WEEKBLAD van den HELDER en het NIEUWEDIEP. KENNISGEVING. N°. 49. "«r 0o 1855. 1TI E TJ W S T ZJ D IIT E IT. DERTIENDE JMBUISI». Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan-, toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags dei middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regelt is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 3 DECEMBER, De Burgemeester der gemeente Helder, Gelet hebbende op tle circulaire van den Heere Commissaris des Konings in de provincie IVoordholland van den 20 dezer, en de advertentie van den Heere Minister van koloniën in de staatscourant van den 17 dezer, waarbij Z. Exc. de nederlandscho weldadigheid inroept, ten behoeve van de bewoners van Banda, Ternate en andere in den Moluk- schen Archipel gelegene eilanden, tol leniging der rampen, waardoor die eilanden in de maanden Junij en Julij dezes jaars, op nieuw, door aardbevingen, brand en andero on heilen zwaar zijn geteisterd geworden. Brengt ter kennisse van de ingezetenen, dat in de eerste dagen der volgende maand, door middel van een' gesloten bus, eene inzameling van liefdegiften langs de hui zen zal worden gedaan in het vertrouwen dat men gaar ne iels zal bijdragen, tot verzachting van het lol van lij dende natuurgenooten in die gewesten, welke zoo naauw aan Nederland verbonden zijn. Helder den 29 November 1855. De Burgemeester voornoemd STAK.MAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP, 1 December 1855. Z. M. heeft benoemd tot regter plaatsvervanger in de arrond.-regtbank te Alkmaar jhr, mr. D, van Foreest advokaat aldaar. Zr. Ms. stoomschip Medusa, kommandanl C. J. Berghuis, heeft jl. zondagmorgen onze haven verlaten, koers zetlende naar Oosl-Indië; en jl. woensdag zijn van hier naar de Middellandsche Zee vertrokken Zr. Ms. fregat de Ruijter, kommandanl Stavenisse de Brauw en Zr. Ms. inslructicbrik Zeehond, kommandanl van Vreeland. Morgen gaat Zr, Ms. fregat Doggershank, kommandant Stort, uit de haven naar de reede, orn mede eerstdaags naar de Middellandsche Zee te vertrekken. De heer H. L, de Graoeontv. der registratie en domeinen, is van hier verplaatst naar Woerden. De amerikaansche bladen maken gewag van eene merkwaardige vergiftiging, welke aan boord van een uit Boston vertrokken walvischvaarder heeft plaats gevonden. Bij het eiland Juan-Fernandez gekomen, om water in te nemen, had de bemanning zich uit vermaak met de gewo ne vischvangst bezig gehouden, en een aantal platte wille visch, eene soort van brasems enz., gevangen. Van deze visch werd gegeten, ten gevolge waarvan echter 42 personen van de 57 man der equipageweinige uren daarna, onder blijkbare leekenen van vergiftiging, den geest gaven. De overgeblevene 15 man hadden mede in min of meer hevige male buikpijn te verduren. Onlangs liep te Porlsmouth een nienw schroeffregal Shannonvan stapel, dat alle fregatten, die lot heden ge bouwd werden, in grootte overtreft. Hel is 235 voel lang, 50 voet breed, heeft een inhoud van 2661 tonnen en voert 51 kanonnen van te zamen 51 centenaars zwaarte. Zijne bemanning zal minstens 550 koppen bedragen. Zijne ma chines hebben 600 paardenkracht. Nog grooter en sterker wordl hel schroeffregal Emeralddal te Deplford in aan bouw is, en hetwelk 50 kanonnen van het zwaarste kaliber voeren en welligl in het laatst van Januarij gereed zal zijn. Ook laat de admiraliteit te Chattam eene vijfde dryvendo batterij bouwen. Over de wolkbreuk die in en bij Messina zulk eene groote schade veroorzaakt heeft, meldt een brief uit Messi na van 16 Nov. het volgende: Wij hadden hier geduren de de verloopen week zeer slecht weder. Den 13den 's morgens brak een vreesselijk onweder los, dat van half vijf tot 10 uur voormiddags duurde. De schade, die het aanriglle, is niet te berekenen. Vele huizen in de voor sleden en kerken in den omtrek werden door het water, weggespoeld. Een groot aantal mensebea _„T_ alleen 200, verloren daarby het levcn»/^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1