EKBLAD van des HELDER es dit NIEUWEDIEP. S&EI&TPIEST29 IS JAABCLIXG. W. 43. V01C.EN Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. KAAHDAG 1S55. ADVERTENTIEX gelieve men ongezegeld aan den Uilgever in te zenden, uiterlijk Zaturdagsdes middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 00 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. g3 O C O B E K. 1T I B'U W S IJ D IÏT.0 S 1T. HELDER en NIEUWEDIEP, 20 October 1855. Een voorloopig verslag van den oogst van 1855 in de provincie Noordholland behelst o. a. het volgende: De ontvangen mededeelingen loopen zeer uiteen. De langdurige winterkoude heelt algemeen een nadeeligen in vloed uitgeoefend, maar de daarop gevolgde droogte en eindelijk de overvloedige regens in Julij en Augustus hadden verschillende uitwerking op den wasdom der planten, al naarmate van do gesteldheid der gronden. In 't geheel genomen mag men den oogst een gunstigen noemen, of schoon dan ook de meeste gewassen minder zullen opbren gen dan in het trouwens zeer vruchtbare jaar 1854. In weerwil van de eenigzins mindere opbrengst schijnt het intusschendat de landlieden, die zich op hel bouwen van granen en zaden toeleggen, gelijke voordeelen zullen behalen als in het voorgaande jaar, omdat de prijzen van de meeste gewassen die van dat jaar nog verro overtreffen. Tarwe. De vroege is ligt uitgevallen en deels geheel mislukt; de latere heeft een middelmatig gewas opgeleverd van vrij goede qualiteit. Da rogge heeft ten slotte eene opbrengst opgeleverd, welke do verwachting verro overtrof. Het ingeoogsle graan is van goeda hoedanigheidmaar de korrel niet zwaar. Garst en haver laten op do moeste plaatsen niets te wenschen over. Het koolzaad, in groote hoeveelheid in den Haarlemmermeer-polder uitgezaaid, is in sommige streken van dien polder uitmuntend geslaagdin andere was daarentegen de opbrengst uiterst schaarsch. Overal elders in de provincie leverde dit gewas even.eens zeer verschillende uitkomsten op. Alles te zamon genomen raag echter de oogst gunstig heelen. De boekweit is, wat de qualiteit aangaat, zeer gelukkig uitgevallen, maar do ingezamelde hoeveelheid is op do meeste plaatsen slechts middelmatig en beneden die van het vorige jaar. Van do aardappelen koesterde men in den -voorzomer do beste verwachtingen en de vroegere soorten leverden dan ook eene ruime opbrengst, Do gewone ziekte onder deze aardvrucht, welke zich tegen het einde van Julij vertoonde en in zeer weinige dagen bijna overal in dit gewest verspreid was, heeft echter velen te leur gesteld. Hel karakter van do ziekte was heviger dan in het voorgaande jaar en de aangerigie schade is dan ook grooter, Intusschen daar de oogst bijzonder rijk was, zal de ingezamelde hoetoelheid naar het schijnt die van het voorgaande jaar overtreffen. Met do qualiteit is hot anders gestold, en laat over het algemeen veel te wenschen over. Omtrent het grasgewas en den hooibouw luiden de berigten, met slechts zeer weinige uilzonderingenongunstig. De tweede snede heeft echter een overvloedigeu oogst opge leverd welke het in den zomer geleden verlies wei niet geheel hersteld, maar toch aanmerkelijk verminderd heeft. Op Texel is de hooibouw hoogst ongunstig uitgevallenop dat eiland is sedert het voorjaar bijna volstrekt geen regen gevallen, cn daar is geen nagras gegroeid. De veehouders aldaar zien dus den naderenden winter met zorg to gemoet. In Mei, Junij en Julij heeft de opbrengst van de boter en kaas niet meer dan de helft van het voorgaande jaar bedragen; ofschoon later aanmerkelijk verbeterd, zal toch da kaasmakerij waarschijnlijk een derde minder leveren dan in 1854. De prijzen van boter en kaas zijn intusschen buitengewoon hoog, zoodat de landlieden ook weder dit jaar van die producten goede winsten trekken. De gezondheidstoestand van hel rundvee Iaat weinig te wenschen over; de gevallen van longziekte waren zeldzaam. Minder gunstig is het met de varkens gesteld, de pestziek te heeft zich weder, en wel in heviger? graad, onder deze dieren vertoond. De schapen waren vrij algemeen gezond. De tuinbouw leverde allezins gunstige resultaten op. Do appelen beloven een matigen, de peren een ruimen oogst. Do fijne vruchten zullen echter weinig opbrengen. Onder het dorp Wijkei, tusschen Sloten en Balk gelegenheeft laatstleden zalurdagnacht een zeer stoute diefstal plaats gehad. Eene weduwo, eene afzonderlijk gelegen villa bewonende, werd in den slaap gestoord door een vreemd zwartgemaakt manspersoon, die voor haar bed slaande, haar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1