WEEKBLAD van des HELDER es det NIEUWEDIEP. junuivv, 50. Dit Weekblad wordt eiken Slaandag-raorgen uitgegeven bij C. BAKKER Ba., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. 53 A \T A c0 1855. ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 10 DECK 51 ES E 11. NIEUWST IJ DXNG-EN. HELDER en NIEUWEDIEP, 8 December 1855. De Collecle ten behoeve der bewoners van BandaTer- nate en andere in den molukschen Archipel gelegene ei landen, heeft in deze gemeente opgebragt de som van ƒ29.53. Bij koninklijk besluit van den 30 November 1855, no. 56, wordt de luitenant-ter-zee van de le klasso J. H. O. Arntzeniusroet den laalslen December aanstaande, op zyn verzoek eervol ontslagen uit do betrekking van inspec teur over het loodswezen, de betonning, bebakening en verlichting le Amsterdam, roet dankbetuiging voor zijne be- wezene goede diensten; en die betrekking, met den lsten Januarij 1856, opgedragen aan den luitenant-ter-zee van de 1ste klasse J. W. van Bisselick. Naar men verneemt, is by den Raad der stad Alkmaar besloten, om met 1 Januarij aanstaande de belasting op het gemaal afteschaflenzoodat aldaar ruim ƒ20,000 door pcr- sonelen omslag zal moeten gevonden worden. De Paijs behelst heden eene voor de Duilschers hoogst gewigtigo correspondentie uit Munchen. De Duilschers ver nemen daardoor eindelijkwat hun vaderland is. Het is noch Pruissen noch Oostenrijk noch de Rijnprovinciën noch Wcslfalen maar bel eigenlijke Duitschland is Saksen en Beijeren en deze beide landen, wier gewigl Napoleon I zoo juist erkend had en hun daarom in 1806 den ko ningstitel verleende", zijn, naar dezelfde correspondent ver der verzekert, uilgcnoodigd om de oostersche kwestie, voor zooverre zij Duitschlands belangen betreftop den frank- forler bondsdag te regelen. Allo kleine staten zullen met Saksen en Boijeren zijn. Hel J. d. Débals bevat een opmerkelijk artikel over de kwestie van vrede of oorlog. Volgens dit blad beweert men, dat Rusland niet geneigd is tot den vrede, om twee redenen; vooreerst omdat hel niet gelooft aan de duur zaamheid van hel verbond tusschen Frankryk en Engeland, ten anderen omdat het de ophanden zijnde uitputting der financiën van Frankrijk voorziet. Met J. d. Débals nu tracht te betoogen dat Rusland ten onregte de duur zaamheid van het fransch-engelsch verbond wantrouwt en zich al te veel voorstelt van de waarschijnlijkheid eener uit putting der fransche financien. Het verbond van Engeland beweert hel J. d. Déhats, za! duurzaam zijn, omdat liet heilzaam is voor Frankryk, zoo als tot dus ver is gebleken. Do schrijver van dit artikel do heer do St. Mare Girardin bowcert, naar aanleiding van zijne onderscheiding tusschen de behoudende en veroverdo staatkunde, dat do door de geallieerden gevolgde staatkunde eene behoudende is en alzoo het verbond tusschen beide mogendheden geen gevaar loopt. Geheel anders zoude het zijnware do door hen gevolgde staatkunde eene veroverde; alsdan toch zoude do oude nayver herleven, door het ontstaan van allerlei netelige en teedere kwesticn betreffende eene verandering in do staalkundige inrigting van Europa, Zelfs al nam men aan, dat Frankrijk in overeenstemming met Engeland tot eene veroverde staatkunde mogt overgaan dan zoude het meer dan waarschijnlijk zijn dat hel aan deze houding niet getrouw zoude kunnen blijven. Maar ook Engeland verlangt geen veroveringsoorlog en alzoo bestaat er allo reden om lo gelooven dat het verbond tusschen beide mogendheden duurzaam zal zijn. Ook omtrent het andere puntde op handen zijnde uitpuiling van Frankryks financiënmeent de heer Girardin, dat Rusland zich bedriegt. Weliswaar, zijn de financiën van Frankiijk geenzins onuilpullclyk maar sedert 1814 is zyn rijkdom steeds toegenomen; niet te vergeefs heeft dit land gedurende 40 jaren gespaard en heeft nu de middelen om de kosten voor zyn roem le dra gen. Ook in dit opzigl dus, beweert het J. d. Débals, bedriegt zich Rusland in zijne hoop. De oudste dochter van de koningin van Engeland heeft van den franschen keizer een/ waaijer, diö aan ifë koningin Maria Antoinetta heeft fieböOrd ten geschenke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1