WEEKBLAD van m IMDER EN BET HWEDIEP. MAANDAG 12 JANUARIJ. NATIONALE MILITIE. Schouwing van Stookplaatsen enz. 1TIS U77- S IJ D 11T 3 S 1T. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIES' gelieve men ongezegeld aan de Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegclregt voor elke plaatsing. De BURGEMEESTER der gemeente Helderherinnert nog maals alle Mannelijke personen alhier woonachtig en geboren in het jaar 1858en die zich nog niet voor de Nationale Militie hebben doen inschrijvendat die inschrijving op den 20sten dezer maand Januarij wordt geslotenen worden zij mitsdien ernstig aangemaand zich vóór dien dag aan de Secretarie der gemeente ter inschrijving aan te melden zullende de nalatigen zich zeiven te wijten hebbende on aangename en schadelijke gevolgenwelke uit eene niet tijdige inschrijving noodzakelijk voortvloeijen. Ouders en Voogden wordt dringend aanbevolen, te zor gen, dat hunne zonen en pupillen, binnen den opgegeven tijd, aan de inschrijving voldoen. Helder, 10 Januarij 1857. De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. De BURGEMEESTER der gemeente Helder, brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat op Maandag den 12 dezer, en volgende dagendoor Brandmeesters de gewone Schou wing over de SchoorsteenenKagchels en Stookplaatsen zal gehouden wordenen noodigt ieder uit die Ambtenaren in de gelegenheid te stellen zich te overtuigen dat de schoor steenen behoorlijk geraagd en de kagchels en stookplaatsen zoodanig zijn ingerigt, dat er geene vrees voor brand bestaat. De verkoopers van water en vuur, worden herinnerd om de brandstoffen op een behoorlijken afstand te houden van de stookplaatsenen geene glimmende kolen af te leveren dan in welgesloten potten. Helder, 10 Januarij 1857. De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP, 10 Januarij 185G. Gedurende het jaar 1856 zijn in de gemeente Helder Gehuwd 128 paren Echtscheidingen: 1. Geboren- kinderen van het mannelijk geslacht, j 228 vrouwelijk Te zamen 457. Levenloos aangegeven: j 1Qf kiudercn het mannelijk geslacht. 33 j 21 vrouwelijk Te zamen 55. Overleden- 1 personen van het mannelijk geslacht, j 101 vrouwelijk Te zamen 252. Omtrent den geprojecteerden noordhollandschen spooorweg meldt de amst. ct. het volgende: Het maatschappelijk kapitaal is groot /T2000000, verdeeld in 50000 aandeeleu. In het overige gedeeile der uilgaven zal voorzien worden door de uitgifte van obligatien. In Nederland kan bij de heeren J. D. Landre comp. te Am sterdam ingeteekeud worden. De heer John Watzon te Londen zal voor 15400000 den geheelen weg maken, met bijlevering van het materieelhet betalen der onteigening en het uitkeeren van 5 pel. 'sjaars aan de aandeelhouders van hunne stortingen, totdat de geheele weg gereed is. Binnen vijf jaren na de definilive concessie moet de spoorweg gereed zijn. De zetel der maatschappij zal te Amsterdam zijnzij zal bestuurd worden door een directeur en twaalf commissarissenwaarvan ten minste zeven in Nederland moeten gevestigd zijn. Tot ingenieur-directeur voor het maken der werken zal benoemd worden de beroemde engelsche ingenieur Koloneren tot ingenieur de heer Bridgeman; misschien zal later, tot geruststelling van het nederlaudsche gouvernement, nog een hollandsche ingenieur worden benoemd, die vooral met de onteigening, het sluiten van contracten enz. zal belast worden. Het nederlandsch barkschip Zorgvlied, kapitein de Vries hetwelk de vorige week van hier is uitgevaren, bestemd naar Hartlepool, is, volgens telegrafisch berigt van Huilv"TdêïTTk. dezer, dien nacht bij Alford gestrand en zal waarschijnij!+*totaara weg zijn, de tweede stuurman en 2 jongens zijn gc/idy docb de kapitein en de overige ekwipagie daarbij verdronken!^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1