WEEKBLAD van den HELDER es eet NIEUWEDIEP. BEKENDMAKING. AAMBES N°. 40. 1855. »EBTI£lVOE Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen üitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M 1 A I D A G t D G E h ET r W. G°. ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is GO centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1 C V O re E R. Da BURGEMEESTER der gemeente Helder, maakt bij deze aan alle de daarbij belanghebbenden bekend, dal de voljaars-patentbladen over de dienst van 1855/56, aan het Secretarie der gemeente lo bekomen zijn van Maandag den Isten lot Dingsdag den 9n Oclober 1855, van des morgens 9 tol 1 en des namiddags van 4 lot 6 ureden invallenden zondag uitgezonderd. Hei.der 29 Seplomber 1855. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. ©IMG. Op Woensdag den 10 October 1S55, des namiddags ten twee ure, zal onder nadere approbatie, door den Staatsraad Commis saris des Konings in de provincie Noordholland, of bij deszelfs afwezen, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten in bijzijn van den lieer Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Gou vernementsgebouw, in de St. Jansstraat, te Haarlem, voor rekening- van Kerkvoogden, worden aanbesteed: Het BOUWEN eener PASTORIJ voor de Hervormde Gemeente te ;Scharwoude. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek waarop de bedoelde aanbesteding zal plaats hebben zal ter lezing liggen, boven en behalve aan het Gouvernements gebouw te Haarlem, in de voornaamste logementen en koffijhuizen als: te Amsterdam in het Noordhollandsche en Poolsclie koffijhuis en in de Kalverstraatin het wapen van Medemblik op den Dam, in het Vosje op lietRokin, iti het Harlinger Veerhuis op de Texel- sche kade, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ en in de Bel op den hoek van het Haarlemmerplein; te Haarlem in de Kroon, in het Noordhollandsche koffij huis, in de Roskam, in den Glazen- wagen en bij A. Houtman; te Alkmaar in den Rooden Leeuw, in de Toelast en in het wapen van Haarlem; te Hoorn in den Doe len en in het onafgemaakte Schip; te Purmerende in de Vergulde Roskamte Medemblik in de Valkte Nieuwediep bij de wed. Iltnen en in den Burg; te Helder in het Heerenlogement; te Enkhuizen in de Valk; te Monnickendam in den Doelen; te Zaandam in den Otter; te Buiksloot in het Roode Hert; te Edam in het Heeren- logement; te Beverwijk bij J. Bronkhorst; te Weesp in de Roskam; te Muiden in het Hof van Holland; te Naarden bij Jurrissen; en te Sckarwoude op het Raadhuis en bij Kerkvoogden. Zullende vier dagen vóór den dag der aanbesteding en alzoo op Zaterdag den 6 October aanstaande door de zorg van den lieer Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat de noodige aanwijzing worden gedaan en inmiddels zoo bij Z.W.E.G. als bij den heer Aspt. Ingenieur A. O. van den Santheuvel te Hoorn en bij Kerkvoog den de vereischte inlichtingen te bekomen zijn. 111 m U W Sf IJ D S 31 Gr H II. HELDstR en NiEUWEDIEP, 29 September 1S55. De uilslag der stemming voor een lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, in deze gemeente, op 24 Sep tember 1855 is geweest als volgt: Ingeleverd 17 geldige stembriefjes. Hebben hekomen do heer 2V. Fennix elf stemmen. L, den Berger diie en dria andere personen elk eeno slem. Z. M, heeft aan den kapt.-luit. ter zee J. D. Wolterhcek op zijn verzoekeervol ontslag verleend uii de betrekking van inspecteur over het loodswezen, de betonning, de be- bakening en verlichting in hot 3o distriet te Willemsoord, onder dankbetuiging voor zijne ten deze bowezene goede en belangrijke dienstenen met 1 October daaraanvolgende die betrekking opgedragen aan den luit. ter zeo lo kl. Jht'. ff. P. de Koek. Bij Zr. Ms, besluit van den 28 dezer, r.o. 40, zijn mei den ln Oclober aanstaande bevorderd tot kapitein ter zee, de kapitein-luitenant ter zee W. ff. Ditlof Tjassens lot kapitein-luitenants ter zee, de luitenants ter zee der lsle klasse N. A. van Es en 11. F. Falentinig tot luitenants Ier zco der 1 sle klasse, de luilenanls ter zee der 2de klasso P, van LelijveldJ. J. B. de Jonge Oudraat ff. P. KlerkIl.D.Siegt, J. K. van de Kruijsse Pilaar N. M. J. Kr oefF. P. du Bleu, A. ff. HuijsmanJK B. Kip P. KoningP. M. van derjjjxaKxn R. A, ffoiiek. te'j. 4t<-i -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1