WEEKBLAD van den en het aanbesteding. N°. 39. 1855, DERTIËlfUE JA1Ü«1\Q. Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bzt, te Nieuwediep. Be prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. HAA99AG vD1GEnET V> v fe* ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uilgever in te zenden uiterlijk Zaturdags de» middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegeiregt voor elke plaatsing. 2<£ SEPTEMBER. Op Woensdag den 10 October 1855 des namiddags ten twee ure, zal onder nadere approbatie, door den Staatsraad Commis saris des Konings in de provincie Noordhollandof bij dcszelfs afwezen, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten in bijzijn van den heer Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Gou vernementsgebouw, in de St. Jansstraat, te Haarlem, voor rekening van Kerkvoogden, worden aanbesteed: Het BOUWEN" eener PASTORIJ voor de Hervormde Gemeente te ScJtarwoude, Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek waarop de bedoelde aanbesteding zal plaats hebben zal ter lezing liggenboven en behalve aan het Gouvernements gebouw te Haarlem, in de voornaamste logementen en koft'ijhuizen als: te Amsterdam in liet Noordhollandsehe en Poolsche koftijhuis en in de Kalverstraatin het wapen van Medemblik op den Dam, in het Vosje op hetRokin, in bet Harlinger Veerhuis op de Texel- sche kade, in de Nieuwe Stadsherberg aan liet IJ en in de Bel op den hoek van bet Haarlemmerplein; te Haarlem in de Kroon, in het Noordhollandsehekoffijhuis, in de Roskam, in den Glazen- wagen en bij A. Houtman; te Alkmaar in den llooden Leeuw, in de Toelast en in het wapen van Haarlemte Hoorn in den Doe len en in liet onafgemaakte Schip; te Purmerende in de Vergulde Roskamte Medemblik in de Valk; te Nieuwediep bij de wed. Ilinen en in den Burg; te Helder in bet Heerenlogcment; te Enkhuizen in de Valk; te Monnickendam in den Doelen; te Zaandam in den Otter; te Buiksloot in het Roode Hert; te Edam in het Heeren logement; te Beverwijk bij J. Bronkhorst; te Weesp in de Roskam; te Muiden in het Hof van Holland; te Naarden bij Jurrissen; en te Scharwoude op het Raadhuis en bij Kerkvoogden. Zullende vier dagen vóór den dag der aanbesteding en alzoo op Zaturdag den 6 October aanstaande door de zorg van den heer Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat de noodige aanwijzing worden gedaan en inmiddels zoo bij Z.W.E.G. als bij den heer Aspt. Ingenieur A. O. van den Santheuvel te Hoorn en bij Kerkvoog den de vereisckte inlichtingen te bekomen zijn. HELDER en NIEUWEDIEP, 22 September 1855. De dag van heden was voor de Ingezetenen dezer ge meente een ware feestdag. Reeds vroeg in den morgen wap perden op het door de Duinwaterleidingmaatschappij aange kocht terrein, de nationale vlaggen, ten één ure verscheen de Directievergezeld door den Burgemeesterden Ingenieur en de Aannemers de gebr. Janzenwelke zich terstond in de directiekeet verzamelden en vervolgens omringd door de metselaars en aardewerkersonder het spelen van een marsch door het welbezette orchest van den heer Kaletzky naar de plaats begaf, alwaar men den eersten steen van liet machinegebouw zoude leggen. De President der Maatschappij, de heer B. D. Bosscher overhandigde nu den Burgemeester dezer gemeente, den heer Mr. A. JC. Stakman Bosseeenc sierlijke zilveren troffel en verzocht Z.E A. namens het bestuur der Maatschappij den eersten steen te leggen van een gebouwhetwelk bestemd is om in een der eerste levensbehoeften te voorzienverder wijdde Z.Ed. uit over de vorderingen welke tegenwoordig de industrie maakt en het onberekenbaar voordeel, hetwelk zij aan handel en zeevaart geeft en eindigde met het Hoofd dezer gemeente, denHH. Ingenieurs van ?s Rijks Waterstaat en Militaire Genie dank te zeggen voor de welwillende bc- moeijingen in deze zaak, terwijl Z.Ed. in het slot zijner rede den wensch uitte, dat deze inrigting, onder znlke schoone auspiciën begonnenèn voor de gemeente èn voor de aandeelhouders, schoone uitkomsten mogt opleveren. Met hartelijke woorden antwoordde hierop de Burgemeester en wenschte de onderneming als nuttig voor het algemeen de schoonste toekomst toe. Daarna legde Z E.A., onder het spelen onzer volksliederen, den eersten steen, waarop be nevens den dag van liedende namen van den Burgemeester en die der Commissarissen, de heeren B. D. BosscherA. Kooij H. A. InsingerC. Bakker Bz. en van den Directeur, de heer Mr. Ch. Bosch Beitz gegraveerd worden. De Burgerlijke en Militaire Autoriteiten met andere ge- noodigdenluisterden door hunne tegenwoordigheid dit feest op en gaven hunne goedkeuring te kennen over de schoone uitgewerkte teekeningen van de gebouwen, ijzeren reservoir, stoommachines, fonteinen enz., welke door den heer van der MadeCiv. Ingenieur te Dordrecht, ontworpen zijn. Nadat men nog onder het aanhooreti van ep«1fe gööfKuitge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1