GEMENGDE BERIGTEN. kortomgeheel Sebastopol is, om zoo te zeggen, ontruimd en slechts eene puinhoop geworden. Aan den anderen kant van de groote reede echter, ter plaatse waar de schipbrug gebouwd is, die na den terugtogt van het garnizoen vernield werdheelt het russische leger nog de forten Konslantyn en Katharina bezet, benevens hel groote Noordfort, dat op een verheven plateau gebouwd is en het geheele naburige land beheerscht. Rondom dat fort dat naar men zegt 25.000 man kan bevallen, heeft zich eene aanzienlijke militaire rnagl, alsmede eene grooto me nigte der bevolking verzameld. Eene depêche van den generaal Pélissier, gedagleekend II September, meldt, dat het verlies der Franschen bedraagt aan gewonden, die in do ambulances zijn gebragt 4500, waaronder 450 oflicieren. Hel was onmogelijk om nog met eenige zekerheid bet aantal dooden op te geven, dit zou echter hel gewone gemiddelde getal niet overtreffennamelijk oen derde der gewonden. De generaal Simpson heeft aan lord Panniure, in eene depêche, gedagleekend van woensdag den 12den September berigldat de Russen hetgeen van hunne vloot nog overig was, vernield hebbenzoodat niet één russisch schip in de haven van Sebastopol meer ligt. De engelsche opperbevel hebber geeft levens aan den minister van oorlog kennis, dat hel verlies der Engelschenalléén aan officieren, 26 dooden ert 113 gekwetsten bedraagt. Burgerlijke Stand van S 15 September 1855. GEHUWD: G. van Dijl en E. J. Lamers. P. de Graaf en S. Steggerda D. de Kamps en W. Klik. J. P. van Os en C. P. Huijbens. BEVALLENA. Koch geb. Quak Z. D. Meijer geb. Ton- neboeijer D. P Buddingh geb. Biepstra Z. C. Govers geb. Bakker Z. Bakkers geb. de Wit Z. N. Bensma geb. Budt D. A. H van Bisselick geb. van der Plaat Z. J. Frankfort geb. Keizer 2 D. M. van Vleuten geb. van der Wel Z. G. Wiering geb. Verver Z. J. Boom geb. Dito D. A. van Zweden geb. van Meckeren Z. M. Hofstee geb. Dam D. A. Brusclia Z. M. A. Hillen Z. OVEBLEDKNJ. F. A. van Bruggen 14 j. S. de Wolf 7 w. A. A. Hesterman 4 j. A. M. Hesterman 2 j. J. H. Bensma 6 m. D. Compaan 28 "j. D. van der Plas lj. M. Nagelhout 71 j. A. M. Boussou 17 m. J. Hesterman 8 m. M. M. E. Jutte 16 m. A. Boogmans 3 j. J. Ba- demaker 10 m. M. C. H. Muller 18 m. A. Hoogschagen 14 m. K. Tat 31 j. Te Ylissingen zijn 4 infanteristen gevankelijk binnengehragl die een burger van Breskens in dronkenschap hadden dood gestoken. Tusscben Frankrijk en Perzie is een vriend- schaps- en handelsverdrag gesloten. - Hel aantal postkan toren in ons land bedraagt 120, waarvan 17 in Noordholland. De keizerin van Frankryk is sedert twee dagen onge steld hetgeen in haren toestand eenige bezorgdheid verwekt. De engelsche regering heeft eene kleine Iocomo lief, de Allianco genaamd, naar Balaclava gezonden. Den 23 Julij is te Suriname gearriveerd de nieuw benoemde gouverneur dier kolonie, de generaal-majoor Schimpff. De vlottende schuld van Spanje bedroeg op 1 September 606 millioen realen.17 September, opening van de vergadering der Staten Generaal. De groote amerikaansche slang is eindelijk gevangen; het dier had eene lengte van 59 vl. 5 d. hij 6 vl. omvang op de dikste plaats des ligchaams. Abd-el Kader heeft voor do keizerin van Frankrijk een paar pantoffels meegebragt van 20,000 piasters. In Belgie zullen 80 stukken geschut van ver schillend kaliber voor rekening van de nederlamlsche rege ring worden gegoten. Generaal Pélissier is lot maarschalk verheven. Santa Anna heeft de waardigheid van dictator der meiicaansche republiek nedergelegd. Uit Athene schrijft men van 4 Sepl., dal de griekscho troepen, na zich met de turksche aan de grenzen vereenigd te hebben eene bende van zeeroovers in handen hebben gekregen welke de golf van Volo onveilig maakten. Jl. Zondag werd alhier de tentoonstelling van Dames handwerken voor het publiek geopend. Dit was voorafgegaan door do uitoe fening van een Dahmens handwerk, dat echter door de policie zoodanig werd opgenomen, dat do dader terstond in verzekerde bewaring werd gesteld. De Leeds-Mercury verhaalt van eene levende kikvorsch die midden in een groot stuk steenkool gevonden is. De kool, zegt dit blad, was verzadigd met water, en daaraan is 't toetesckrijven dat het dier er, misschien eeuwen lang, in heeft kunnen leven." A d v e r tent i n. Ondertrouwd H. van der WOLT, Mr. Timmerman en Nieuwediep TRIJNTJE KRIJNEN. 6 Sept. 1855. Heden overleedtol onze innige droefheidna een langdurig doch geduldig lijden, op 't alleronverwachts, onze geliefde Vader Mn, NAGELHOUT, in den ouderdom van 71 jaar en ruim 6 maanden, diep betreurd door zijne Kinderen en Behuwd-Kinderen, Nieuwediep, 11 September 1855. Namens allen: Bd. TVAGELHOUT. 03* Op begeerte van den overledene zal de affaire door mij worden waargenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 3