herzien het reglement voor hel burgerlijk armbestuur in deze gemeente en besloten hetzelve in afschrift aan heeren Gedeputeerde Staten medetodeelen. Aan den heer J, Hoelandswerd wegens vertrek naar Rotterdam, met eenparigo stemmen eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van sub-ontvanger der plaatselijke be lastingen in deze gemeente en in zijne plaats tol 1 Mei 1856 benoemd M. Vroon Jr. en G. D. Hagenaar. De Voorzitter stelde namens hel dagelijksch bestuur en do daartoe benoemde Commissie uit den Raad, voor do heffing der belasting op hel gemaal met 1 Januarij 1856 als plaatselijk eigenmiddel intevoerenwelk voorstel met 14 tegen eene slem, zijnde die van don heer Beets, werd aangenomen. Teil gevolge daarvan werd hel tarief van de plaatselijke belastingen op voorwerpen van verbruik, gewij zigd en dp verordening op do invordering met de bepalingen der belasting op hel gemaal aangevuld. Na de mededceling van ingekomene stukken, word de vergadering gesloten. Naar men verneemt, zal op Zaturdag den 22sten de zer, tle eerste steen gelegd worden, voor het machine-ge bouw, ten behoeve der waterleiding. Wij vleijen ons, dat deze nuttige onderneming nog vóór het einde dezes jaars in werking zal komen. Z. M. heeft don vice-admiraal E. G. van der Plaat ridder der orde van tien netlerlantlschen leeuw, bevorderd tot commandeur van gemolde orde, en tien luit. ter zee le kl. L. G. Brocx, benoemd lol ridder van voorschreven orde. De keizer van Rusland heeft goedgevonden den o o ln luitenant-oppervunrwerker der Marine La Fors te benoemen tot ridder 3ekl. van de orde van den Heiligen Slanislas. II. Woensdag is in het Eijerland op Texel eene hard draverij gehouden van 12 paarden, waarbij de prijs is be haald door een harddraver van C. Smit cn de premie door een paartl van J. Ban. Na den afloop tier harddraverij hebben er nog andere volksvermakelijkheden plaats gehad, beslaande in zakloopen cn den haan den kop aftrekken. Jammer dat dit feest niet in do beste orde is afgeloopyju»- want het eindigde met eeno groote vechtpartij, waarbij de twistenden hevig hebben geplukhaard,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1