PUBLIEKE VEKKOOPING, Eene partij Meubelen en Huisraad J. H. VOS, Mr. Geweermaker UIT DE HAND TE KOOP: 10 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 op Donderdag 21 September 1855, dos voormiddags len 10 ure, len huize van P. JONGKEES in de Langeslraat aan den Heldervan: waaronder eene Piano, eene Chiflonniére Boekenkasten, Pendules, Ronde en vierkante Tafels, Stoelen, Spiegels en Schilderijen, een Ledikant, een Gladrnangel Keu ken- en Kamer-KagchelsBedden met toebehooren Ko per, Tin-, Blik-, Glas-en Aardewerk enz. De goederen kunnen daags vóór de verkooping worden bozigtigd. heeft tle eer aan Hoeren Jagtliefhebbers bekend te maken, dat hij zijn MAGAZIJN van GEWEREN, PISTOLEN, KRUIDHORENS, HAGELZAKKEN, HAGEL, BUSKRUID, in één woord alles wat tol Jagt- en Schecpsbehoeften behoort, heeft geopend, bij de Nieuwebrug, M, 74, te Nieuwediepen recommandeert zich tot het leveren, repareren en schoonmaken van allo JAGT- of SCHEEPSGE- WEREN en PISTOLEN, alles tot de minst mogelijke prijzen. Een kapitaal HUIS en ERF, zijnde het eerste op den dijk, aan het marktplein aan den Helderwijk H. No. 427, thans bewoond door den heer S. KIKKERT. Te bevra gen aan het kantoor van onderhandsche akten bij den heer REINBACH cand. notaris, Langeslraat 123 aldaar. tol buitengewoon goedkoope prijzen: POT-, QUINT, JAAG-, KOLOM-, BRABANDSCI1E en andere soorten tan KAG- CHELS, bij MEIJER JOCHEM MANHEIM, Lange Straat, No. 119, te Helder. By hem zijn ook kagciiels te huur. De Zalf cn pillen van IBolIoway, een zeer aanbevelens waardig middel tegen de roos. K. Mte Bolsward, leed se dert vele jaren aan deze ongesteldheiden sedert 9 maanden was hij bijna blind en doof daarvan. Hij raadpleegde onderscheidene genees- heeren deswegen doch de ziekte versltmmerde van dag tot dag en bragt eindelijk zijn leven in gevaar. Zijn goede geest echter verliet hem niet; een zijner kennissen bragt hem eene groote dosis zalf en pillen van Ifoi- loway hij gebruikte dezelven en de uitkomst was zoo voldoende dat hij in twee weken tijds, het gezigt en gehoor weder verkreeg, en twee maanden daarna volmaakt hersteld was. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen van 0.80 1.85 3.00 6 75, ƒ13 50 ƒ20.50 Potjes zalf van «0.80, 185, »3.00, »7.05, »13.85, »20.25. Zijn op franco aanvragen a conlant Ie bekomen hij J. Schoon te Alk maar bij P. de Boer te Edam en bij J. Straatman hoofd-depólhouder te 's Hertogenbosch alsmede te Londen Strand 244 Ilolloway's Etablis sement en te New-Tork80 'Malden Lane. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN., gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. 1833. Septemb. 7 8 9 M 12 13 Barometer stand in millim. Thermometer- stand in Celsius-graden. Gemidd. per etmaal. 774,13 770.71 764.11 763.65 764.06 763.11 762 77 Des middags 0 uur. Des daags. Hoogste 774.56 771.49 763 81 765.83 763.97 765 52 762.85 21.1 20.0 18.6 16.6 20.5 25.8 19.2 Laagste. 11.6 10.5 14.0 15.5 11.6 14.8 Des nachts. Hoogste. Laagste. 15.0 16.0 14.7 15.4 16.2 16.0 11.2 15.6 10.0 15.0 13.5 10.5 14.6 10.8 12.1 Dampkrings- toestaud. a> -o <D -Ld 'O- '6 T3 -Ld -Ld O) -Ö ÖD F O) -G .".3 O O a> 0.74 76 77 70 71 78 86 o 2 '3 32 "o O 9.8 10.2 10.5 8.9 10.0 11.4 11.5 u ca g 'S S ó'-r 2^0- -58 —24 —13 -15 -50 -19 Plaats gehad hebbende Windrigtingen. (Regtwijzend.) <o c c -u CU c a -S-5 O W -K rs I O-W O C otz. ZO. Z\Y. ZW. W. NWtVV. NWlW. Ntw. N. NtO. NNO. 0Z0. OZO.NWtW.NNW NWtW.WNW.ZZW ZZW. NNO. NNW. 0.55 7.75 7.90 0.12 0.15 0.12 1.30 -5 2 1 r: «5 .2 "C 2 G 3 «-S O "C Q 2 T! O o c c 11.3 15.5 15.0 0.2 0.4 0.2 9.6 O Cu G a cu •o ats O .2 1.5 5.5 2.5 2.2 2.3 1.8 1.3 Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. (Des namid dags 2 uur.) Naar het Westen. 19fi 23'15» 19 23 40 20 10 22 45 19 50 15 19 25 20 19 20 40 19 19 NIEUWED1EP BIJ C. BAKKER, BZ. GEDRUKT BIJ S. UILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 4