dm WEEKBLAD van den HELDER en bet NIEUWEDIEP. BEKENDMAKING. AANBESTEDING. QËRTIEKUE De Burgemeester der gemeente Helder, geeft bij deze aan de ingezetenen kennis, dat, op Maandag den 17 dezer en volgende dagen, door brandmeesters, de gewone schou wing over de schoorstecnen kagehels en stookplaatsen zal worden gehouden; en noodigt ieder uit die ambtenaren in de gelegenheid te stellen zich te overtuigen dat de schoor- steenen behoorlijk geraagd en de kagehels en stookplaatsen zoodanig zijn ingerigtdat er geene vrees voor brand bestaat. De verkoopers van water en vuur worden herinnerd, de brandstoffen op een behoorlijken afstand van de stookplaat sen te houden, en geene glimmende kolen afteleveren anders dan in welgesloten potten. Helder den 15 December 1855. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. Op Donderdag den 27 December 1855des namiddags ten 2| ure, zal onder nadere approbatie, door den Commissaris des Konings in de provincie Noordhollandof door een der Le den van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed: 1. Het verzwaren en verbreeden van den Zanddijk vóór Callantsoog 2. Het driejarig onderhoud van den provincialeh weg tusscken den IluigendijJe en TJrsem. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij enkele inschrijving gelijk is vermeld in de artikelen 8 en 6 van de bestekkenwelke ter lezing zullen liggen, behalve aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur voornoemd, in de Logementen en Koffijhuizen waar de bestekken van Waterstaatswerken gewoonlijk worden ncdergelegd. Acht dagen vóór de besteding, zal, voor zooveel noodig, aan wijzing in loco worden gedaanwat het tweede werk betreftte beginnen des morgens om 10 ure aan den Huigendijkinmiddels zijn verdere informatiën te bekomen bij den Ingenieur van den Waterstaat P. J. H. Hayward, te Alkmaar, bij den Aspt. Inge nieur O. van den Santheuvel te Hoorn en bij den lloofd-In- genieur van den Waterstaat E. de Kruyff, te Haarlem. ITI E U VT S T IJ D IIT 5 IT. HELDER en NIEUWEDIEP, 15 December 1855. Gisteren bad alhier door den Generaal-Majoor Geij van Pittius, Inspecteur der Fortificatiën, de aanbesteding plaats, wegens het bouwen van eene nieuwe Kaserne in bet fort Erfprins alhier, hetwelk werd aangenomen door den heer Kooij voor eene som van ƒ107.900, en van het stormvrij maken van de batterij Kaaphoofdwelk werk is aangenomen door den heer Seret voor ƒ45.900. Deze werken zijri een vervolg van de reeds sedert 3 a 4 jaren onder den tegenwoordigen Minister van Oorlog uitge voerde groote verdedigingswerken aan deze belangrjjko mari- time stelling, welke naar men zegt, nog door andere aan zienlijke verdedigingswerken zullen gevolgd worden. Do Zangvereeniging Nut en Genoegen zal op den avond van den tweeden Kersdag in de Wesler Kerk alhier, eeno buitengewone vergadering houden, ten voordeele der Diaco- nie-armen. De opbrengst zal, na aftrek der noodzakelijkste onkosten, in evenredigheid van het aantal zielen, van iedere gezindheid aan do verschillende Diaconien worden uitgekeerd. o t o Te Parijs zal eene algemeene tentoonstelling gehouden worden van vee en gevogelte, van landbouwkundige werk tuigen en voortbrengselen, zoowel vreemde ais fransche, in 1856 van den 23sten Mei tot den 7den Junij, en in 1857 van den 22slen Mei tot den 6den Junij. Omtrent do verandering in hel tenue der officieren van Zr. Ms. zeemagt, meldt men, dat de epauletten alleen bij de klein- en groot uniform-rokken blijven bestaan. Voor allo rangen zouden voorts in plaats derzelve op den jas rnel eene rij knoopen, op de kraag 2 gouden ankers komen en daarbij op beide mouwen aan de hand. Voor admiraal een^-r H°. 51. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. I)e prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAAMDAG ADVERTENTIE1V gelieve men ongezegeid aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1855. i H E r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1