HELDER ES het NIEUWED1EP. B E R I G T. AASBES T E D IN 6. BERTIENOE JAAKUtKU, Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. AD VERTEIYTIEÏV gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Het No. van 31 Dec. zal op 1 Jan. uitgegeven worden. Even als in vorige jaren, zal het Nummer van 1 Januarij e.k., ook thans weder zijne kolommen openstellen voor eenen Heilwensch aan Verwanten Vrienden, Bekenden en Begunstigers, onderteekend door eene alphabetische lijst der Personen, welke daartoe vooraf hunne namen en kwaliteiten, in den loop dezer week, aan den Uitgever van dit Week blad, of aan de HH. L. V erheij en N. Vroon zullen hebben opgegeven. Van eiken Onderteekenaar wordt gevorderd de vooruitbetaling van Vijftig Cents, ten voordeele van de algemeene Armen dezer plaats. Wij hopen op eenen rijken oogst voor de be- hoeftigen dezer Gemeente. Men wordt verzocht de namen op te geven vóór aanstaanden Donderdag middag 12 ure. AANBESTEB1 N G. Do Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder zullet! op Vrijdag den Ssten Februarij 1856, des middags ten 12 ure, aan het raadhuis der gemeente, in het open baar aanbesteden: De STRAAT F ERLICHT1NG aldaar door mid del van Steenkolengas De voorwaarden dezer aanbesteding liggen, na 1 Januarij 1856, ter lezing aan de Secretarie der gemeente, en zijn aldaar tegen betaling van f 1 te bekomen. Helder den 15 December 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STARMAN BOSSE, Burgemeester, L. VER HEI J Secretaris, Op Donderdag den 27 December 1855, des namiddags ten 2' ure, zal onder nadere approbatie, door den Commissaris des Konings in de provincie Noordholland, of door een der Le den van dc Gedeputeerde Statenin tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed: 1. Het verzwaren en verbreeden van den Zanddijk vóór Callantsoog 2. liet driejarig onderhoud van den provincialen weg tusschen den Huigendijk en Ursein. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij enkele inschrijving gelijk is vermeld in de artikelen 8 en 6 van de bestekken, welke ter lezing zullen liggenbehalve aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur voornoemdin de Logementen en Koffijhuizen waar de bestekken van Waterstaatswerken gewoonlijk worden ncdergelegd. Acht dagen vóór de besteding, zal, voor zooveel noodig, aan wijzing in loco worden gedaan wat het tweede werk betreftie beginnen des morgens om 10 ure aan den Huigendijkinmiddels zijn verdere informatiën te bekomen bij den Ingenieur van den Waterstaat F. J. 11, Hagicardte Alkmaar, bij den Aspt. Inge nieur O. van den Santheuvel te Hoorn en bij den Hoofd-In genieur van den Waterstaat E. de Kruyff, te Haarlem. ITXETJWSTIJDIlTÖEir. HELDER en NIEUWEDIEP, 22 December 1855. Den 19den dezer heefl alhier aan boord van de sleepstoomboot Arcbimedes een droevig ongeval plaats ge grepen. Een der bemanning, Cornelis Leijen, vader van een tulrijk gezin, vrouw en zes kinderen, is mei zijn linker been bezet geraakt lusschen de sullende ankerketting en het spil, met dal treurig gevolg, dal zijn heen een weinig boven den enkel is verbrijzeld. Onmiddelijk naar hel rijks marine-hospitaal gebragl, is hij aldaar dadelijk welwillend verpleegd en zal, zoo men wel omlerrigt is aldaar voor rekening «Ier reederij verpleegd worden. De arme vrouw en kinderen van dezen ijverigen en oppussenden manook al behoudt hy zijn been (dat nog zeer onzeker is) zulleu 'a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1