kSë** WEEKBLAD vas deü ES hst NIEUWEDIEP. BEKENDMAKING. AANBESTEDING. *^01c'm"st Go DERTIENDE JU2UA.1«, N°. 46. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij G. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG y*±: ,:.«w 1855, ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 eenten, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. IS I O V E li li E R. Do BURGEMEESTER der gemeente Helder, brengt ter kennis Tan de Ingezetenen, dut de gewone jaarltjksche Schouwing der uitwateringen, door Wijkmeesters, zal ge houden worden op Dingsdag den 20 November aan staande, en herinnerl ietier wien zulks aangaat, Ie zorgen, dut de uitwateringen die voor, over of langs zgno erven of gronden loopenbehoorlgk opgemaaktvan modder en vuilnis gereinigd zijnzoomede dat de beschoeiingen opge trokken en de goten, langs den publiekeu weg, van behoor lijke dekplanken moeten zijn voorzien. De belanghebbenden wordenter voorkoming van ver volging, dringend aangemaandin lijds aan deze herinnering te voldoen. Helder den 9 November 1855. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, zijn voornemens op Vrydag den Ü3 November eerstkomende, iles namiddags ten één ure, aan hel raadhuis der gemeente, in het openbaar, bij inschrijving, aanlebesleden De levering van STEENKOLEN ten dienste van gemeente-gebouwen voor het jaar 1856. De voorwaarden van aanbesteding liggen van heden af op de gewone kantooruren ter lezing aan de Secretarie. Helder den 10 November 1855. STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEIJSecretaris. ITSSTJTTSTZJDIITGEIT. HELDER en NIEUWEDIEP, 10 November 1855. Wij vernemen, dat door den minister van binnenlandsche zaken, als daartoe gemagtigd door L, M. den Koning, aan de bemanning van den texelschen loodsbootrinkelaar no. 4, zijnde schipper F. J. Boon, de loodsen R. Kramer, K. Vos, C. Blom, J. Kramer, W. Bijl, C. Kooger de kweekelingen C. Ran, H. Boon en A. Gomes is uit gereikt eene gratiGcalie en een vereeretul getuigschrift, waarbij 's Konings goedkeuring en tevredenheid is te ken nen gegeven over hun in den vroegen morgen van 5 Oct. betoond moedig menschlieveud gedrag in de met levensge vaar volbragte redding der equipage van het op de Noor- derhaaks verongelukte porlugesche schip Improbisto. De stoomboot la Belgiqueeergisteren bij bet ver iaion der haven niet spoedig kunnende wenden, wegens het binnenkomen van do sloorasleepbootis te digt aan den wal ge raakt en heelt het oorlogsfregat Doggersbank aan den spiegel zwaar beschadigd, den voorstoven van het wachtschip eenige avarg locgebragleen duc d'alve omvergehaald, eene ketting en twee uitbouwers vernield. Later is zij met verlies van het beeld uitgestoomd koers zettende naar Antwerpen. Do werkzaamheden aan de nieuwe koopvaarders schutsluis alhier zijn voor dit jaar afgeloopen. De sluis is thans in gereedheid en in hel aanstaande jaar zal de door graving worden aanbesteed, die dit belangrijke werk moet vollooijon. Hare Majesteit de Koningin-Moeder heeft aan Besluur- deressen van het genootschap van Moederlijke liefdadig heid alhier, bij vernieuwing doen toekomen, do aanzienlij ke gift van ƒ100, ten behoeve van voorschreven liefdadige inrigting. Onlangs is er te Monlreuil-sur-Mer een zonderlinge diefstal gepleegd. Zekere Leblonduit Valencienneswas wegens diefstal met inbraak in hechtenis genomen; hij wist den regter van instructie door levendige blijken van berouw voor zich in te nemen. Hij stelde dezen op zyn bureau horologies, juweelen en eenige gelden Ier hand, die hij uit eigen beweging scheen af te gevenen gaf daarbij den le- vendigsten wcnsch te kennen om voorlaan oen beter leven te leiden. Na zgn verhoor en in weerwil van al zijn vcr^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1